Page 7 - DNSG Tuần Số 494 (27.6 - 3.7.2018)
P. 7

7        ...
       gaëp gôõ ñaàu tuaàn
                    Tùng trûúãng phaãi gùæn vúái                    ÑEÀ XUAÁT SÖÛA LUAÄT
                                                      ÑEÅ GIAÛM GIAÁY PHEÙP CON
                                                       Trong vaên baûn
                    taái cú cêëu nïìn kinh tïë                     göûi Thuû töôùng môùi
                                                      ñaây, Toå Tö vaán kinh
                                                      teá cuûa Thuû töôùng
                                                      cho bieát, trong quaù
                     * OÂng nhaän ñònh theá naøo veà  hoùa”, khoâng theå phaù giaù ñôn giaûn ñeå  trình raø soaùt caùc quy
                    kinh teá Vieät Nam trong nöûa ñaàu  coù lôïi cho xuaát khaåu, vì hieän nay ñoä môû  ñònh phaùp luaät hieän
        “Töø nay tôùi      naêm nay?            neàn kinh teá veà xuaát nhaäp khaåu so vôùi  haønh ñaõ phaùt hieän 37
                                    GDP ñaõ raát lôùn, vieäc thu huùt voán FDI
        cuoái naêm,        - Hai naêm gaàn ñaây, caùc nhaø nghieân  chieám tyû leä trong toång voán ñaàu tö leân  vöôùng maéc lieân quan
                                                      tôùi chuaån bò, thöïc
        taêng tröôûng      cöùu vaø quaûn lyù thoáng nhaát raèng kinh  tôùi 20%. Do ñoù, taùc ñoäng cuûa caùc chæ  hieän döï aùn cuûa doanh
                    teá Vieät Nam ñaõ phaùt trieån khaù treân
                                    soá thò tröôøng ñeán taêng tröôûng raát caàn
        GDP seõ khoâng     nhieàu linh vöïc, nhö 5 thaùng ñaàu naêm  ñöôïc ñieàu tieát moät caùch caån troïng. nghieäp. Nhöõng quy
                                                      ñònh naøy naèm trong
        coøn cao nhö      2018, chæ soá saûn xuaát cuûa ngaønh coâng             Luaät Ñaàu tö, Luaät Nhaø ôû, Luaät Kinh doanh baát ñoäng saûn,
                    nghieäp taêng 9,7% so vôùi cuøng kyø naêm
                                     * Nhöng ñaâu môùi laø vaán ñeà coù
        möùc taêng       tröôùc (naêm 2017 taêng 6,6%).  theå taùc ñoäng ñeán muïc tieâu taêng  Luaät Ñaát ñai, Luaät Xaây döïng, Luaät Ñaáu thaàu, Luaät Quaûn
                                                      lyù, söû duïng voán nhaø nöôùc ñaàu tö vaøo saûn xuaát, kinh
                     Duø vaäy, kinh teá nöûa ñaàu naêm
        tröôûng trong      2018, tuy chöa coù thoáng keâ ñaày ñuû  tröôûng GDP naêm 2018?   doanh taïi doanh nghieäp. Nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi
        6 thaùng cuoái     nhöng ñaõ boäc loä moät soá haïn cheá. Ñoù  - Döï baùo taêng tröôûng caû naêm nay  cho doanh nghieäp ñaàu tö, saûn xuaát, kinh doanh, Toå Tö
                                                      vaán ñeà nghò ñieàu chænh caùc luaät khoâng phuø hôïp, nhö
        naêm 2017” -      laø neàn kinh teá tuy cô baûn oån ñònh vaø  vaãn khoaûng treân döôùi 6,8%. Taêng  thuû tuïc chaáp thuaän chuû tröông ñaàu tö quy ñònh taïi Luaät
                    taêng tröôûng vöøa phaûi song vaãn tieàm
                                    tröôûng GDP naêm 2018 vaø nhöõng naêm
        Toång thö kyù      aån söï maát caân ñoái, trong ñoù coù thu  tôùi seõ phuï thuoäc raát nhieàu vaøo vieäc  Ñaàu tö, Luaät Nhaø ôû choàng cheùo, maâu thuaãn trong ñaáu
                                                      giaù quyeàn söû duïng ñaát giöõa Luaät Kinh doanh baát ñoäng
        Hoäi Khoa hoïc     chi ngaân saùch, duø chi ñaàu tö coâng  taùi cô caáu neàn kinh teá theo höôùng  saûn vaø Luaät Ñaát ñai... Ñöôïc bieát, trong vieäc caûi caùch, caét
                    ñaït keá hoaïch thaáp, 5 thaùng chöa tôùi
        Kinh teá Vieät     30% keá hoaïch ngaân saùch. Laïm phaùt  hieäu quaû vaø phaùt trieån beàn vöõng,  giaûm thuû tuïc haønh chính, môùi 9 boä coù tyû leä caét giaûm treân
                                    bao truøm. Do ñoù caàn coù nhöõng coâng
                                                      50% laø Boä Coâng Thöông, Giao thoâng - Vaän taûi, Giaùo duïc
        Nam, GS-TS.       bình quaân vaãn khoaûng 4% nhöng chæ  cuï tính toaùn tinh vi ñeå phaân tích vaø  vaø Ñaøo taïo, Taøi chính, Xaây döïng, Y teá... Rieâng Boä Coâng
                    soá laïm phaùt thaùng 5 ñaõ taêng 0,55%,
        Nguyeãn Quang      laø möùc cao trong nhieàu naêm, ñaõ ñöôïc  löïa choïn nhöõng ngaønh, lónh vöïc saûn  an, Ngaân haøng Nhaø nöôùc chöa ñaït 50%, do caùc ngaønh
                                    phaåm caàn ñaåy maïnh ñeå ñaït hieäu quaû
                                                      ngheà kinh doanh coù ñieàu kieän thuoäc phaïm vi quaûn lyù
        Thaùi ñaõ trao     Chính phuû ñieàu chænh trong nghò  cao, trong khi phaûi giaûm bôùt moät soá  mang tính ñaëc thuø.
                    quyeát ñieàu haønh thaùng 5 vaø 5 thaùng.
        ñoåi vôùi Doanh                     saûn phaåm, ngaønh ngheà khoâng hieäu                     H.V
                                    quaû. Hoäi Khoa hoïc Kinh teá Vieät Nam
        Nhaân Saøi Goøn      * Thò tröôøng chöùng khoaùn, tyû  ñang thöïc hieän moät soá nghieân cöùu  MOÃI THAÙNG THEÁ GIÔÙI DI ÑOÄNG LAÕI
                                                      GAÀN 260 TYÛ ÑOÀNG
        nhö vaäy.        giaù lieân ngaân haøng ñang coù nhieàu  lieân quan ñeán chuû ñeà naøy.
                    bieán ñoäng, theo oâng seõ taùc ñoäng
                    theá naøo ñeán taêng tröôûng kinh teá? * Nhöõng giaûi phaùp cuûa Chính
                                    phuû ñeà ra, trong ñoù coù caû taïo ra
                     - Söï bieán ñoäng cuûa chöùng khoaùn,  moâi tröôøng ñaàu tö, kinh doanh
                    tyû giaù seõ taùc ñoäng tôùi neàn kinh teá vaø  thuaän lôïi nhö Nghò quyeát 19 naêm
                    taát nhieân ñeán taêng tröôûng kinh teá.  2018 chaúng haïn, theo oâng nhö vaäy
                    Tuy nhieân, ngöôøi ta ngaøy caøng chuù yù  ñaõ ñuû hoã trôï cho vieäc thöïc hieän
                    tôùi chaát löôïng taêng tröôûng, vôùi cô caáu
                    vaø cô cheá kinh teá hôïp lyù. Ñoái vôùi Vieät  muïc tieâu taêng tröôûng?
                    Nam hieän nay, chöùng khoaùn chöa coù  - Vieäc ñaåy maïnh taêng tröôûng kinh
                    taùc ñoäng lôùn ñeán neàn kinh teá vaø taêng  teá naêm 2018 vaø tieáp theo naèm trong
                    tröôûng kinh teá, duø tyû leä voán hoùa ñaõ  chính saùch toång theå, höôùng tôùi phaùt
                    taêng cao. Chæ soá VN-Index sau khi ñaït  trieån beàn vöõng, bao truøm. Vieäc thöïc  Coâng ty CP Ñaàu tö Theá Giôùi Di Ñoäng (MWG) vöøa baùo
                    moác 1.200 ñieåm ñaõ tuït xuoáng döôùi  hieän caùc Nghò quyeát 19 cuûa Chính  caùo keát quaû kinh doanh 5 thaùng ñaàu naêm vôùi möùc taêng
                    1.000 ñieåm vaø khoái ngoaïi ñang ruùt  phuû töø naêm 2014 giuùp thöù haïng caïnh  tröôûng khoaûng 43% so vôùi cuøng kyø 2017. Coâng ty coù
                    voán. Ñieàu naøy ñoøi hoûi chöùng khoaùn  tranh cuûa Vieät Nam daàn ñöôïc naâng  doanh thu thuaàn 37.080 tyû ñoàng vaø lôïi nhuaän roøng 1.289
                    phaûi ñöôïc quaûn lyù saâu saùt hôn, baùm  cao, nhöng taùc ñoäng ñeán taêng tröôûng  tyû ñoàng, hoaøn thaønh 43% vaø 50% keá hoaïch naêm. ÖÙôc
                    saùt caùc chuaån möïc cuûa neàn kinh teá thò  vaãn raát caàn nhöõng bieän phaùp ñoàng  tính bình quaân moãi thaùng, lôïi nhuaän roøng cuûa Theá Giôùi
                    tröôøng thôøi hoäi nhaäp.    boä. Trong khi chæ soá caïnh tranh toaøn  Di Ñoäng xaáp xæ 258 tyû ñoàng, taêng gaàn 80 tyû ñoàng so vôùi
                     Tyû giaù cuõng coù nhieàu taùc ñoäng ñeán  caàu ñöôïc caûi thieän, vaãn coøn caùc chæ  cuøng kyø naêm ngoaùi. Naêm thaùng ñaàu naêm 2018, doanh
                    neàn kinh teá, ít nhaát laø xuaát nhaäp khaåu,  tieâu boä phaän coù thöù haïng raát thaáp. Do  nghieäp ñaõ chuyeån ñoåi moät soá cöûa haøng ñieän thoaïi di
                    giaù caû thò tröôøng. Ñaây laø chuû ñeà phöùc  ñoù ñoøi hoûi caùc boä, ngaønh, ñòa phöông  ñoäng thaønh cöûa haøng ñieän maùy quy moâ nhoû ñeå ñaùp öùng
                    taïp vì moät maët, kinh teá Vieät Nam chöa  phaûi noã löïc hôn vaø caàn söï tham gia vaø  ñuû tieâu chuaån veà doanh soá, löu löôïng khaùch haøng. Doanh
                    phaùt trieån maïnh neân vaãn coøn khoaûng  kieåm soaùt cuûa xaõ hoäi.  thu nhöõng cöûa haøng naøy sau chuyeån ñoåi taêng tröôûng gaàn
                    caùch tôùi 2,5 laàn giöõa tyû giaù danh nghóa            gaáp ñoâi so vôùi tröôùc ñoù. Song, cô caáu doanh thu khoâng coù
                    vaø tyû giaù theo söùc mua töông ñöông  * Caûm ôn oâng!      nhieàu bieán ñoäng khi chuoãi ñieän maùy Traàn Anh ñoùng goùp
                    (PPP). Seõ caàn moät thôøi gian vaø söï caån            56% vaøo toång doanh thu, tieáp theo laø chuoãi cöûa haøng
                    troïng ñeå chuyeån daàn ñoàng tieàn “töï do  NguyeãN HoaøNg thöïc hieän ñieän thoaïi 41% vaø chuoãi baùch hoaù 3%.
                                                                           H.N

      TOÅNG COÂNG TY HAØNG HAÛI CHUAÅN BÒ IPO                CAÂY AÊN TRAÙI CHIEÁM 81% CÔ CAÁU DOANH THU
                            Thuû töôùng Chính phuû vöøa  CUÛA HAGL AGRICO
                           pheâ duyeät phöông aùn coå phaàn  Nghò quyeát ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2018 cuûa Coâng ty CP Noâng nghieäp
                           Toång coâng ty Haøng haûi Vieät Nam  quoác teá Hoaøng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) môùi ñaây ñaõ thoâng qua keá hoaïch saûn xuaát,
                           (Vinalines). Hình thöùc coå phaàn  kinh doanh vaø ñaàu tö naêm 2018, vôùi doanh thu thuaàn döï kieán ñaït 3.743 tyû ñoàng (naêm
                           ñöôïc thoâng qua laø keát hôïp vöøa  2017 laø 3.321 tyû ñoàng ) vaø lôïi nhuaän goäp laø 1.673 tyû ñoàng töø caây cao su vaø caây aên traùi,
                           baùn bôùt moät phaàn voán nhaø nöôùc  cung öùng dòch vuï, haøng hoùa vaø baùn caên hoä. Ñaùng chuù yù, naêm 2018, maûng kinh doanh
                           hieän coù taïi Vinalines, vöøa phaùt  caây aên traùi nhö chuoái, thanh long, ôùt, xoaøi, chanh daây, mít ñoùng goùp lôùn vaøo doanh thu
                           haønh theâm coå phieáu ñeå taêng voán               cuûa Coâng ty, döï kieán mang veà 3.043 tyû
                           ñieàu leä. Sau khi coå phaàn, Vina-                ñoàng, chieám 81% trong cô caáu doanh
                           lines seõ coù voán ñieàu leä 14.046 tyû              thu. Lôïi nhuaän goäp töø maûng caây aên traùi
                           ñoàng, bao goàm voán nhaø nöôùc                  naêm 2018 ñaït hôn 1.600 tyû ñoàng, trong
                           hôn 11.946 tyû. Cô caáu voán ñieàu leä               khi cao su chæ 34 tyû vaø caùc maûng khaùc
                           vaø cô caáu coå phaàn phaùt haønh laàn               khoaûng 13 tyû ñoàng. Naêm ngoaùi, HAGL
      ñaàu taïi Vinalines naém 65% voán ñieàu leä, baùn cho nhaø ñaàu tö chieán löôïc 14% vaø baùn öu       Agrico duy trì oån ñònh 46.916ha cao su,
      ñaõi cho caùn boä, coâng nhaân vieân vaø toå chöùc coâng ñoaøn 2%. Vinalines seõ baùn khoaûng 280      troàng 13.524ha caây aên traùi, ñoàng thôøi
      trieäu coå phieáu trong ñôït IPO vaø 207 trieäu coå phieáu trong ñôït chaøo baùn rieâng leû. Döï kieán,   thu heïp quy moâ ñaøn boø ñeå taäp trung
      vieäc IPO seõ tieán haønh trong thaùng 9/2018.                               voán cho maûng caây aên traùi.
                                       Tr.Ñ                                  N.B

                                                              Soá 494 BOÄ MÔÙI (744)   27/6 - 3/7/2018
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12