Page 4 - DNSG Tuần Số 494 (27.6 - 3.7.2018)
P. 4

4-B
                HIEÄP HOÄI DOANH NGHIEÄP                          DOANH NGHIEÄP - DOANH NHAÂN
                  TP. HOÀ CHÍ MINH                               TP.HCM TIEÂU BIEÅU 2018
                                 BÌNH CHOÏN                               DANH HIEÄU


              DOANH NGHIÏ
              DOANH NGHIÏ
              DOANH NGHIÏ
              DOANH NGHIÏåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCM
              DOANH NGHIÏ
              DOANH NGHIÏ
              DOANH NGHIÏ
              DOANH NGHIÏ
              DOANH NGHIÏ
              DOANH NGHIÏ
              DOANH NGHIÏ
              DOANH NGHIÏ
              DOANH NGHIÏ
              DOANH NGHIÏ
              DOANH NGHIÏ
              DOANH NGHIÏ
                           TIÏU BIÏÍU NÙM 2018U BIÏÍU NÙM 2018U BIÏÍU NÙM 2018U BIÏÍU NÙM 2018U BIÏÍU NÙM 2018U BIÏÍU NÙM 2018U BIÏÍU NÙM 2018U BIÏÍU NÙM 2018
                           TIÏ
                           TIÏ
                           TIÏ
                           TIÏ
                           TIÏ
                           TIÏ
                           TIÏ
                         Laø danh hieäu do UÛy ban Nhaân daân Thaønh phoá
                            kyù Quyeát ñònh coâng nhaän vaø trao taëng
                   Bình choïn vaø toân vinh 100 doanh nghieäp vaø 100 doanh nhaân
                         tieâu bieåu nhaát cuûa Thaønh phoá Hoà Chí Minh.
                                      THÔØI GIAN:

                                  Haïn noäp hoà sô: 15/08/2018

                            Leã toân vinh vaø trao danh hieäu: 13/10/2018

                  (Taûi boä hoà sô tröïc tieáp taïi www.hiephoidoanhnghiep.vn hoaëc doanhnhansaigon.vn)
                  THOÂNG TIN LIEÂN HEÄ:
                   Phan Thò Ngoïc Yeán, ñieän thoaïi: 028 3915 2474 - 0909 96 69 70, email: ngocyen02@gmail.com
                                                                              QUAÛNG CAÙO
                   Döông Hoaøi Ngoïc, ñieän thoaïi: 028 3915 2472 - 016 5621 4461, email: hoaingoc.huba@gmail.com
        Soá 494 BOÄ MÔÙI (744)   27/6 - 3/7/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9