Page 3 - DNSG Tuần Số 494 (27.6 - 3.7.2018)
P. 3

3-A                               DANH SAÙCH

                  THÍ SINH VAØO VOØNG 2
               1   Buøi Thò Phöông Anh      TS00144        20 Nguyeãn Ñình Tuù        TS00230
               2   Buøi Thò Thuùy        TS00176        21 Nguyeãn Linh Dung        TS00222
               3   Buøi Vaên Tuaán        TS00219        22 Nguyeãn Ngoïc Truùc Nhö     TS00300

               4   Ñoã Ñình Thaéng        TS00221        23 Nguyeãn Taán Phaùt       TS00193
               5   Ñoã Hoaøng Vöông       TS00297        24 Nguyeãn Thò Haø         TS00224
               6   Ñoã Maïnh Quang        TS00077        25 Nguyeãn Thò Hoàng Thanh     TS00273
               7   Ñoã Thò Giang         TS00239        26 Nguyeãn Thò Phöông Hoa     TS00180

               8   Ñoaøn Haûi Nam        TS00082        27 Nguyeãn Thò Yeán Nhi      TS00258
               9   Ñoaøn Minh Taân        TS00051        28 Nguyeãn Tieán Toaøn       TS00387
               10 Ñoaøn Vinh Phuù         TS00355        29 Ninh Thò An           TS00247
               11 Leâ Quang Khoâi         TS00301        30 Phaïm Nguyeãn Quoác Ñaït    TS00347

               12 Leâ Thanh Hoa          TS00240        31 Traàn Leâ Myõ Quyønh      TS00099
               13 Leâ Thò Dung          TS00327        32 Tröông Hoaøng Phuùc       TS00321
               14 Leâ Thò Thanh Hieáu       TS00179        33 Vuõ Ñoã Thieân Thanh      TS00271
               15 Maõ Phuù Cöôøng         TS00324        34 Vuõ Ngoïc Ñöùc Long       TS00227

               16 Ngoâ Anh Minh          TS00286        35 Vuõ Thò Ngoïc          TS00072
               17 Ngoâ Uyeân Thaûo        TS00268        36 Vuõ Vaên Lôïi          TS00309
               18 Nguyeãn Baûo Chaâu       TS00011        37 Vöông Ñình Hieäp        TS00248
               19 Nguyeãn Ñình Quoác       TS00019        38 Vöông Thò Ngoïc Ly       TS00071
                                      ÑÔN VÒ TAØI TRÔÏ

                        REX HOTEL SAIGON
                        www.rexhotelvietnam.com
                        141 Nguyen Hue Blvd., D.1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
     QUAÛNG CAÙO                                                              Soá 494 BOÄ MÔÙI (744)   27/6 - 3/7/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8