Page 11 - DNSG Tuần Số 494 (27.6 - 3.7.2018)
P. 11

11
                                                  1.000 doanh nghieäp TMÑT cho thaáy, toång löôïng mua saém tröïc
                                                  tuyeán thoâng qua thieát bò di ñoäng taïi Vieät Nam taêng tröôûng cao
                                                  vôùi möùc 26% trong naêm 2017. Vieät Nam ñöùng ñaàu Ñoâng Nam AÙ
                                                  veà tyû leä chuyeån ñoåi soá löôït truy caäp website coù theå daãn ñeán mua
                                                  saém thaønh coâng vôùi 65%, keá tieáp laø Singapore vaø Indonesia.
                                                    Thoáng keâ cuûa Facebook cho thaáy trong naêm 2017, Vieät Nam
                                                  coù 46 trieäu ngöôøi duøng trang maïng xaõ hoäi. Maët khaùc, Vieät Nam
                                                  cuõng naèm trong top caùc quoác gia coù toác ñoä taêng tröôûng quaûng
                                                  caùo treân di ñoäng nhanh nhaát, khoaûng 35% moãi naêm, töông öùng
                                                  vôùi taêng tröôûng cuûa ngaønh TMÑT.
                                                    Theo baùo caùo cuûa Kantar Worldpanel, doanh thu haøng hoùa
                                                  thoâng qua caùc neàn taûng TMÑT cuûa ba thò tröôøng naøy ñaõ taêng 30%
                                                  trong moät naêm, tính ñeán thaùng 3/2017. Giao dòch tröïc tuyeán treân
                                                  caùc moâ hình coâng ngheä hieän ñaïi ñaõ laán sang thò phaàn cuûa caùc
                                                  hình thöùc mua baùn truyeàn thoáng. Tyû leä ngöôøi mua saém thoâng qua
                                                  TMÑT töø 5,4% ñaõ taêng leân 8,8% tính theo toång soá daân taïi 4 thaønh
                                                  phoá lôùn cuûa Vieät Nam, giaù trò cuûa moãi gioû haøng mua saém tröïc
                                                  tuyeán gaáp ba laàn giaù trò cuûa moät gioû haøng truyeàn thoáng.
                                                    TMÑT treân neàn taûng di ñoäng seõ tieáp tuïc laø xu theá chuû ñaïo,
                                                  chieám khoaûng 25% toång möùc baùn leû toaøn caàu. Döï baùo ñeán 2020,
                                                  Vieät Nam coù khoaûng 30% daân soá tham gia mua saém tröïc tuyeán
                                                  nhôø vaøo theá heä ngöôøi tieâu duøng treû ngaøy caøng öa chuoäng mua
                                                  saém soá. Coâng ngheä ñaëc tröng cuûa caùch maïng coâng nghieäp 4.0
                                                              seõ khôûi nguoàn cho caùc öùng duïng
                                                              TMÑT môùi, töø moâ hình kinh teá chia
                       Thûúng maåi                                  treân di ñoäng vaø thanh toaùn di ñoäng
                                                              seû, baùn haøng ña keânh, thöông maïi
                                                              seõ trôû neân phoå bieán vaø thuùc ñaåy
  baùm sau nhö Sendo, Lotte, Co.op, Adayroi,                                       thöông maïi tröïc tuyeán xuyeân bieân
  nhöng Lazada, Tiki vaø Shopee coù cô hoäi lôùn  di àöång seä “lïn ngöi”                        giôùi.
  ñeå böùt phaù bôûi doøng tieàn vaøo ba coâng ty                                      Nhieàu chuyeân gia thöông maïi
  naøy ngaøy caøng nhieàu. Söï caïnh tranh thuùc                                     döï baùo, doanh thu toaøn caàu ngaønh
  ñaåy thò tröôøng lôùn nhanh hôn vaø ngöôøi  Thöông maïi treân di ñoäng ñöôïc ñaùnh                   baùn leû TMÑT ñaït 2.290 tyû USD naêm
  tieâu duøng ñöôïc höôûng lôïi nhieàu hôn”. giaù laø neàn taûng hoã trôï cho xu theá kinh               2017, chieám khoaûng 10% toång
    Theo baø Tröông Toá Linh - Giaùm ñoác                                        doanh soá baùn leû, seõ taêng leân 4.479
  Ñieàu haønh iFind.vn, vôùi doøng tieàn nhaø  doanh tröïc tuyeán. Vôùi hôn 50% daân                   tyû USD naêm 2021. Xu theá naøy khieán
  ñaàu tö ñoå vaøo vaø vai troø chi phoái cuûa  soá söû duïng internet vaø gaàn 50 trieäu                TMÑT naêm 2018 coù bieán ñoåi lôùn.
  JD.com, Tiki baét ñaàu “chaéc chaân” trong                           Caùc thò tröôøng ñang phaùt trieån soâi ñoäng ôû Ñoâng Nam AÙ, Trung
  top ñaàu neân ñaõ maïnh tay quaûng caùo vaø  thueâ bao smartphone maø ña soá laø ngöôøi    Ñoâng vaø chaâu Myõ Latin daãn ñeán söï chuyeån ñoåi lôùn trong caùch
  naêng ñoäng hôn trong chieán löôïc mar- treû, thò tröôøng naøy ñöôïc kyø voïng seõ haäu    thöùc buoân baùn haøng hoùa treân maïng.
  keting, tuy nhieân caàn theâm thôøi gian ñeå  thuaãn toát cho TMÑT giai ñoaïn tôùi.        Xu höôùng caù nhaân hoùa laø maáu choát giöõ chaân khaùch haøng vaø ñaëc
  “ñaáu” vôùi Lazada vì hieän taïi chöa phaûi laø                         bieät phuø hôïp trong moâi tröôøng thöông maïi treân di ñoäng. Caùc coâng
  giai ñoaïn toái öu chi phí, neân vieäc “loã theo                        ty chuù troïng vaøo dòch vuï, saûn phaåm vaø thoâng tin ñaùp öùng sôû thích
  keá hoaïch” nhö nhöõng naêm qua laø taát yeáu  ieät Nam ñöôïc ñaùnh giaù laø moät trong nhöõng thò tröôøng  caù nhaân. Theo Taäp ñoaøn Tö vaán Boston, caùc nhaø baùn leû ñaùp öùng
  vôùi caùc coâng ty TMÑT. Thôøi gian qua cho  TMÑT coù toác ñoä taêng tröôûng nhanh nhaát theá giôùi. Thò  nhu caàu caù nhaân giuùp doanh thu taêng 6 - 10%, ñaùp öùng nhanh hôn
  thaáy Tiki tuyeån nhaân söï oà aït, môû team Vtröôøng haøng hoùa thoâng qua TMÑT theo ñoù cuõng môû  töø vaøi ba laàn caùc nhaø baùn leû khaùc. Thieát bò di ñoäng seõ trôû neân quan
  xaây döïng caùc keânh rieâng vaø môû ra nhieàu  roäng sang caùc thò tröôøng môùi, nôi maø TMÑT chæ môùi ôû giai ñoaïn  troïng, döï baùo ñaït 70% trong toång giao dòch thöông maïi ñieän töû
  keânh dòch vuï, töø baùn baûo hieåm, veù maùy  ñaàu, taïo neân möùc taêng tröôûng ñaùng keå. Hieän TMÑT cuûa Vieät  vaøo cuoái naêm 2018 vaø xu höôùng ngaøy caøng taêng cao. Nhöõng ngöôøi
  bay, voucher aên uoáng, du lòch ñeán dòch  Nam taêng tröôûng 69%, chæ sau Thaùi Lan (104%) vaø Malaysia  mua haøng baèng smartphone cuõng coù xu höôùng chi tieâu gaáp ñoâi so
  vuï mua giuùp haøng töø nöôùc ngoaøi (Tiki  (88%). Soá lieäu toång hôïp töø trang so saùnh tröïc tuyeán iPrice töø  vôùi nhöõng ngöôøi khoâng mua haøng treân thieát bò di ñoäng.
  Global).
    Trong khi heä sinh thaùi cuûa Adayroi,
  Lotte, Coop, Aeon, Robin hay Theá Giôùi Di  Tiïëp cêån kinh tïë söë theo quy mö khu vûåc
  Ñoäng ñang ñöôïc xaây döïng döïa vaøo neàn
  taûng haøng hoùa baùn leû tröïc tieáp, maëc duø
  khoâng daãn daét thò tröôøng nhöng ñang    aùo caùo chung veà neàn kinh teá soá do Google vaø Temasek  nhaän coâng ngheä soá laø moät coâng cuï phaùt trieån quan troïng, vôùi
  taïo thaønh moät phaân khuùc caïnh tranh khoù  thöïc hieän, ñaùnh giaù neàn kinh teá internet naêm 2017 mang  caùch tieáp caän neàn kinh teá soá khu vöïc nhö moät coäng ñoàng thay vì
  löôøng. Moâi tröôøng baùn leû ña keânh ñang trôû Blaïi cho khu vöïc Ñoâng Nam AÙ trò giaù 50 tyû USD. Vôùi möùc taêng  tieáp caän theo höôùng rieâng leû cuûa 10 quoác gia trong khu vöïc.
  thaønh xu theá taát yeáu, caùc doanh nghieäp  tröôûng döï baùo haèng naêm laø 27%, neàn kinh teá internet Ñoâng Nam  Neáu thò tröôøng coâng ngheä Ñoâng Nam AÙ chia ra töøng maûng rôøi
  saùng taïo seõ tìm caùch böùt phaù.   AÙ coù theå ñaït toång trò giaù 200 tyû USD vaøo naêm 2025. Boán lónh vöïc  raïc thì seõ khoâng theå caïnh tranh vôùi caùc ñoái thuû lôùn khaùc. Ñoâng
    Cuõng theo baø Linh, thöïc tieãn thò  troïng taâm laøm neân quy moâ naøy goàm dòch vuï goïi xe tröïc tuyeán  Nam AÙ gaén boù hôn nhôø coâng ngheä, seõ toát hôn cho caùc nöôùc vì caûi
  tröôøng cho thaáy nhieàu DN lôùn ñaõ laäp keânh  (ride hailing), truyeàn thoâng tröïc tuyeán (online media), dòch vuï du  thieän ñöôïc quyeàn tieáp caän khaùch haøng, tieáp caän coâng ngheä vaø heä
  rieâng, xaây döïng ñoäi nguõ chuyeân traùch ñeå  lòch tröïc tuyeán (online travel) vaø TMÑT (e-commerce). sinh thaùi trong khu vöïc cuûa caùc doanh nghieäp ñòa phöông ôû töøng
  laøm vieäc vôùi caùc coâng ty TMÑT. Caùc coâng  Theo oâng Karim Temsamani - Chuû tòch Google chaâu AÙ - Thaùi  quoác gia. Caùc doanh nghieäp nhoû taïi caùc ñòa phöông chính laø ñoái
  ty TMÑT lôùn hieän chuyeån ñoåi thaønh keânh  Bình Döông, trong voøng nöûa theá kyû, caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ ñaõ  töôïng höôûng nhieàu lôïi theá nhaát töø caùch tieáp caän nhö vaäy.
  baùn haøng tích hôïp vôùi caùc phaàn meàm  chöùng kieán internet taïo söï thay ñoåi ngoaïn muïc, laøm aûnh höôûng  Xöông soáng cuûa neàn kinh teá soá laø doanh nghieäp nhoû. Baùo
  vaø dòch vuï taïo ra söï linh hoaït vaø hoã trôï  saâu saéc tôùi cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân trong toaøn khu vöïc. Trong  caùo cho thaáy toaøn khu vöïc coù hôn 330 trieäu ngöôøi duøng internet
  ña keânh. “Ñieàu naøy cho thaáy thò tröôøng  giai ñoaïn 1990 - 2015, hôn 100 trieäu ngöôøi daân Ñoâng Nam AÙ ñaõ  trong naêm 2017, gaáp gaàn 5 laàn con soá cuûa naêm 2015 vôùi 70 trieäu
  baùn haøng truyeàn thoáng ñang caïnh tranh  vöôït ngheøo khoù nhôø vaøo söï taêng tröôûng kinh teá cuûa khu vöïc. Ñeán  ngöôøi. Trong ñoù, thôøi gian vaøo maïng treân thieát bò di ñoäng 3,6
  raát khaéc nghieät vaø vieäc ñaàu tö keânh tröïc  nay, coäng ñoàng Ñoâng Nam AÙ vôùi 630 trieäu ngöôøi ñöôïc xem laø moät  giôø moãi ngaøy, cao hôn taát caû caùc quoác gia khaùc bao goàm Myõ
  tuyeán laø moät xu theá roõ reät. Caùc doanh  thò tröôøng vaø cô sôû saûn xuaát thoáng nhaát ñeå trôû thaønh neàn kinh teá  (trung bình 2 giôø/ngaøy). Ngöôøi duøng internet ôû Ñoâng Nam AÙ
  nghieäp naêng ñoäng vaø coù tieàm löïc hôn  lôùn thöù tö theá giôùi vaøo naêm 2030.      daønh trung bình 140 phuùt haèng thaùng ñeå mua saém treân maïng,
  ñang ñi tröôùc, caùc doanh nghieäp nhoû hôn  Theo ñoù, ASEAN neân aùp duïng kinh nghieäm saün coù ñeå choïn  cao gaáp ñoâi so vôùi thò tröôøng TMÑT Myõ. Ñieàu naøy khieán giaù trò
  ñang xoay xôû chuû yeáu treân Facebook.” -  höôùng ñi trong cuoäc caùch maïng coâng nghieäp 4.0. Ñeå naém lôïi  thò tröôøng TMÑT khu vöïc Ñoâng Nam AÙ ñöôïc döï baùo vöôït 88 tyû
  baø Linh nhaän xeùt.           theá caïnh tranh, caàn phaùt trieån kyõ thuaät soá, tröôùc tieân laø caàn coâng  USD vaøo naêm 2025.

                                                              Soá 494 BOÄ MÔÙI (744)   27/6 - 3/7/2018
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16