Page 8 - DNSG Tuần Số 494 (27.6 - 3.7.2018)
P. 8

8   Chuyeän Laøm aên


        Vôùi 94 trieäu löôït haønh      Vaän taûi haønG khoânG
        khaùch qua caùc caûng haøng
        khoâng trong naêm 2017,       Röång cú höåi, tùng traãi nghiïåm
        Vieät Nam trôû thaønh moät
        trong nhöõng thò tröôøng haøng khoâng taêng
        tröôûng nhanh nhaát Ñoâng Nam AÙ. Döï baùo,
        naêm 2020, soá ngöôøi ñi maùy bay seõ ñaït 142
        trieäu löôït vaø taêng maïnh vaøo nhöõng naêm keá
        tieáp. Ñoù laø cô sôû ñeå caùc doanh nghieäp tö

        nhaân töï tin nhaäp cuoäc kinh doanh vaän taûi
        haønh khaùch baèng ñöôøng haøng khoâng.


          HoàNg Nga
           Coøn nhieàu dö ñòa      caùc nöôùc phaùt trieån veà
         Cuoái naêm nay, haõng haøng khoâng tö  du lòch nhö Thaùi Lan chæ
        nhaân Bamboo Airways seõ vaän haønh, chính  coù 70 trieäu daân nhöng
        thöùc tham gia thò tröôøng vaän taûi haøng  coù hôn 10 haõng haøng
        khoâng Vieät Nam. Chia seû vôùi coå ñoâng  khoâng vaø 38 saân bay.
        ngaøy 12/6, oâng Trònh Vaên Quyeát - Chuû tòch  Ñoù cuõng laø lyù do ñeå oâng
        HÑQT Coâng ty CP Taäp ñoaøn FLC cho bieát,  Ñaëng Taát Thaéng - Phoù
        vì maùy bay ñaët haøng vôùi Airbus ñeán naêm  toång giaùm ñoác Coâng ty
        2019 môùi ñöôïc baøn giao neân cuoái naêm  CP Taäp ñoaøn FLC cho
        2018, Bamboo Airways seõ caát caùnh vôùi  raèng, cô hoäi kinh doanh
        khoaûng 20 maùy bay thueâ theo hôïp ñoàng,  trong ngaønh haøng khoâng laø raát lôùn.  cuûa Vietjet Air cho ñöôøng bay trong nöôùc  trung vaøo caùc thaønh phoá lôùn voán coù cô
        hoaït ñoäng taïi caùc saân bay noäi ñòa, maø truï  Gia taêng dòch vuï môùi vaø quoác teá. Vaø nhö vaäy, ñeán naêm 2023, ñoäi  sôû haï taàng haøng khoâng trong tình traïng
        sôû chính laø saân bay Phuø Caùt (Bình Ñònh).              bay cuûa haõng naøy seõ taêng leân 200 chieác.  quaù taûi, Bamboo Airways höôùng vaøo caùc
        Töø naêm 2019 - 2023, Bamboo Airways seõ  Thò tröôøng caøng caïnh tranh buoäc caùc  Ñaët muïc tieâu chieám lónh 3 - 5% thò phaàn  tuyeán bay chöa ñöôïc khai thaùc ñuùng
        ñöa vaøo kinh doanh 24 maùy bay Airbus vaø  haõng bay seõ phaûi taêng cöôøng caùc dòch vuï  vaän taûi haøng khoâng trong töông lai gaàn,  coâng suaát taïi ñòa phöông. Taän duïng lôïi
        20 chieác Boeing. Ñeán naêm 2023, Bamboo  môùi. Vietnam Airlines hôïp taùc vôùi haõng  Bamboo Airways höôùng ñeán thò tröôøng  theá cuûa moät nhaø ñaàu tö baát ñoäng saûn
        Airways seõ khai thaùc 24 ñöôøng bay noäi ñòa  haøng khoâng Jetstar Pacific taêng cöôøng  ngaùch, keát noái vaø phaùt trieån kinh teá vuøng.  nghæ döôõng lôùn, Bamboo Airways thu
        vaø 16 ñöôøng bay quoác teá.    naêng löïc caïnh tranh trong thò phaàn haøng  OÂng Ñaëng Taát Thaéng chia seû: “Bamboo  huùt khaùch haøng baèng chieán löôïc phuïc
         Thò tröôøng haøng khoâng Vieät Nam coøn  khoâng giaù reû. Trong khi Vietnam Airlines  Airways xaây döïng thaønh moät haõng haøng  vuï “Taát caû trong moät”. Cuï theå, Bamboo
        raát nhieàu dö ñòa ñeå phaùt trieån. Ñoù laø neàn  höôùng ñeán khaùch haøng phaân khuùc nhieàu  khoâng vöøa coù dòch vuï cao caáp vöøa coù dòch  Airways seõ coù nhöõng goùi öu ñaõi veà giaù
        taûng chaéc chaén ñeå FLC tham gia vaøo lónh  tieàn, Jetstar taäp trung vaøo nhoùm khaùch  vuï giaù reû. Khi chuùng toâi laáp vaøo khu vöïc maø  cho khaùch haøng ñeán chôi golf vaø nghæ
        vöïc naøy. Soá lieäu cuûa Hieäp hoäi Vaän taûi haøng  haøng coù thu nhaäp vöøa phaûi, caïnh tranh  haøng khoâng truyeàn thoáng chöa ñeå maét,  döôõng taïi caùc quaàn theå FLC. Ngöôïc laïi,
        khoâng Quoác teá (IATA) cho thaáy, trong giai  tröïc tieáp vôùi caùc haõng haøng khoâng giaù reû.  traùm vaøo phaân khuùc maø haøng khoâng giaù  khaùch haøng nghó döôõng taïi nhöõng nôi
        ñoaïn 2013 - 2017, haøng khoâng Vieät Nam  Vietnam Airlines cuõng môû roäng ñoäi bay  reû chöa quan taâm, chuùng toâi ñang töï taïo  naøy seõ ñöôïc khuyeán maõi khi di chuyeån
        xeáp thöù 7 trong nhöõng thò tröôøng phaùt  moãi naêm vôùi töø 90 - 120 phi coâng. Trong  theâm nhu caàu”.  baèng Bamboo Airways.
        trieån nhanh nhaát theá giôùi, ñeán naêm 2035  naêm 2017, Vietnam Airlines ñaõ mua theâm  Cuõng theo oâng Ñaëng Taát Thaéng,  Theo soá lieäu cuûa Cuïc Haøng khoâng
        seõ naèm trong nhoùm 5 thò tröôøng coù löôïng  18 maùy bay, goàm 10 maùy bay A-900XWB  tröôùc maét, Bamboo Airways taäp trung  Vieät Nam, heát quyù I/2018, ñoäi maùy bay
        khaùch taêng tröôûng cao nhaát theá giôùi. Söï  vaø 8 maùy bay B787-9.  tuyeán bay noái caùc vuøng laõnh thoå Ñoâng  cuûa Vieät Nam coù 175 chieác, coøn caùch xa
        phaùt trieån nhanh cuûa thò tröôøng haøng  Xaùc ñònh laø haõng haøng khoâng giaù reû  Baéc AÙ, nhö Nhaät Baûn, Haøn Quoác, Trung  muïc tieâu 220 chieác vaøo naêm 2020 vaø 400
        khoâng ñaõ thuùc ñaåy taêng tröôûng maïnh meõ  nhöng Vietjet Air ñang tìm caùch taêng traûi  Quoác, Singapore, Thaùi Lan, Hoàng Koâng,  chieác vaøo naêm 2030. Trong boái caûnh thò
        ngaønh du lòch, thöông maïi vaø ñaàu tö.  nghieäm cho khaùch haøng. Naêm 2016, Vietjet  Ñaøi Loan, Philippines ñeán caùc ñieåm du  tröôøng lieân tuïc taêng tröôûng ôû möùc hai
         Cuïc Haøng khoâng Vieät Nam döï baùo,  Air ñaõ kyù vôùi Taäp ñoaøn Boeing mua 100 maùy  lòch taïi Vieät Nam nhö Quy Nhôn, Quaûng  con soá, caàu lôùn hôn cung, vieäc theâm haõng
        löôïng haønh khaùch haøng khoâng seõ ñaït 142  bay B737 MAX 200 trò giaù 11,3 tyû USD. Soá  Ninh, Haûi Phoøng, Thanh Hoùa, Phuù Quoác,  haøng khoâng môùi seõ taêng söùc caïnh tranh
        trieäu löôït vaøo naêm 2020, töông ñöông toác  maùy bay naøy seõ ñöôïc giao töø naêm 2019 -  Nha Trang... Trong daøi haïn, Haõng seõ môû  veà chaát löôïng vaø dòch vuï, ñem laïi nhieàu
        ñoä taêng tröôûng bình quaân 14% trong giai  2023, phuïc vuï keá hoaïch môû roäng khai thaùc  roäng tuyeán tôùi Myõ vaø chaâu AÂu. Thay vì taäp  lôïi ích cho khaùch haøng.
        ñoaïn 2017 - 2020. Hieän Vieät Nam coù gaàn
        80 ñöôøng bay quoác teá vaø gaàn 50 haõng bay
        cuûa nöôùc ngoaøi coù ñöôøng bay ñeán Vieät
        Nam. Caùc ñieåm keát noái lieân tuïc ñöôïc môû  Xe cöng nghïå
        roäng laø cô hoäi cho caùc doanh nghieäp vaän
        taûi haønh khaùch baèng ñöôøng haøng khoâng.
         Theo tính toaùn, coâng suaát khai thaùc vaän
        taûi haøng khoâng cuûa Vieät Nam vaãn coøn khaù    “àua” dõch vuå
        thaáp neáu tính treân quy moâ daân soá. Hieän taïi,
        toång coâng suaát khai thaùc cuûa caû 21 saân bay
        cuûa Vieät Nam chæ khoaûng 71,5 trieäu khaùch/ Haøng loaït   LÖÕ YÙ NHI
        naêm, chöa baèng coâng suaát cuûa moät saân
        bay chính ôû Bangkok, Singapore, Kuala  “taân binh”     au khi Grab mua Uber, nhieàu yù kieán cho raèng dòch
        Lumpur (100 trieäu khaùch/naêm). Vieät Nam  tieáp tuïc   vuï goïi xe coâng ngheä taïi Vieät Nam khoâng coøn haáp
        vôùi thò tröôøng hôn 90 trieäu daân nhöng chæ      Sdaãn bôûi Grab seõ “moät mình moät chôï”. Tuy nhieân,
        coù 2 - 3 haõng haøng khoâng. Trong khi ñoù,  gia nhaäp  sau ñoù khoâng laâu, thò tröôøng ñaõ nhanh choùng ñoùn
                           thò tröôøng   nhaän nhöõng haõng xe coâng ngheä môùi nhö Didi Chuxing
                           xe coâng     (Trung Quoác), Go-Jek (Indonesia), Aber (nhoùm kyõ sö treû
           Theo quy hoaïch, ñeán naêm            ngöôøi Vieät du hoïc Ñöùc), FastGo (Coâng ty FastGo Vieät
         2020, caû nöôùc coù 23 caûng haøng  ngheä vôùi   Nam), T. NET (dòch vuï xe oâm), VATO (haõng xe Phöông
         khoâng, trong ñoù coù 10 caûng quoác  chi phí ñaàu  Trang) vaø saép tôùi, MVLchain (Singapore) cuõng seõ vaøo
         teá vaø 13 caûng noäi ñòa. Caùc caûng        Vieät Nam.
         haøng khoâng nhö Noäi Baøi, Ñaø Naüng,  tö vaø dòch  Theo oâng Huyønh Leâ Phuù Phong, thaønh vieân saùng
         Cam Ranh, Taân Sôn Nhaát laø nhöõng  vuï ngaøy   laäp Aber, “nhu caàu goïi xe coâng ngheä taïi Vieät Nam raát  Trung tuaàn thaùng 8/2018, FastGo seõ ra maét vaø ñaët
         cöûa ngoõ chính. Ñeán naêm 2030, soá         cao vaø chöa ñeán ñænh ñieåm phaùt trieån. Ñoù cuõng laø lyù do  muïc tieâu seõ coù maët ôû 8 ñòa phöông, thu huùt 20.000 taøi
         löôïng caûng haøng khoâng seõ taêng leân  caøng caïnh  ngay sau khi Uber thoaùi lui taïi Vieät Nam, Coâng ty CP Xe  xeá vaø 5 trieäu khaùch haøng trong voøng hai naêm. Coù maët taïi
                                    khaùch Phöông Trang ñaõ nhanh chaân roùt tieàn trieäu vaøo
         28, vaø Noäi Baøi, Taân Sôn Nhaát, Long  tranh.   öùng duïng Vivu vaø ñoåi teân thaønh VATO vôùi tham voïng  4 quoác gia thaønh vieân ASEAN töø thaùng 10/2017, Go-Jek
         Thaønh, Cam Ranh seõ laø nhöõng cöûa         laáp khoaûng troáng cuûa haõng naøy.     tuyeân boá seõ ñaàu tö khoaûng 500 trieäu USD ñeå gia nhaäp thò
                                                           tröôøng Vieät Nam, Thaùi Lan, Malaysia.
         ngoõ lôùn cuûa quoác gia.

        Soá 494 BOÄ MÔÙI (744)   27/6 - 3/7/2018
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13