Page 8 - DNSG Tuần Số 493 (20-26.6.2018)
P. 8

8   Chuyeän Laøm aên


          Minh Phöông           Cuöåc àua khöëc liïåt

          öùc eùp cuûa taxi coâng ngheä ñaõ laøm
          suy giaûm thò phaàn cuûa taxi truyeàn
        Sthoáng, nhöng maët khaùc thuùc ñaåy
        caùc doanh nghieäp taxi truyeàn thoáng tìm  cuãa taxi truyïìn thöëng
        giaûi phaùp saùng taïo ñeå caïnh tranh.
         Mai Linh, Vinasun, Phöông Trang ñaõ
        tung ra nhöõng keá hoaïch kinh doanh môùi
        phuø hôïp vôùi boái caûnh caïnh tranh gay gaét
        nhö hieän nay.
             Töø lao doác...
         Ñaõ coù coâng ty taxi phaûi ñoùng cöûa vì
        khoâng theo kòp xu höôùng kinh doanh
        môùi. Lieân doanh ComfortDelgro Savico
        Taxi giöõa Coâng ty CP Dòch vuï toång hôïp Saøi
        Goøn (Savico) vaø ComfortDelgro - coâng ty
        vaän taûi taxi lôùn nhaát Singapore ñaõ buoäc
        phaûi ñoùng cöûa.
         Söï coù maët cuûa ComfortDelgro - moät
        nhaø vaän taûi kinh nghieäm haøng chuïc naêm,
        kinh doanh nhieàu nôi treân theá giôùi ñaõ
        khoâng thaønh coâng ôû thò tröôøng Vieät Nam.
        Baùo caùo taøi chính trong 2 naêm 2016 vaø
        2017 cuûa lieân doanh naøy vôùi khoaûn laõi roøng
        raát thaáp, laàn löôït laø 3,3 tyû ñoàng vaø 235 trieäu
        ñoàng, cho thaáy aùp löïc caïnh tranh raát lôùn
        cuûa taxi coâng ngheä ñaõ baøo moøn lôïi nhuaän
        cuûa taxi truyeàn thoáng nhö theá naøo.
         Mai Linh cuõng rôi vaøo tình traïng hoaït
        ñoäng khoâng maáy khôûi saéc. Lôïi nhuaän suy
        giaûm qua töøng naêm, vaø ñeán thôøi ñieåm
        naøy, baùo caùo môùi nhaát maø Mai Linh coâng
        boá laø môùi ñeán giöõa naêm 2017, nhöng
        cuõng ñuû heù loä söï khoù khaên cuûa moät coâng
        ty taxi lôùn moät thôøi, khi loã ñeán 47 tyû ñoàng,
        vaø chæ nhôø vaøo thu nhaäp khaùc maø coù laõi
        roøng 20 tyû ñoàng.
         Theo oâng Hoà Quoác Phi - Toång giaùm
        ñoác Mai Linh Mieàn Baéc, Coâng ty khoâng
        theå caïnh tranh laïi caùc coâng ty taxi coâng
        ngheä khi lieân tuïc khuyeán maõi giaûm giaù, vaø
        thaäm chí mieãn phí caû chuyeán ñi. Mai Linh  ñoàng thôøi môû roäng maûng kinh doanh  xe coâng ngheä. Theo ñoù, vôùi öùng duïng  Vieät. Chaúng haïn, öùng duïng naøy cho pheùp
        thua veà naêng löïc taøi chính. Vaø vôùi söï caïnh  thöông quyeàn vaø ñaët xe qua öùng duïng  Vato, Phöông Trang coù caùc dòch vuï Vato  khaùch haøng maëc caû vôùi laùi xe vôùi giaù toái
        tranh naøy, ngay laäp töùc caùc haõng taxi khaùc  app Vinasun.     car (dòch vuï taxi), Vato bike (dòch vuï xe  thieåu ñöa ra ñeå coù theå nhanh choùng hoaøn
        ñaõ maát moät löôïng lôùn ngöôøi lao ñoäng  Xe thöông quyeàn laø caùch Vinasun  oâm), Vato ship (dòch vuï giao chuyeån).  thaønh chuyeán ñi. Ñaây laø moät chöùc naêng
        cho coâng ty taxi coâng ngheä. Hình aûnh raát  taêng ñaàu xe, thu huùt theâm taøi xeá, nhöng  Ñaây cuõng laø ba dòch vuï maø Grab ñang  rieâng bieät, chöa töøng coù treân Grab”.
        nhieàu xe taxi hieän nay phaûi naèm baõi chính  gaùnh naëng veà chi phí quaûn lyù giaûm, chæ  khai thaùc.   Theo oâng Duõng, hieän ñaõ coù gaàn
        laø caâu traû lôøi roõ nhaát.    chia phaàn doanh thu cho taøi xeá theo tyû leä  OÂng Nguyeãn Trí Duõng - Toång giaùm  2.000 xe ñaêng kyù öùng duïng Vato. Coâng
         “Neáu nhö tröôùc ñaây Uber, Grab hoaït  thoûa thuaän, coøn caùc khoaûn nhö ñoùng baûo  ñoác Phöông Trang chia seû: “FUTA saün  ty seõ taäp trung phaùt trieån theo höôùng
        ñoäng rieâng reõ, ñaõ gaây raát nhieàu khoù khaên  hieåm, tieàn löông, ñaàu tö xe thì ngöôøi mua  saøng chaáp nhaän caïnh tranh ñeå phaùt trieån.  gia taêng nhieàu öu ñaõi cho taøi xeá vaø ngöôøi
        cho ngaønh taxi thì hai beân hôïp nhaát laïi taïo  thöông quyeàn chòu. Chuùng toâi mong muoán coù phaàn meàm  duøng ñeå thuùc ñaåy vieäc söû duïng öùng
        söùc eùp caøng lôùn cho caùc doanh nghieäp  Hieän nay, theá maïnh cuûa Vinsun vaãn laø  rieâng daønh cho ngöôøi Vieät, phuïc vuï ngöôøi  duïng nhieàu hôn.
        taxi truyeàn thoáng” - oâng Phi noùi. 80% doanh thu ñeán töø gaàn 20% khaùch vaãy
         Maëc duø vaãn kieám ñöôïc lôïi nhuaän toát,  taixi treân ñöôøng, phaàn coøn laïi ñeán töø app.
        nhöng Vinasun vaãn phaûi ñoái dieän vôùi vieäc  Do Vinasun vaãn chöa theå tính tieàn xe
        doanh thu vaø lôïi nhuaän ñi xuoáng. Theo  taxi qua app töông töï caùch maø taxi coâng  Àiïån gioá vêîn úãthò tûúng  lai
        baø Ñaëng thò Lan Phöông - Toång giaùm ñoác  ngheä ñang laøm vì cô quan quaûn lyù nhaø
        Vinasun, maëc duø Coâng ty noã löïc duy trì thò  nöôùc chöa cho pheùp, neân vaãn tính tieàn
        phaàn nhöng caùc coâng ty nöôùc ngoaøi ñaõ  qua ñoàng hoà. App naøy chæ môùi söû duïng ñeå  Hieän taïi, Vieät Nam coù khoaûng 189,2MW ñieän gioù, so
        lôïi duïng keõ hôû caùc quy ñònh hieän haønh ñeå  öôùc löôïng giaù treân xe taxi. “Vieäc söû duïng
        kinh doanh taxi coâng ngheä vôùi gaàn 30.000  app treân loaïi hình xe taxi V car, doøng xe  vôùi muïc tieâu 800MW vaøo naêm 2020 trong Toång sô
        chieác (gaáp 5 laàn xe cuûa Vinasun), haï giaù vaø  cao caáp phuïc vuï cho giôùi kinh doanh,  ñoà Ñieän 7 vaãn ôû khoaûng caùch raát xa.
        naâng giaù moät caùch phi lyù, roài duøng tieàn hoã  ñang coù doanh thu raát toát, vì khaùch haøng
        trôï, buø loã cho chuû xe vaø laùi xe, ñaõ xaâm laán  nhanh choùng goïi xe gaàn nhaát, khaùch
        raát maïnh ñeán thò phaàn cuûa Vinasun vaø caùc  haøng bieát ngay giaù” - oâng Hyû chia seû.   Thanh huyeàn
        haõng taxi khaùc.           Vinasun coøn môû roäng ñòa baøn hoaït
         Keát thuùc naêm 2017, doanh thu vaø laõi  ñoäng ra Quaûng Ngaõi, Bình Thuaän, Phuù  ng Buøi Vónh Thaéng, Coâng ty Naêng löôïng gioù vaø maët trôøi toaøn caàu Mainstream
        roøng cuûa Vinasun laàn löôït laø 2.937 vaø 189  Yeân, Bình Phöôùc, An Giang, Ñoàng Thaùp,  Renewable Power chia seû, Vieät Nam laø moät thò tröôøng troïng ñieåm cuûa Coâng ty,
        tyû ñoàng, giaûm maïnh so vôùi naêm 2016 vôùi  Vónh Long, Caàn Thô. Caùch laøm naøy toû ra  OÂnhöng vieäc phaùt trieån ñieän gioù ñang gaëp nhieàu khoù khaên, nhaát laø chöa coù hôïp
        doanh thu vaø lôïi nhuaän sau thueá 4.520 vaø  hôïp lyù vì Grab hieän chöa thaâm nhaäp caùc  ñoàng mua baùn ñieän maãu chuaån (PPA).
        311 tyû ñoàng.           tænh naøy cuõng nhö seõ gaëp khoù khaên hôn  PPA laø yeáu toá quyeát ñònh chi phí voán khi ñaàu tö xaây döïng ñieän gioù. PPA ñöôïc chuaån
           ... Ñeán ñöùng vöõng     taïi ñaây do xe tö nhaân khoâng nhieàu.  hoùa, minh baïch vaø ñöôïc caùc toå chöùc taøi chính chaáp nhaän laø ñeå giaûm ruûi ro vaø chi phí
                           OÂng Taï Long Hyû cuõng cho bieát, naêm
         Theo oâng Taï Long Hyû - Phoù toång giaùm  2018, Vinasun tieáp tuïc naâng cao chaát  voán. Taïi Hoäi nghò Ñieän gioù Vieät Nam tuaàn tröôùc taïi Haø Noäi, oâng Steve Sawyer - Toång thö
        ñoác Vinasun, neáu Coâng ty tieáp tuïc duy trì  löôïng dòch vuï vaø tieän ích treân xe taxi ñeå  kyù Hieäp hoäi Ñieän gioù Toaøn caàu (GWEC)cho bieát, gaàn ñaây nhieàu PPA cho caùc coâng trình
        caùch kinh doanh taxi nhö tröôùc thì cuoái  phuïc vuï khaùch haøng vôùi tieâu chuaån cao  ñieän gioù ñaõ ñöôïc kyù keát. Nhöng PPA vaãn caàn ñöôïc tinh chænh hôn nöõa ñeå ñöôïc caùc toå
        naêm 2017 chaéc chaén ñaõ phaù saûn. Tuy  nhaát vaø tieáp tuïc ña daïng hoùa keânh giao  chöùc taøi chính quoác teá chaáp thuaän vaø ñeå coâng suaát phaùt ñieän söû duïng naêng löôïng gioù
        nhieân, ñeán thôøi ñieåm naøy, Vinasun ñaõ töï  tieáp khaùch haøng thoâng qua öùng duïng  ôû Vieät Nam ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu söû duïng ñieän taêng cao.
        tin ñöùng vöõng baèng chieán löôïc “töï cöùu  smartphone, toång ñaøi, tin nhaén, website. Tröïc tieáp laøm vieäc taïi Vieät Nam töø naêm 2016, oâng Tobias Cossen, Tröôûng Chöông
        mình”.                 Trong moät “tuyeân chieán” vôùi Grab  trình ñieän gioù thuoäc Toå chöùc Hôïp taùc quoác teá Ñöùc (GIZ) cho bieát, ñang coù nhieàu beân lieân
         Giaûi thích veà chieán löôïc nghe laï tai  môùi ñaây, Coâng ty CP Xe khaùch Phöông  quan quan taâm tôùi PPA. Phía Myõ cuõng quan taâm tôùi hôïp ñoàng naøy. GIZ ñang tieáp tuïc vaän
        naøy, oâng Taï Long Hyû cho bieát, Vinasun  Trang (FUTA) ñaõ ñaàu tö nhieàu trieäu USD  ñoäng cho hôïp ñoàng mua baùn ñieän chuaån nhöng tôùi giôø vaãn chöa coù ñöôïc PPA chuaån.
        vaãn giöõ loõi kinh doanh taxi truyeàn thoáng  öùng duïng Vato ñeå phaùt trieån dòch vuï goïi

        Soá 493 BOÄ MÔÙI (743)   20 - 26/6/2018
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13