Page 6 - DNSG Tuần Số 494 (27.6 - 3.7.2018)
P. 6

6  THÔØI SÖÏ
                                                         THEO DOØNG THÔØI SÖÏ
        Thu huát àêìu tû nhiïìu,                                       100.000 bình gas. Nghò ñònh 87/2018/NÑ-CP veà
                                                             Boû quy ñònh nhaø phaân phoái phaûi coù

        chuyïín giao cöng nghïå ñt                                      kinh doanh khí, coù hieäu löïc töø 1/8/2018 (thay theá
                                                          Nghò ñònh 19/2016/NÑ-CP) ñaõ ñôn giaûn hoùa vaø
                                                          baõi boû nhieàu ñieàu kieän kinh doanh veà quy moâ toái
                                                          thieåu, quy ñònh baét buoäc phaûi thieát laäp heä thoáng
                                                          phaân phoái, cô sôû vaät chaát. Chaúng haïn, theo Nghò
                                                          ñònh 19, thöông nhaân xuaát nhaäp khaåu phaûi coù
          aïi hoäi thaûo chuyeân ñeà veà                                 kho toång dung tích boàn chöùa toái thieåu 3.000m
                                                                             3
          thu huùt vaø chuyeån giao                                    gas, sôû höõu ít nhaát 150.000 voû bình gas 12 lít,
        Tcoâng ngheä trong khu vöïc                                     thöông nhaân phaân phoái phaûi coù ít nhaát 100.000
        ñaàu tö nöôùc ngoaøi dieãn ra hoài ñaàu                               voû bình gas. Vôùi quy ñònh môùi, caùc ñieàu kieän naøy
        tuaàn, Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö cho                                bò baõi boû, thay vaøo ñoù laø chuù troïng ñeán an toaøn,
        bieát, sau 30 naêm thöïc hieän chính                                 phoøng chaùy chöõa chaùy.
        saùch môû cöûa, thu huùt ñaàu tö tröïc                                  Treân 70% rau quaû xuaát khaåu sang Trung
        tieáp nöôùc ngoaøi (FDI), khu vöïc kinh                               Quoác. Luõy keá töø ñaàu naêm ñeán heát ngaøy 15/6,
        teá FDI ñaõ trôû thaønh moät boä phaän                                kim ngaïch xuaát khaåu rau quaû ñaït 1,83 tyû USD,
        quan troïng cuûa neàn kinh teá ñaát                                 taêng 19,4% so vôùi cuøng kyø naêm 2017. Daãn ñaàu
        nöôùc, tröôùc heát laø ñoùng goùp lôùn                                thò tröôøng nhaäp khaåu rau quaû cuûa Vieät Nam
        vaøo vieäc caûi thieän caùn caân thöông                               laø Trung Quoác vôùi kim ngaïch 1,2 tyû USD, taêng
        maïi cuûa Vieät Nam. Thoáng keâ cho                                 18,1%, tieáp theo laø thò tröôøng Myõ vôùi kim ngaïch
        thaáy, xuaát khaåu cuûa Vieät Nam phuï                                ñaït 50,9 trieäu USD, taêng 14,6% so vôù cuøng kyø
        thuoäc lôùn vaøo khu vöïc FDI. Naêm                                 2017. Hieän Trung Quoác vaãn laø thò tröôøng xuaát
        2017, tyû troïng xuaát khaåu cuûa khoái                               khaåu chính cuûa rau quaû Vieät Nam, chieám tôùi
        naøy chieám ñeán 72% trong toång                                  74,6% toång kim ngaïch xuaát khaåu haøng rau quaû
        kim ngaïch xuaát khaåu caû nöôùc.  AÛnh: QH                             trong 5 thaùng ñaàu naêm.
        Theo ñoù, chæ tính rieâng Taäp ñoaøn
        Samsung (Haøn Quoác) ñaõ chieám                                      Ñeán naêm 2020, ñaát phi noâng nghieäp
        ñeán 24,9% kim ngaïch xuaát khaåu cuûa Vieät Nam, gaàn baèng vôùi  ñieàu chænh voán, 2.749 döï aùn goùp voán mua coå phaàn vôùi toång  taïi TP.HCM chieám gaàn 60%. Nghò quyeát ñieàu
        xuaát khaåu cuûa doanh nghieäp (DN) noäi ñòa, chieám 28%.  voán ñaêng kyù hôn 20 tyû USD.      chænh quy hoaïch söû duïng ñaát ñeán naêm 2020 vaø
         Theo Toång cuïc Haûi quan, 5 thaùng ñaàu naêm 2018, trong  Coù ñeán 58% voán FDI taäp trung vaøo lónh vöïc coâng nghieäp  keá hoaïch söû duïng ñaát kyø cuoái (2016 - 2020) cuûa
        khi khu vöïc kinh teá trong nöôùc nhaäp sieâu 10,39 tyû USD thì  cheá bieán, cheá taïo, taïo ra 50% giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp,  TP.HCM vaø tænh Kieân Giang vöøa ñöôïc Chính phuû
        khoái DN FDI xuaát sieâu 13,78 tyû USD. Veà vaán ñeà naøy, nhieàu  goùp phaàn hình thaønh moät soá ngaønh coâng nghieäp chuû choát  ban haønh. Theo quy hoaïch ñieàu chænh, TP.HCM
        chuyeân gia kinh teá nhìn nhaän, DN FDI taêng tröôûng quaù  cuûa neàn kinh teá nhö daàu khí, ñieän töû, vieãn thoâng. Song, caùc  coù 207.204ha ñaát töï nhieân. Trong ñoù, coù 88.005ha
        nhanh, ñieån hình naêm 2000, DN FDI chæ chieám khoaûng 30%  döï aùn FDI chuû yeáu taäp trung vaøo laép raùp, gia coâng, tyû leä  ñaát noâng nghieäp, chieám 42,1% toång dieän tích töï
        toång kim ngaïch xuaát khaåu, ñeán naêm 2010, con soá naøy chöa  noäi ñòa thaáp, giaù trò taïo ra taïi Vieät Nam khoâng cao. Chaúng  nhieân cuûa thaønh phoá, 118.890ha ñaát phi noâng
        ñeán 50% nhöng naêm 2017 laø treân 72%. Ngöôïc laïi, DN trong  haïn, sau nhieàu noã löïc nhaèm tìm kieám vaø keát noái vôùi caùc  nghieäp, chieám 56,9% vaø 0,1% coøn laïi laø 309ha
        nöôùc coù taêng tröôûng xuaát khaåu nhöng chaäm. Ñieàu naøy cho  nhaø cung öùng Vieät Nam, keå caû tö vaán caûi tieán DN, töø naêm  ñaát chöa söû duïng. Thaønh phoá coøn coù 913ha ñaát
        thaáy vieäc caân baèng caùn caân thöông maïi cuûa Vieät Nam phuï  2014 ñeán 2017, chæ coù 29 DN laø nhaø cung öùng caáp 1 cho  khu coâng ngheä cao vaø 62.704ha ñaát ñoâ thò. Trong
        thuoäc lôùn vaøo khu vöïc DN FDI.        Samsung, quaù khieâm toán so vôùi kyø voïng.    giai ñoaïn 2016 - 2020, TP.HCM chuyeån 26.246ha
         Vieät Nam vôùi vò trí thuaän lôïi veà giao thöông vaø chi phí  Theo moät chuyeân gia nhieàu naêm laøm vieäc trong lónh  ñaát noâng nghieäp thaønh ñaát phi noâng nghieäp.
        nhaân coâng reû vaãn ñöôïc nhieàu DN nöôùc ngoaøi löïa choïn laøm  vöïc xuùc tieán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, thay vì vaøo Vieät Nam ñaàu  5.760ha ñaát noâng nghieäp cuõng coù söï chuyeån ñoåi
        cöù ñòa saûn xuaát ñeå xuaát khaåu saûn phaåm ñi nhieàu thò tröôøng  tö thoâng qua hình thöùc lieân doanh, lieân keát thì nhöõng naêm  cô caáu söû duïng. Ñaëc bieät trong kyø cuoái naøy (2019,
        khaùc. Tính ñeán nay, Vieät Nam ñaõ thu huùt ñöôïc 25.949 döï  gaàn ñaây, caùc DN FDI coù xu höôùng choïn ñaàu tö tröïc tieáp  2020), TP.HCM seõ chuyeån 1.363ha ñaát phi noâng
        aùn vôùi toång voán ñaàu tö ñaêng kyù ñaït 326,3 tyû USD, trong  100% voán, khieán cho vieäc hoïc hoûi kinh nghieäm, chuyeån  nghieäp khoâng phaûi laø ñaát ôû sang ñaát ôû.
        ñoù 84% soá döï aùn laø ñaàu tö theo hình thöùc 100% voán nöôùc  giao coâng ngheä giöõa DN ngoaïi vaø DN trong nöôùc bò “ñöùt   Treân 1.000 oâtoâ Thaùi Lan ñoå veà Vieät
        ngoaøi (voán thöïc hieän luõy keá öôùc ñaït 180,7 tyû USD, baèng  quaõng”. Chuyeân gia naøy cuõng cho raèng, khu vöïc FDI chöa  Nam. Chæ trong voøng moät tuaàn, töø 15 ñeán 21/6,
        56% toång voán ñaêng kyù coøn hieäu löïc). Rieâng 6 thaùng ñaàu  taïo ñöôïc moái lieân keát chaët cheõ vôùi DN Vieät ñeå cuøng tham  1.431 oâtoâ nguyeân chieác caùc loaïi ñöôïc ñaêng kyù
        naêm 2018, Vieät Nam ñaõ thu huùt 1.362 döï aùn vaø 507 döï aùn  gia chuoãi giaù trò, chöa thuùc ñaåy ñöôïc coâng nghieäp hoã trôï  nhaäp khaåu, toång trò giaù gaàn 30 trieäu USD. OÂ
                                Vieät Nam phaùt trieån. Song, cuõng caàn phaûi nhìn nhaän ôû  toâ nguyeân chieác caùc loaïi ñöôïc laøm thuû tuïc haûi
                                chieàu ngöôïc laïi, khoâng nhieàu DN Vieät ñaùp öùng ñöôïc tieâu  quan nhaäp khaåu vaøo Vieät Nam coù ñeán hôn 96%
                                chuaån veà quy trình saûn xuaát, saûn phaåm trong vieäc trôû thaønh  xuaát xöù töø Thaùi Lan, chuû yeáu ôû phaân khuùc xe
           Ñaàu tö nöôùc ngoaøi hieän chieám khoaûng 25%                         con vaø xe taûi. Xe ñaêng kyù nhaäp khaåu chuû yeáu ôû
         toång voán ñaàu tö caû nöôùc, ñoùng goùp khoaûng 20%  nhaø cung öùng cho caùc DN FDI, maø nguyeân nhaân chính laø  caûng Haûi Phoøng, TP. HCM vaø Haø Noäi. Ngoaøi xe
                                do chaäm ñoåi môùi coâng ngheä vaø aùp duïng nhöõng quy chuaån
         GDP. Naêm 2017, khu vöïc FDI ñoùng goùp gaàn 8 tyû  môùi trong saûn xuaát.            nhaäp khaåu töø Thaùi, caùc doanh nghieäp Vieät Nam
         USD, chieám 14,4% toång thu ngaân saùch.                     NGUYEÂN BAÛO   coøn nhaäp khaåu xe chuyeân duïng töø Trung Quoác,
                                                          Haøn Quoác vaø Phaùp.

        TP.HCM PHAÛI COÙ 5 TAÄP ÑOAØN         NGAÂN HAØNG KHOÂNG ÑÖÔÏC MUA TRAÙI PHIEÁU TRIEÅN KHAI NHIEÀU COÂNG TRÌNH
        BAÙN LEÛ LÔÙN                 DOANH NGHIEÄP ÑEÅ CÔ CAÁU NÔÏ          HAÏ TAÀNG KEÁT NOÁI VÔÙI CAÀN GIÔØ
         Theo Quy hoaïch phaùt trieån ngaønh thöông maïi TP.HCM  Ngaân haøng Nhaø nöôùc vöøa ban haønh Thoâng tö soá  UBND TP.HCM vöøa coù vaên baûn göûi Boä Xaây döïng vôùi
        ñeán naêm 2025, ñònh höôùng ñeán naêm 2030, tyû troïng baùn  15/2018/TT-NHNN söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu cuûa Thoâng  noäi dung boå sung tieáp thu yù kieán caùc boä, ngaønh veà quy
        leû haøng hoùa theo caùc loaïi hình hieän ñaïi ñeán naêm 2020  tö 22/2016/TT-NHNN quy ñònh vieäc toå chöùc tín duïng, chi  hoaïch khu ñoâ thò du lòch bieån Caàn Giôø 2.870ha taïi xaõ
        ñaït toái thieåu 40%. Ñaëc bieät, ñeán giai ñoaïn 2025 - 2030,  nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi mua traùi phieáu doanh nghieäp.  Long Hoøa vaø thò traán Caàn Thaïnh. Khu ñoâ thò du lòch bieån
        treân ñòa baøn thaønh phoá phaûi coù toái thieåu 5 taäp ñoaøn baùn  Moät trong nhöõng noäi dung ñaùng löu yù cuûa Thoâng tö 15 laø caùc  Caàn Giôø goàm coù bieån nhaân taïo, khu du lòch, khu vui chôi
        leû haøng ñaàu cuûa Vieät Nam. Cuõng theo quy hoaïch, töø nay  toå chöùc tín duïng, chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi khoâng  giaûi trí, trung taâm thöông maïi... Trong vieäc phaùt trieån
        ñeán naêm 2020, toác ñoä taêng tröôûng bình quaân cuûa toång  ñöôïc mua traùi phieáu doanh nghieäp phaùt haønh vôùi muïc ñích  Caàn Giôø, nhieàu coâng trình haï taàng keát noái ñaõ ñöôïc trieån
        möùc baùn leû haøng hoùa vaø doanh thu dòch vuï tieâu duøng ñaït  cô caáu laïi caùc khoaûn nôï cuûa doanh nghieäp. Thoâng tö coù hieäu  khai, nhö phaø Caàn Giôø - Vuõng Taøu, phaø Caàn Giôø - Caàn
        töø 8,55 - 11,53%/naêm.            löïc thi haønh keå töø ngaøy 2/8/2018.      Giuoäc, cao toác Beán Löùc - Long Thaønh.
                             T.N                       Q.V                      K.Ñ
        Soá 494 BOÄ MÔÙI (744)   27/6 - 3/7/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11