Page 9 - DNSG Tuần Số 493 (20-26.6.2018)
P. 9

9

        Tình traïng                                              Vôùi nhieàu chöông trình xuùc tieán
                                                           thöông maïi trong vaø ngoaøi nöôùc,
     noâng saûn ñöôïc                                              vaûi thieàu seõ khoâng caàn “giaûi cöùu”
                                                           AÛnh: X.Toaøn
      muøa maát giaù
       vì thieáu ñaàu                                             khi traùi vaûi Thanh Haø ñöôïc Cuïc Sôû höõu trí
      ra hy voïng seõ                                              tueä caáp chöùng nhaän chæ daãn ñòa lyù, laõnh ñaïo
                                                           huyeän ñaõ khuyeán caùo noâng daân aùp duïng
      khoâng taùi dieãn                                             caùc bieän phaùp kyõ thuaät nghieâm ngaët trong
     vôùi vaûi thieàu khi                                             quaù trình saûn xuaát theo tieâu chuaån VietGAP
                                                           vaø GlobalGAP. Tuy nhieân, ñeán naêm 2012,
     naêm nay coù söï                                              vôùi yeâu caàu cao hôn cuûa ngöôøi tieâu duøng vaø
     chung tay cuûa                                               ñaëc bieät laø phuïc vuï xuaát khaåu, toaøn boä dieän
                                                           tích troàng vaûi thieàu Thanh Haø chuyeån sang
     caùc ban ngaønh,                                              aùp duïng quy trình saûn xuaát theo tieâu chuaån
      doanh nghieäp,                                               VietGAP vaø GlobalGAP. Ñeán nay, huyeän
                                                           Thanh Haø coù 350ha vaûi thieàu ñaõ ñöôïc caáp
        ñaëc bieät laø                                             giaáy chöùng nhaän ñuû tieâu chuaån xuaát khaåu
      caùc nhaø baùn leû                                             vaøo Myõ, UÙc vaø caùc thò tröôøng khoù tính khaùc.
                                                             Ñeå traùnh tình traïng “taéc ñaàu ra”, laõnh
     trong vaø ngoaøi                                              ñaïo hai tænh Baéc Giang vaø Haûi Döông ñaõ ñöa
           nöôùc.                                             ra nhieàu bieän phaùp ñaåy maïnh tieâu thuï traùi
                                                           vaûi baèng caùc chöông trình xuùc tieán thöông
                                                           maïi, keå caû ôû nöôùc ngoaøi. Môùi ñaây, taïi Leã hoäi
                                                           Vaûi thieàu Haûi Döông, ñoaøn xe xuaát khaåu loâ
                Àêìu ra cho traái vaãi                                löôïng vaûi thieàu cuûa tænh naêm 2018 öôùc tính
                                                           vaûi thieàu Thanh Haø ñi Myõ ñaõ laên baùnh. “Saûn
                                                           55.000 taán, rieâng Thanh Haø khoaûng 40.000
                                                           taán, taát caû ñeàu coù daùn tem truy xuaát nguoàn
                                                           goác” - oâng Vính chia seû.
       HOÀNG NGA                                                 Ngoaøi cam keát saûn löôïng tieâu thuï taïi
                                                           heä thoáng, oâng Nguyeãn Anh Ñöùc cho bieát,
        gaøy 14/6, Saigon Co.op trieån khai  Ngaïn, taïi Tuaàn leã Vaûi thieàu Luïc Ngaïn - Baéc  Dieän tích vaûi thieàu cuûa tænh Baéc Giang  Saigon Co.op seõ laø ñaàu moái ñeå ñöa traùi vaûi
        chöông trình xuùc tieán tieâu thuï vaûi  Giang, laàn ñaàu tieân heä thoáng sieâu thò Big  lôùn nhaát nöôùc vôùi hôn 28.000ha. Naêm  töôi vaø caùc saûn phaåm noâng saûn khaùc ra thò
     Nthieàu trong heä thoáng phaân phoái  C giôùi thieäu 8 moùn aên vaø thöùc uoáng ñöôïc  nay, thôøi tieát thuaän lôïi neân vaûi thieàu ñöôïc  tröôøng khu vöïc. Saép tôùi, vaûi thieàu Thanh
     Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op  cheá bieán töø traùi vaûi Luïc Ngaïn nhö cheø vaûi  muøa, döï kieán saûn löôïng caû tænh öôùc ñaït töø  Haø vaø Luïc Ngaïn seõ coù maët trong chöông
     Smile, Cheers. OÂng Nguyeãn Anh Ñöùc - Phoù  rau caâu, cheø vaûi haït sen, thaïch rau caâu vò  150.000 - 180.000 taán. Ñeå ñöôïc ngöôøi tieâu  trình Tuaàn leã haøng Vieät taïi Singapore do
     toång giaùm ñoác Saigon Co.op cho bieát, muøa  vaûi, kem muùt vò vaûi, baùnh flan vaûi, nöôùc  duøng trong vaø ngoaøi nöôùc öa chuoäng,  Saigon Co.op phoái hôïp vôùi NTUC FairPrice
     vuï naêm nay, Saigon Co.op cam keát tieâu thuï  traùi vaûi, vaûi chieân xuø, baùnh raùn maën nhaân  trong nhöõng naêm gaàn ñaây, Baéc Giang  toå chöùc. Thoâng qua NTUC FairPrice, traùi vaûi
     töø 400 - 600 taán vaûi thieàu Luïc Ngaïn (Baéc  vaûi” - baø Leâ Thò Mai Linh - Phoù chuû tòch Ñieàu  ñaõ ñaåy maïnh öùng duïng khoa hoïc - coâng  seõ ñöôïc xuaát khaåu sang nhieàu nöôùc maø
     Giang) vaø Thanh Haø (Haûi Döông). Vaûi thieàu  haønh Central Group Vieät Nam cho bieát.  ngheä vaøo troàng vaûi thieàu vôùi 13.500ha  thöông hieäu baùn leû naøy ñang coù maët. Vaø
     baùn taïi heä thoáng phaân phoái ñeàu ñaït chuaån  Cuõng goùp phaàn môû ñaàu ra cho traùi vaûi,  theo tieâu chuaån VietGAP vaø treân 200 ha  sau traùi vaûi, nhieàu loaïi traùi caây khaùc nhö
     ViatGAP vaø coù chöùng nhaän veä sinh an toaøn  töø ñaàu vuï ñeán nay heä thoáng baùn leû naøy ñaõ  theo tieâu chuaån GlobalGAP, ñöôïc Myõ caáp  nhaõn, böôûi Dieãn, cam Vinh seõ coù maët taïi
     thöïc phaåm.             tieâu thuï hôn 10 taán vaûi thieàu Thanh Haø. Döï  maõ vuøng troàng. Coù theå khaúng ñònh, vaûi  270 ñaïi sieâu thò, sieâu thò, cöûa haøng tieän lôïi
      Tröôùc ñoù, ngaøy 13/6, taïi Big C Thaêng  kieán, ñeán cuoái muøa, Lotte Mart seõ tieâu thuï  thieàu naêm 2018 cuûa Baéc Giang coù chaát  cuûa ñoái taùc. Khoâng chæ theá, Saigon Co.op
     Long (Haø Noäi), Sôû Coâng Thöông Baéc  50 taán vaûi thieàu vôùi giaù thu mua cao hôn  löôïng cao nhaát trong nhöõng naêm qua.  coøn tham gia nhieàu chöông trình khaùc cuûa
     Giang phoái hôïp vôùi Sôû Coâng Thöông Haø  thò tröôøng khoaûng 20%.    Ngoaøi Trung Quoác vaãn laø thò tröôøng  caùc tænh cuõng nhö nhöõng hình thöùc thu
     Noäi toå chöùc Tuaàn leã Vaûi thieàu Luïc Ngaïn -  Theo laõnh ñaïo tænh Baéc Giang, ñeán nay,  truyeàn thoáng, Baéc Giang coøn xuaát khaåu  mua khaùc lieân quan ñeán saøn giao dòch, saøn
     Baéc Giang taïi Haø Noäi. Chöông trình nhaèm  vaûi thieàu Luïc Ngaïn troàng theo tieâu chuaån  vaûi thieàu vaøo thò tröôøng Myõ, EU, Nhaät Baûn,  ñaáu giaù ñeå khoâng coøn traên trôû vôùi cuïm töø
     giôùi thieäu, quaûng baù ñeán ngöôøi tieâu duøng  VietGAP ñaõ ñöôïc tieâu thuï thoâng qua heä  Haøn Quoác Thaùi Lan, Canada, chaâu AÂu vaø  “giaûi cöùu” noâng saûn.
     Haø Noäi traùi vaûi thieàu Luïc Ngaïn ñöôïc mua  thoáng baùn leû MM Mega Market, Co.opmart,  Trung Ñoâng.   Cuõng nhö Co.opmart, ngoaøi baùn taïi
     tröïc tieáp töø noâng daân. Phoái hôïp trieån khai  Big C, Hapro vaø caùc chôï ñaàu moái ôû Haø Noäi  Ngoaøi vaûi thieàu Luïc Ngaïn thì Thanh Haø  heä thoáng sieâu thò trong nöôùc, hai tuaàn tôùi,
     chöông trình naøy, Big C Vieät Nam mua 100  vaø TP.HCM. Hieän taïi, ñòa phöông ñang môû  cuõng laø ñòa phöông nöùc tieáng vôùi traùi vaûi  loâ vaûi thieàu ñaàu tieân do Big C thu mua seõ
     taán vaûi theo giaù thò tröôøng. “Goùp phaàn taïo  roäng thò tröôøng mieàn Trung, Taây Nguyeân  thieàu. OÂng Ngoâ Ñöùc Vính - Phoù chuû tòch  ñöôïc Central Group Vieät Nam vaø Big C Vieät
     giaù trò thöông hieäu cho traùi vaûi thieàu Luïc  vaø ñoâng Nam boä.  huyeän Thanh Haø cho bieát, töø naêm 2007, sau  Nam xuaát khaåu sang Thaùi Lan. Àiïån gioá vêîn úãthò tûúng  lai                            coâng suaát caùc nhaø maùy ñieän gioù ôû Vieät Nam hieän taïi chæ ôû möùc 189,2MW,
                                             coøn caùch raát xa muïc tieâu ñeà ra cho naêm 2020.
                                               Treân nhieàu thò tröôøng, ñieän gioù laø coâng ngheä saûn xuaát ñieän coù söùc caïnh
                                             tranh nhaát. Ñaàu tö hôïp lyù vaøo nghieân cöùu vaø phaùt trieån (R&D), tieán boä coâng
                                             ngheä cuõng nhö lôïi ích kinh teá khieán ñieän gioù trôû thaønh coâng ngheä ñöôïc öu
                                             tieân löïa choïn nhieàu nhaát ñeå saûn xuaát ñieän treân toaøn theá giôùi. Vieät Nam coù
                                             tieàm naêng veà ñieän gioù raát lôùn. Nhöng theo oâng Tobias Cossen, tröø caùc dieän
                                             tích khoâng phuø hôïp, toång tieàm naêng vaøo khoaûng 20GW. Cuõng theo oâng
                                             Tobias Cossen, thò tröôøng ñieän gioù Vieät Nam môùi phaùt trieån ôû giai ñoaïn sô
                                             khai, duø ñaõ coù theâm cô cheá öu ñaõi cuûa Chính phuû.
                                               OÂng Tobias Cossen noùi raèng phía Vieät Nam caàn chuù yù tôùi hôïp ñoàng
                                             TPA (dòch vuï hoã trôï baûo hieåm boài thöôøng thoâng qua beân thöù 3). Caùc
                                             nhaø ñaàu tö raát quan taâm tôùi hôïp ñoàng TPA ñeå vay voán ngaân haøng. OÂng
                                             cho bieát, naêm tröôùc, töø caùc nhaø taøi trôï tôùi caùc nhaø ñaàu tö, doanh nghieäp
                                             ñeàu noã löïc giaûi quyeát TPA, nhöng ñeán nay chöa thaønh coâng. Vaán ñeà laø
                                             phaûi coù söï baûo laõnh cuûa Chính phuû Vieät Nam. Moät tin toát laø Boä Taøi chính
                                             Vieät Nam seõ öu tieân cho naêng löôïng taùi taïo ñeå giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà
                                             baûo laõnh. Nhöng oâng Tobias Cossen noùi: “Khoâng bieát bao giôø môùi pheâ
  Ñieän gioù ôû Baïc Lieâu                                duyeät ñöôïc baûo laõnh naøy”.
                                               Trong boái caûnh neàn kinh teá phaùt trieån, Vieät Nam coù nhu caàu caáp thieát
     Theo moät nghieân cöùu gaàn ñaây cuûa Ngaân haøng Theá giôùi, nguoàn taøi nguyeân gioù chöa  veà nguoàn naêng löôïng saïch vôùi giaù phaûi chaêng, vaø ñieän gioù coù theå goùp moät phaàn trong
   ñöôïc khai thaùc ôû Vieät Nam laø 27GW, trong khi caùc döï toaùn khaùc ñöa ra con soá cao hôn.  vieäc giaûi quyeát nhu caàu naøy. Vöøa qua, Hieäp hoäi Ñieän gioù Toaøn caàu vaø caùc ñoái taùc ñaõ ñöa
   Taän duïng nguoàn taøi nguyeân gioù phong phuù laø moät trong nhöõng löïa choïn ñeå Vieät Nam  ra khuyeán nghò veà phaùt trieån ñieän gioù taïi Vieät Nam, trong ñoù nhaán maïnh söï caàn thieát cuûa
   ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ñieän ngaøy moät taêng cao. Quy hoaïch Phaùt trieån ñieän quoác gia  vieäc chuaån hoùa PPA. Ñaëc ñieåm cuûa ñieän gioù laø chi phí xaây döïng phaàn lôùn ñeàu laø chi ñaàu tö
   ban haønh vaøo naêm 2011 vaø ñieàu chænh vaøo naêm 2016 ñeà ra muïc tieâu ñeán naêm 2020 tyû  traû tröôùc, khoâng phaùt sinh chi phí nhieân lieäu vaø chi phí vaän haønh, baûo trì trong suoát voøng
   troïng saûn xuaát ñieän söû duïng naêng löôïng gioù chieám 6,5% trong cô caáu nguoàn ñieän, vaø  ñôøi töông ñoái nhoû. Do ñoù, voán vaø chi phí voán laø yeáu toá quan troïng taïo neân söùc haáp daãn
   ñeán naêm 2030 ñaït 6,9%, töùc 800MW vaøo naêm 2020 vaø 6.000 MW vaøo naêm 2030. Vôùi  ñeå ñaàu tö vaøo ñieän gioù.                                                              Soá 493 BOÄ MÔÙI (743)   20 - 26/6/2018
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14