Page 10 - DNSG Tuần Số 494 (27.6 - 3.7.2018)
P. 10

10   CHUYEÂN ÑEÀ

               THÖÔNG MAÏI ÑIEÄN TÖÛ
               ÀÖÍ TIÏÌN

               XÊY HÏÅ SINH THAÁI
               DOØNG VOÁN ÑAÀU TÖ KINH DOANH THÖÔNG MAÏI
               ÑIEÄN TÖÛ (TMÑT) ÑANG ÑOÅ VAØO ÑOÂNG NAM AÙ ÑAÕ
               TAÙC ÑOÄNG MAÏNH ÑEÁN THÒ TRÖÔØNG VIEÄT NAM - NÔI
               COÙ DAÂN SOÁ LÔÙN THÖÙ HAI TRONG KHU VÖÏC VAØ LAØ

               THÒ TRÖÔØNG BAÙN LEÛ ÑANG PHAÙT TRIEÅN MAÏNH, TRÔÛ
               THAØNH MOÄT MAÉT XÍCH QUAN TROÏNG TRONG TOAØN
               BOÄ HEÄ SINH THAÙI KINH DOANH TRÖÏC TUYEÁN CUÛA CAÙC
               “BIG PLAYER” TOAØN CAÀU.

                  TUYEÁT AÂN - HOAØNG DUY          Tùng töëc          Heä sinh thaùi cuûa caùc coâng ty TMÑT daãn daét thò tröôøng
          ngaøy caøng phình to. Coâng cuï ñeå thöïc hieän chieán löôïc

          naøy laø nhöõng cuoäc mua baùn - saùp nhaäp, môû roäng maïng
          löôùi haøng hoùa vaø ñaàu tö vaøo marketing cuõng nhö lieân
          keát ña keânh treân thò tröôøng khu vöïc.            Beä ñôõ töø caùc “oâng lôùn”  tieàn” vôùi troø chôi tröïc tuyeán. Trong voøng
           Ngaøy 18/6, Google coâng boá khoaûn  hai naêm, haøng loaït cuoäc thaâu toùm ñaõ môû
         ñaàu tö 550 trieäu USD vaøo JD.com - coâng  roäng heä sinh thaùi cuûa SEA, vôùi nguoàn ñaàu
         ty TMÑT do Tencent haäu thuaãn. Google  tö sôû höõu trang tìm kieám ñòa ñieåm aåm thöïc
         coâng boá seõ ñaåy maïnh maûng TMÑT, cuøng  Foody.vn - bao goàm caùc dòch vuï lieân quan
         vôùi JD.com phaùt trieån caùc giaûi phaùp baùn  nhö giao ñoà aên Now.vn, phaàn meàm quaûn lyù
         leû taïi Ñoâng Nam AÙ, Myõ vaø chaâu AÂu. Vieäc  cöûa haøng FoodyPOS.vn vaø dòch vuï ñaët baøn
         hôïp taùc naøy seõ keát hôïp chuyeân moân cuûa  TableNow.vn. SEA cuõng môû roäng maûng
         JD.com trong chuoãi cung öùng vaø haäu caàn  thanh toaùn hoã trôï qua hôïp taùc vôùi VNPay.
         vôùi coâng ngheä cuûa Google ñeå thöû nghieäm  Keát quaû kinh doanh quyù I cuûa SEA coù
         nhöõng thay ñoåi veà caùch thöùc mua saém tröïc  doanh thu töø Shopee ñaït 197 trieäu USD,
         tuyeán. “Chuùng toâi hôïp taùc veà caùc giaûi phaùp  taêng 81% so vôùi cuøng kyø 2017. Shopee
         môùi cho heä sinh thaùi baùn leû, cung caáp traûi  taêng tröôûng maïnh veà toång giaù trò haøng
         nghieäm mua saém coù tính caù nhaân hoùa” -  hoùa vaø doanh soá ôû moãi thò tröôøng, ñoàng
         ñaïi dieän Google chia seû.     thôøi giaûm chi phí baùn haøng vaø tieáp thò töø  trong muïc tieâu ñaàu tö 4 tyû USD trong voøng  155.000 nhaø baùn haøng vôùi hôn 3.000
           Tencent - oâng chuû cuûa Wechat cuõng laø  135 trieäu USD cuûa quyù IV/2017 xuoáng coøn  hai naêm cho coâng ty TMÑT naøy nhaém giöõ  thöông hieäu vaø hôn 300 trieäu saûn phaåm
         nhaø ñaàu tö taïi VNG - coâng ty trong nöôùc  127 trieäu USD quyù I/2018. Toång giaù trò haøng  vöõng vò theá soá 1 Ñoâng Nam AÙ. Nguoàn tieàn  thuoäc nhieàu ngaønh haøng ñeå phuïc vuï 560
         haäu thuaãn cho maïng TMÑT Tiki.vn, trong  hoùa quyù I ñaït 1,9 tyû USD so vôùi möùc quyù  vaãn lieân tuïc ñoå vaøo khu vöïc naøy ñeå taêng  trieäu khaùch haøng Ñoâng Nam AÙ treân neàn
         khi JD.com môùi ñaây ñaõ trôû thaønh ñôn vò  I/2017 laø 648 trieäu USD. Toång soá ñôn ñaët  toác chieám lónh thò tröôøng, ñaàu tö vaøo caùc  taûng saøn giao dòch (marketplace) cuøng
         daãn ñaàu nhoùm ñaàu tö roùt voán chi phoái taïi  haøng trong quyù hôn 111 trieäu USD, taêng  dòch vuï hoã trôï, töø thanh toaùn ñeán giao  caùc giaûi phaùp marketing, döõ lieäu soá vaø
         Tiki.vn cuûa Vieät Nam. Trong heä sinh thaùi  217,4% so vôùi quyù I/2017. nhaän vaän chuyeån.        nhieàu dòch vuï thöông maïi khaùc.
         maø JD.com phaùt trieån, beân caïnh Tiki.vn, ñaõ  JD.com vôùi keát quaû taøi chính quyù I coù  Cuoäc ñua “tam maõ” Theo oâng Nguyeãn Maïnh Duõng -
         cuøng Google taøi trôï cho öùng duïng goïi xe  doanh thu thuaàn 216 tyû USD, taêng 33% so          tröôûng ñaïi dieän Quyõ Ñaàu tö CyberAgent,
         Go-Jek cuûa Indonesia - moät ñoái thuû maïnh  vôùi quyù 1/2017 vaø doanh thu dòch vuï roøng  Tiki xuaát phaùt töø moâ hình baùn leû haøng  hieän taïi toång quan thò tröôøng TMÑT cho
         taïi Ñoâng Nam AÙ vöøa vaøo thò tröôøng Vieät  1,4 tyû USD, taêng 60%. Taøi khoaûn khaùch  hoùa (online retailer) ñaõ dòch chuyeån sang  thaáy caùc player ñaõ taùch thaønh nhoùm vôùi
         Nam gaàn ñaây.            haøng hoaït ñoäng vôùi 301,8 trieäu tính ñeán  moâ hình chôï tröïc tuyeán (marketplace) keå  Lazada, Tiki vaø Shopee ñang ôû top ñaàu
           Trong khi ñoù, ngaøy 19/6, SEA Limited  31/3/2018, so vôùi quyù I/2017 laø 236,5  töø naêm ngoaùi. Hoï coâng boá hôn 13 trieäu  cuûa ñöôøng ñua vôùi moãi coâng ty daàn ñònh
         phaùt ñi thoâng caùo hoaøn thaønh vieäc chaøo  trieäu. Theo Richard Liu - Chuû tòch JD, kinh  löôït truy caäp haèng thaùng vôùi tyû leä huûy ñôn  hình theo caùch rieâng. Caùc coâng ty thuoäc
         baùn coå phieáu thu veà 575 trieäu USD. SEA seõ  doanh TMÑT laø maûng coát loõi, ñaït keát quaû  haøng döôùi 3%, thaáp nhaát treân thò tröôøng,  top ñaàu phaàn lôùn ñaõ hình thaønh cuïm nhaø
         môû roäng kinh doanh vôùi troïng taâm laø phaùt  cao trong quyù ñaàu tieân. “JD tieáp tuïc taäp  ñaûm baûo kieåm soaùt chaát löôïng haøng hoùa.  ñaàu tö hoã trôï: Lazada coù Alibaba, Shopee
         trieån neàn taûng TMÑT Shopee. “Vôùi nguoàn  trung xaây döïng naêng löïc coâng ngheä ñeå  Trong khi Shopee laø ñaïi dieän cho neàn taûng  vôùi coâng ty meï SEA. Vì tieàm naêng cuûa
         voán boå sung naøy, chuùng toâi tieáp tuïc naém  naâng cao traûi nghieäm cuûa khaùch haøng” -  thöông maïi treân di ñoäng, sau gaàn hai naêm  TMÑT Vieät Nam, nhoùm caùc nhaø ñaàu tö gia
         baét cô hoäi taêng tröôûng, ñaëc bieät trong  oâng Liu cho bieát.    coù maët taïi Vieät Nam, coâng boá ñaït 18 trieäu  nhaäp thò tröôøng sau ñaõ choïn Tiki. Ñaây laø
         lónh vöïc TMÑT ñang coù trieån voïng cao vaø  Cho duø caùc coâng ty TMÑT trong khu  löôït download öùng duïng Shopee. Hieän  caùch duy nhaát ñeå hoï gia nhaäp thò tröôøng
         Shopee laø moät trong nhöõng coâng ty daãn  vöïc lieân tuïc baùo loã, doøng tieàn vaãn tieáp tuïc  Shopee coù khoaûng 7 trieäu maët haøng baøy  bôûi Lazada hay Shopee ñaõ “coù chuû”.
         ñaàu khu vöïc”.           ñoå vaøo khai phaù. Naêm 2015, Alibaba boû 1  baùn vaø khoaûng 800.000 ngöôøi baùn haøng. OÂng Duõng nhaän ñònh: “Saép tôùi, “cuoäc
           Tieàn thaân cuûa SEA laø Garena coù maët taïi  tyû USD thaâu toùm Lazada vaø ñaàu naêm 2018  Lazada vôùi söï haäu thuaãn cuûa Alibaba  ñua tam maõ” vaãn laø yeáu toá truï cuûa thò
         Vieät Nam khoaûng 10 naêm tröôùc vaø “haùi ra  coâng boá ñaàu tö theâm 2 tyû USD vaøo Lazada  vöøa coâng boá keát noái maïng löôùi hôn  tröôøng, cuøng vôùi moät vaøi coâng ty ñang

        Soá 494 BOÄ MÔÙI (744)   27/6 - 3/7/2018
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15