Page 13 - DNSG Tuần Số 494 (27.6 - 3.7.2018)
P. 13

13


   vì laõi suaát lieân tieáp giaûm ñaõ khieán tieàn ñoàng  THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN
   bôùt haáp daãn vaø thuùc ñaåy doøng voán chuyeån
   dòch sang ngoaïi teä, nhaát laø khi coäng sinh
   vôùi caùc yeáu toá khaùch quan vaø chuû quan keå  Chó àún thuêìn
   treân neân ñaõ gaây aùp löïc leân tyû giaù? Khoâng
   loaïi tröø khaû naêng naøy, vì khi laõi suaát tieàn
   ñoàng xuoáng thaáp coäng theâm laïm phaùt coù  laâ nhõp àiïìu chónh?
   daáu hieäu taêng nhanh coù theå khieán ñoäng löïc
   naém giöõ tieàn ñoàng giaûm.
    Ñieàu naøy khoâng chæ xaûy ra ôû thò tröôøng
   daân cö, maø chính caùc ngaân haøng cuõng coù
   ñoäng löïc kinh doanh ngoaïi teä nhieàu hôn  Sau ñaø taêng töø cuoái
   khi maø laõi suaát vay USD treân thò tröôøng lieân  thaùng 5 ñeán giöõa thaùng
   ngaân haøng ñang haáp daãn hôn tieàn ñoàng
   khaù nhieàu. Vôùi taêng tröôûng tín duïng ngoaïi  6 bò chöõng laïi, thò tröôøng
   teä cao trong khi huy ñoäng voán ngoaïi teä suït  chöùng khoaùn Vieät Nam
   giaûm coù theå caøng thuùc ñaåy caùc ngaân haøng
   taêng cöôøng mua ngoaïi teä ñeå ñaûm baûo  trong tuaàn qua laïi ñoái
   thanh khoaûn, nhaát laø khi ruûi ro tyû giaù ngaøy  maët vôùi aùp löïc ñieàu chænh
   caøng hieän höõu.              vôùi chæ soá VN-Index maát
       Neân möøng hay lo?
    Dó nhieân laõi suaát giaûm laø ñieàu tích cöïc  haøng chuïc ñieåm. Lieäu ñaây
   cho neàn kinh teá, ngöôïc laïi tyû giaù neáu taêng  chæ laø moät ñôït ñieàu chænh
   vöôït muïc tieâu kieåm soaùt thì coù theå gaây baát  hay moät xu höôùng môùi
   oån leân kinh teá vó moâ vaø taùc ñoäng xaáu ñeán
   caùc bieán soá khaùc. Neáu nhö tyû giaù thôøi gian  ñaõ baét ñaàu?
   qua taêng do moät phaàn bò taùc ñoäng bôûi yeáu                                                   AÛnh: QH
   toá laõi suaát tieàn ñoàng ñi xuoáng, thì tröôùc   LEÂ PHAN
   sau gì laõi suaát cuõng seõ taêng trôû laïi ñeå ñaûm
   baûo naém giöõ tieàn ñoàng vaãn coøn söùc haáp  hæ trong hai phieân giao dòch ñaàu tieân cuûa tuaàn tröôùc, chæ  Vaø khi chæ soá ôû möùc ñænh cao, caùc phieân phaân phoái seõ xaûy ra
   daãn, töø ñoù haïn cheá söï dòch chuyeån cuûa  soá VN-Index ñaõ maát gaàn 55 ñieåm, thaäm chí coù luùc maát  trong nhöõng phieân taêng giaûm nhanh ñoät ngoät vaø bieán ñoäng
   doøng voán sang ngoaïi teä maø coù theå caøng  Cñeán 75 ñieåm vaø rôi veà vuøng giaù thaáp 940 ñieåm, tröôùc khi  raát maïnh, vôùi thanh khoaûn leân cao kyû luïc. Ñieàu naøy cuõng coù theå
   gaây aùp löïc leân tyû giaù.        baät leân trôû laïi töø moác hoã trôï naøy. Maëc duø 2/3 phieân cuoái tuaàn,  thaáy trong nhöõng phieân giao dòch ñaõ dieãn ra trong thaùng 3 vaø
    Caàn löu yù laø laõi suaát neáu taêng ôû möùc  caùc chæ soá xanh trôû laïi, tuy nhieân thanh khoaûn lieân tieáp suït giaûm  nöûa ñaàu thaùng 4. Vaø trong quaù trình ñieàu chænh töø ñænh caùc chæ
   phuø hôïp vaø giuùp tyû giaù oån ñònh trôû laïi thì  cho thaáy doøng tieàn thoaùt ra khoûi thò tröôøng gaàn nhö chöa quay  soá seõ chöùng kieán lieân tieáp caùc phieân giaûm maïnh ñeán möùc thoåi
   ñaùng möøng, coøn trong tröôøng hôïp taêng  laïi. Ñieàu naøy noùi leân taâm lyù bi quan cuûa nhaø ñaàu tö khi trieån  bay taøi khoaûn cuûa caùc nhaø ñaàu tö vì bò giaûi chaáp, ñieàu ñaõ xaûy ra
   quaù nhanh seõ taùc ñoäng ñaùng keå ñeán chi phí  voïng cuûa thò tröôøng hieän nay chöùa ñöïng nhieàu ruûi ro hôn. trong nhöõng phieân thaùng 5 vöøa qua.
   vay voán cuûa doanh nghieäp vaø coù theå caûn  Vieäc VN-Index sau khi taêng treân moác 1.000 ñieåm nhöng  Moät yeáu toá quan troïng khaùc laø doøng voán cuûa nhaø ñaàu tö
   trôû taêng tröôûng kinh teá, khi maø chính saùch  khoâng theå giöõ vöõng vaø nhanh choùng rôùt trôû laïi döôùi moác naøy  nöôùc ngoaøi treân thò tröôøng chöùng khoaùn. Neáu khoâng tính caùc
   taøi khoùa hieän nay khoâng coøn nhieàu dö ñòa. ñöôïc xem laø tín hieäu kyõ thuaät raát xaáu. Khoâng phaûi ngaãu nhieân  phieân mua roøng vôùi giaù trò raát lôùn taïi moät soá doanh nghieäp theo
    Neáu trong tröôøng hôïp cung caàu ngoaïi  maø giôùi phaân tích gaàn ñaây phaàn lôùn ñeàu caûnh baùo nhaø ñaàu tö  keá hoaïch ñaõ xaùc ñònh tröôùc nhaèm thaâu toùm, naâng tyû leä sôû höõu
   teä maát caân baèng, nhaø ñieàu haønh coøn coù  neân caån troïng vôùi thò tröôøng, khi trieån voïng trung daøi haïn hieän  cuûa coå ñoâng toå chöùc, thì khoái ngoaïi ñaõ lieân tieáp baùn roøng keå töø
   theå can thieäp baèng caùch bôm theâm USD  nay ñaõ suy giaûm raát nhieàu so vôùi giai ñoaïn tröôùc. thaùng 3 vaø leân tôùi ñænh ñieåm trong thaùng 5 vöøa qua.
   vaøo neàn kinh teá ñeå oån ñònh taâm lyù thò  Ñieàu maø nhieàu ngöôøi quan taâm nhaát hieän nay laø lieäu thò  Nhieàu nhaø ñaàu tö cho raèng lo ngaïi veà hieäu öùng “Sell in May
   tröôøng, nhaát laø khi döï tröõ ngoaïi hoái thôøi  tröôøng chæ ñang böôùc vaøo moät nhòp ñieàu chænh, hay xu höôùng  and go away” (baùn trong thaùng 5 vaø ñi chôi) neân khoái ngoaïi môùi
   gian qua ñaõ taêng tröôûng khaù toát. Ñieàu  giaûm ñaõ baét ñaàu vaø thò tröôøng “con gaáu” ñaõ quay trôû laïi. Veà kyõ  baùn roøng maïnh meõ nhö vaäy vaø kyø voïng xu höôùng mua roøng seõ
   quan troïng nhaát laø phaûi kieåm soaùt tyû giaù  thuaät, khi moät thò tröôøng giaûm hôn 10% töø möùc ñænh cao ñaõ ñaït  sôùm quay trôû laïi sau khi keát thuùc giai ñoaïn naøy. Tuy nhieân, ñôït
   nhòp nhaøng, theo doõi chaët cheõ doøng voán  ñöôïc laø daáu hieäu cho thaáy khaû naêng thò tröôøng ñaõ ñaûo chieàu  phuïc hoài trong nöûa ñaàu thaùng 6 laïi tieáp tuïc chöùng kieán khoái
   ngoaïi teä vaøo ra trong tình hình doøng voán  xu höôùng taêng vaø baét ñaàu chuyeån sang xu höôùng giaûm. Trong  ngoaïi vaãn baùn roøng khieán taâm lyù nhaø ñaàu tö noäi caøng theâm
   ñaàu tö ñang coù daáu hieäu ruùt maïnh ra khoûi  khi ñoù, vôùi ñôït ñieàu chænh maïnh meõ trong thaùng 5 cuõng nhö  lo laéng, khi maø giao dòch cuûa khoái ngoaïi thöôøng laø chæ baùo taùc
   caùc thò tröôøng môùi noåi vaø caän bieân, ñeå töø  trong tuaàn qua, chæ soá VN-Index thaäm chí ñaõ giaûm hôn 20% so  ñoäng ñaùng keå leân taâm lyù thò tröôøng.
   ñoù coù caùc quyeát saùch linh hoaït vaø phuø hôïp  vôùi möùc ñænh cao 1.200 ñieåm laø tín hieäu khoâng maáy khaû quan. Cuï theå, töø ñaàu thaùng 6 ñeán phieân cuoái tuaàn qua, nhaø ñaàu
   ñeå kòp thôøi ñoái phoù.            Ñôït phuïc hoài trong nöûa ñaàu thaùng 6 laø khaù nhanh nhöng  tö nöôùc ngoaøi tieáp tuïc baùn roøng hôn 2.300 tyû ñoàng treân caû ba
                         thanh khoaûn khoâng coù söï caûi thieän, trong khi möùc ñænh ñaït  saøn. Vaø khoâng chæ nhaø ñaàu tö caù nhaân maø vieäc nhieàu quyõ gaén
                         ñöôïc ôû laàn baät taêng trôû laïi naøy thaáp hôn nhieàu so vôùi möùc ñænh  boù laâu naêm vôùi thò tröôøng Vieät Nam cuõng ruùt voán laø ñieàu thaät
                         cuûa ñôït taêng gaàn nhaát. Ñænh sau thaáp hôn ñænh tröôùc cuõng laø  söï gaây lo ngaïi, nhaát laø khi lieân heä vôùi dieãn bieán tyû giaù taêng trôû
   naøo aûnh höôûng ñeán toác ñoä taêng tröôûng kinh  moät trong nhöõng daáu hieäu quan troïng cho thaáy xu höôùng giaûm  laïi trong nhöõng ngaøy gaàn ñaây coäng theâm xu höôùng doøng voán
   teá, khi maø doanh nghieäp seõ haïn cheá vay voán  ñaõ trôû laïi. Ñaëc bieät, chæ soá VN-Index ñaõ rôùt veà döôùi ñöôøng trung  nöôùc ngoaøi thaùo chaïy khoûi caùc thò tröôøng caän bieân vaø môùi
   môû roäng saûn xuaát, kinh doanh do lo ngaïi ruûi  bình ñoäng 200 ngaøy (MA 200) - moät chæ baùo kyõ thuaät ñaùnh  noåi, trong boái caûnh caùc ngaân haøng trung öông thaét chaët chính
   ro laõi suaát. Söùc caàu trong neàn kinh teá cuõng coù  giaù xu höôùng trung daøi haïn cuûa thò tröôøng, caøng cho thaáy thò  saùch tieàn teä vaø ruûi ro chieán tranh thöông maïi chöa bao giôø ñeán
   theå taêng chaäm hôn trong moâi tröôøng cung  tröôøng hieän nay ñang raát xaáu.         gaàn nhö theá.
   tieàn thaét chaët vaø laõi suaát cao hôn.   Coù theå thaáy, caùc chæ baùo kyõ thuaät hieän nay ñeàu thieân veà xu
    Tuy nhieân, neáu khoâng thaét chaët tieàn  höôùng giaûm laø khaû naêng moät ñôït ñieàu chænh thoâng thöôøng.
   teä, hoaëc thaét chaët quaù chaäm thì ruûi ro cuõng  Trong khi ñoù, caùc daáu hieäu cho thaáy thò tröôøng ñaõ ñaït ñænh  Coù theå thaáy caùc chæ baùo kyõ thuaät hieän nay
   khoâng heà nhoû. Fitch Ratings cho raèng neân  trong xu höôùng taêng daøi haïn töø naêm 2012 trôû laïi ñaây cuõng khaù  ñeàu thieân veà xu höôùng giaûm hôn laø khaû naêng
   thaét chaët chính saùch tieàn teä daàn daàn ñeå traùnh  roõ. Thoâng thöôøng thò tröôøng chöùng khoaùn seõ ñaït ñænh giöõa luùc  moät ñôït ñieàu chænh thoâng thöôøng. Trong khi
   gaây aùp löïc leân laïm phaùt vaø tyû giaù. Nhö ñaõ noùi,  tình hình kinh teá vó moâ tích cöïc nhaát. Neáu lieân heä vôùi chöùng  ñoù, caùc daáu hieäu cho thaáy thò tröôøng ñaõ ñaït
   aùp löïc laïm phaùt döôøng nhö ñang quay laïi,  khoaùn Vieät Nam coù theå thaáy chæ soá ñaït ñænh cao 1.200 ñieåm giöõa
   trong khi tyû giaù ñang coù nhöõng daáu hieäu taêng  boái caûnh taêng tröôûng GDP quyù I vöøa qua ôû möùc cao kyû luïc trong  ñænh trong xu höôùng taêng daøi haïn töø naêm 2012
   nhanh gaàn ñaây. Trong moâi tröôøng maø cung  10 naêm, laõi suaát gaàn nhö ôû möùc ñaùy vôùi lôïi suaát traùi phieáu chính  trôû laïi ñaây cuõng khaù roõ. Thoâng thöôøng thò
   nôùi loûng vaø laõi suaát quaù thaáp thì dó nhieân tieàn  phuû - thöôøng ñöôïc söû duïng laøm laõi suaát chieát khaáu ñeå ñònh giaù  tröôøng chöùng khoaùn seõ ñaït ñænh giöõa luùc tình
   ñoàng seõ ñoái maët vôùi söùc eùp giaûm giaù laø ñieàu  coå phieáu - xuoáng möùc thaáp kyû luïc, caùn caân thöông maïi thaëng  hình kinh teá vó moâ tích cöïc nhaát.
   coù theå thaáy tröôùc.           dö cao trong 4 thaùng ñaàu naêm.      QUAÛNG CAÙO
                                                              Soá 494 BOÄ MÔÙI (744)   27/6 - 3/7/2018
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18