Page 5 - DNSG Tuần Số 494 (27.6 - 3.7.2018)
P. 5

TRONG MAÉT NHAØ KINH DOANH       5
         TÖØ RAØO CAÛN THUÛ TUÏC HAØNH CHÍNH
         Nhiïìu doanh nghiïåp
         rúâi khoãi thõ trûúâng                                             www.TBSgroup.vn

           TS. ÑAÄU ANH TUAÁN
              Tröôûng Ban phaùp cheá VCCI

             oâi tröôøng kinh doanh toát theå hieän ôû nhieàu chæ soá,  tieâu khaù tham voïng: cuoái naêm 2017, chæ tieâu veà moâi tröôøng
             trong ñoù coù chæ soá veà doanh nghieäp (DN) gia nhaäp  kinh doanh cuûa Vieät Nam phaûi ñaït muïc tieâu trung bình cuûa
         Mthò tröôøng. Ñeå hoã trôï vaø thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa  caùc nöôùc ASEAN 4. Nhöng treân thöïc teá, ñeán nay, Vieät Nam
         DN, hai naêm qua, haøng loaït chính saùch ñaõ ñöôïc ban haønh,  vaãn chöa loït ñöôïc vaøo top 4 nöôùc ñöùng ñaàu trong khu vöïc
         ñieån hình nhö Nghò quyeát Trung öông 5 cuûa Ñaûng veà phaùt  ASEAN duø moâi tröôøng kinh doanh ñaõ taêng 14 baäc.
         trieån kinh teá tö nhaân, hay Luaät Hoã trôï doanh nghieäp nhoû vaø  Taïi hoäi nghò veà caûi caùch moâi tröôøng kinh doanh cuûa caùc
         vöøa, ñoàng thôøi Chính phuû cuõng ñaõ ban haønh Nghò quyeát 19  nöôùc ASEAN, toå chöùc ôû Luangprabang (Laøo) thaùng tröôùc,
         veà caûi thieän moâi tröôøng kinh doanh vaø naâng cao naêng löïc  ñaïi bieåu cuûa Singapore cho bieát, ôû quoác ñaûo naøy, giaáy
         caïnh tranh quoác gia, Nghò quyeát 35 veà hoã trôï vaø phaùt trieån  pheùp kinh doanh ñeàu ñöôïc caáp qua maïng. Trong khi ñoù,
         DN ñeán naêm 2020... Taát caû ñeàu raát ñoàng boä, nhaát quaùn ôû  taïi Vieät Nam, öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaãn mang
         moïi caáp, moïi ngaønh veà thuùc ñaåy phaùt trieån DN.  tính “nöûa vôøi”, DN chæ noäp hoà sô qua maïng, raát nhieàu thuû
          Nhöõng con soá veà phaùt trieån DN thôøi gian qua laø  tuïc khaùc vaãn phaûi giao dòch tröïc tieáp, thaäm chí phaûi gaëp
         thuyeát phuïc vôùi gaàn 120.000 DN ñaêng kyù thaønh laäp. Vieät  coâng chöùc nhaø nöôùc ñeå hoaøn taát thuû tuïc, duø ñaõ coù nhöõng
         Nam taêng tôùi 14 baäc trong baùo caùo xeáp haïng Moâi tröôøng  con soá ñöôïc caùc cô quan quaûn lyù khaúng ñònh raèng taïi caùc
         kinh doanh 2018 (Doing Business 2018), Caïnh tranh  thaønh phoá lôùn, ñaêng kyù qua maïng ñaït 80 - 90%.
         quoác gia taêng 5 haïng. Trong naêm 2017, chöông trình caét  Nhieàu vaên baûn cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc ñeàu xaùc ñònh DN
         giaûm ñieàu kieän kinh doanh vaø kieåm tra chuyeân ngaønh  tö nhaân cuûa Vieät Nam nhoû, yeáu vaø gaëp raát nhieàu khoù khaên.
         ñeàu ñöôïc ñaåy maïnh. Caùc boä, ngaønh ban haønh chöông  Theo quan saùt cuûa VCCI, veà caên baûn , “söùc khoûe” cuûa DN
         trình caét giaûm theo yeâu caàu cuûa Nghò quyeát 01 naêm 2018  tö nhaân chöa thay ñoåi, thaäm chí coù xu höôùng nhoû ñi veà
         cuûa Chính phuû ñaûm baûo ñeán thaùng 10 naêm nay phaûi caét  quy moâ. Tyû leä DN laøm aên coù laõi thaáp, chæ xaáp xæ 40% trong
         giaûm 50% ñieàu kieän kinh doanh. Nhöõng ñoäng thaùi naøy  nhieàu naêm lieàn vaø khoâng ñöôïc caûi thieän. Tyû leä ñoùng goùp
         cho thaáy phaàn naøo chöông trình caûi caùch thuû tuïc haønh  cuûa DN tö nhaân vaøo xuaát khaåu giaûm. Naêm 2017, tyû leä naøy
         chính vaø phoøng choáng tham nhuõng cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc  giaûm xuoáng möùc thaáp nhaát trong nhieàu naêm qua, chæ
         ñaõ coù nhöõng chuyeån ñoäng töông ñoái ñoàng ñeàu ôû caùc boä  28%. Trong khi ñoù, nhieàu nghieân cöùu ñaùnh giaù möùc ñoä
         ngaønh vaø ñòa phöông.             keát noái cuûa khu vöïc DN tö nhaân Vieät Nam vaøo chuoãi kinh
          Ñieàu tra cuûa Phoøng Thöông maïi vaø Coâng nghieäp Vieät  teá toaøn caàu chöa thaønh coâng, thaäm chí keát noái vôùi caùc DN
         Nam (VCCI) cuõng ghi nhaän söï laïc quan hôn töø phía coäng  nöôùc ngoaøi ñang hoaït ñoäng taïi Vieät Nam cuõng chöa ñaït
         ñoàng DN. Theo ñoù, naêm 2017, coù 52% DN trong nöôùc cho  nhö kyø voïng.
         bieát seõ môû roäng quy moâ kinh doanh. Khu vöïc ñaàu tö nöôùc  Hieän nay, tyû leä thaønh laäp DN cao nhöng tyû leä DN rôøi
         ngoaøi laïc quan hôn, vôùi 64%. Nhö vaäy, keå töø naêm 2012,  thò tröôøng cuõng vaãn chöa coù chuyeån bieán roõ neùt. Baùo
         thôøi ñieåm chæ soá naøy ôû möùc raát thaáp, ñeán nay ñaõ coù xu  caùo thaønh laäp DN trong 5 thaùng ñaàu naêm 2018, soá löôïng
         höôùng tích cöïc hôn vôùi DN trong vaø ngoaøi nöôùc.  DN thaønh laäp laø 52.322 vaø neáu tính caû soá DN trôû laïi hoaït
          Laàn ñaàu tieân trong 5 naêm lieân tieáp, theo ñieàu tra cuûa  ñoäng laø 65.589. Nhöng moät ñieåm caàn löu yù, neáu tính caû
         VCCI, chi phí khoâng chính thöùc coù xu höôùng ñaûo chieàu.  DN taïm ngöøng hoaït ñoäng coù thôøi haïn hoaëc soá DN hoaøn
         Ñieàu tra naêm 2017 cho thaáy, tyû leä DN phaûn aùnh veà chi  taát thuû tuïc giaûi theå, goïi chung laø nhoùm rôøi thò tröôøng, con
         phí khoâng chính thöùc ñaõ giaûm 59% thay vì 66% trong hai  soá naøy leân tôùi gaàn 39.000. Nhö vaäy, nhoùm rôøi thò tröôøng
         naêm 2015 vaø 2016. Ñaây laø daáu hieäu tích cöïc khoâng chæ  vaãn chieám tôùi 74,4% so vôùi soá löôïng DN thaønh laäp, chieám
         veà taàn suaát maø coøn caû quy moâ cuûa chi phí naøy. Song, tyû  khoaûng 59% so vôùi nhoùm vaøo thò tröôøng. Töùc laø cöù 10 DN
         leä 59% DN chi traû chi phí khoâng chính thöùc vaãn laø con soá  böôùc vaøo thò tröôøng laïi coù 7,4 DN rôøi thò tröôøng, neáu tính
         raát cao, coù nghóa cöù 10 DN thì coù 6 DN ñaõ phaûi chi traû chi  caû soá DN quay trôû laïi hoaït ñoäng tyû leä naøy laø 6/10.
         phí khoâng chính thöùc.              Moâi tröôøng kinh doanh cuûa Vieät Nam ñang ñöôïc caûi
          Nöûa cuoái naêm 2018 raát caàn coù theâm nhöõng caûi thieän  thieän. Tuy nhieân, nhìn vaøo DN tö nhaân vaãn coøn moät caâu hoûi
         moâi tröôøng ñaàu tö, kinh doanh nhaèm thuùc ñaåy DN phaùt  lôùn: Ñaõ coù bao nhieâu DN rôøi khoûi thò tröôøng hay taïm ngöøng
         trieån maïnh hôn. Bôûi caùch tieáp caän hieän nay laø chöa ñuû ñeå  hoaït ñoäng vì raøo caûn thuû tuïc haønh chính, vì nhöõng quy ñònh
         thay ñoåi tình traïng “söùc khoûe” cuûa DN, ñaëc bieät laø khu vöïc tö  phaùp luaät chöa phuø hôïp?
         nhaân. Trong Nghò quyeát 19 naêm 2017, Chính phuû ñaët muïc         NGUYEÃN HOAØNG (ghi)

                                                                  COÂNG TY TNHH KEÁT NOÁI DOANH NHAÂN
        Toång bieân taäp:    Phuï traùch quaûng caùo: TOÁ QUYEÂN  Toøa soaïn vaø Trò söï: Soá 10 Phan Ngöõ, P. Ñakao, Q.1, TP.HCM - Toång ñaøi: (028)38201563 - 38201564 - Fax: (028)38201565
          NGUYEÃN THÒ KIM DUNG  Trình baøy: DZOAÕN BINH    E-mail: toasoan@doanhnhansaigon.vn - Website: www.doanhnhansaigon.vn
        Phoù toång bieân taäp:   Kyõ thuaät vaø daøn trang:  Quaûng caùo E-mail: quangcao@doanhnhansaigon.vn
          TRAÀN HOAØNG       KHAÙNH TRUNG       Phaùt haønh: E-mail: phathanh@doanhnhansaigon.vn
                                   Giaáy pheùp soá 129/GP-BTTTT ngaøy 17/1/2012 cuûa Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng.
                      NGOÏC QUYØNH       Ghi baûn vaø in taïi Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Leâ Quang Loäc, TP.HCM.
                      TIEÁN ÑAÏT

         P H AÙ T  H AØ N H  S AÙ N G  T H ÖÙ  T Ö  H AÈ N G  T U AÀ N                                                             GIAÙ: 12.500 ÑOÀNG


                                                              Soá 494 BOÄ MÔÙI (744)   27/6 - 3/7/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10