Page 9 - DNSG Tuần Số 494 (27.6 - 3.7.2018)
P. 9

9


       MINH PHÖÔNG           Caùc doanh nghieäp
                       Vieät Nam hieän vaãn
       Cuûng coá vò theá daãn ñaàu
      Trong “cuoäc chieán” giöõa thöông hieäu  naém giöõ vò theá haøng
    Vieät vôùi thöông hieäu nöôùc ngoaøi, cuõng nhö  ñaàu treân thò tröôøng
    giöõa caùc doanh nghieäp noäi vôùi nhau, Coâng  kem aên. Nhoùm caùc
    ty CP Thöïc phaåm ñoâng laïnh KIDO (KDF) -
    coâng ty con cuûa Taäp ñoaøn Kido ñang naém  thöông hieäu ngoaïi
    giöõ vò theá daãn ñaàu treân thò tröôøng kem vôùi thò  ñang baùm ñuoåi
    phaàn 40,2%, boû xa ñoái thuû thöù hai vôùi 9,1%
    thò phaàn. Naêm 2017, theo Haõng Nghieân cöùu  quyeát lieät, khieán
    thò tröôøng Euromonitor, taêng tröôûng cuûa  cuoäc “ñoái ñaàu noäi
    KDF trong ngaønh kem ñaït 16%, cao hôn möùc
    taêng chung cuûa ngaønh kem laø 14,7%. Taïi ñaïi  ngoaïi” treân thò
    hoäi coå ñoâng thöôøng nieân môùi ñaây, KDF ñaõ  tröôøng kem ngaøy
    thoâng qua keá hoaïch kinh doanh 2018 vôùi
    doanh thu thuaàn 1.700 tyû ñoàng (naêm 2017  caøng noùng.
    ñaït 1.493 tyû ñoàng), lôïi nhuaän tröôùc thueá 195                                   Moät daây chuyeàn chieát kem töï ñoäng cuûa KIDO
    tyû ñoàng (naêm 2017 ñaït 174 tyû), trong ñoù kem
    vaãn laø maûng ñoùng goùp quan troïng nhaát vaøo  Thõ trûúâng kem luön noáng
    doanh thu cuûa Coâng ty.
      Sau khi thaâu toùm kem Wall’s töø Unilever,
    KDF coù ngay lôïi theá laø sôû höõu nhaø maùy saûn
    xuaát kem hieän ñaïi theo tieâu chuaån quoác teá  lôùn cuûa KDF so vôùi caùc ñoái thuû vì ñeå chen  taäp trung vaøo phaân khuùc phoå thoâng, caïnh  hieäu Ñaïi Vieät, coù möùc giaù bình daân, nhöng
    cuøng haøng ngaøn ñieåm baùn leû, nhöng caùch  chaân vaøo thò tröôøng kem, doanh nghieäp  tranh maïnh vôùi caùc saûn phaåm töông töï voán  an toaøn veä sinh thöïc phaåm vaø coù giaù trò
    thöùc laøm thò tröôøng cuûa KDF môùi laø yeáu toá  phaûi ñaàu tö khaù lôùn vaøo heä thoáng tuû kem  ñem laïi bieân lôïi nhuaän toát cho KDF. dinh döôõng cho ngöôøi coù thu nhaäp thaáp,
    quyeát ñònh söï thaønh coâng. Theo oâng Traàn  vaø caû heä thoáng logistics töø kho laïnh ñeán  Töøng thaát baïi vaø phaûi “baùn mình” (baùn  ñaëc bieät phuø hôïp vôùi vuøng noâng thoân.
    Leä Nguyeân - Phoù chuû tòch HÑQT KDF, thay  vaän chuyeån baèng xe laïnh chuyeân duïng. cho Kinh Ñoâ, Kinh Ñoâ ñöôïc quyeàn söû duïng  Keá ñeán laø phaân khuùc trung caáp, vôùi nhaõn
    vì tính giaù thaønh moät saûn phaåm ñeå baùn ñeán  Hieän KDF ñang nhanh choùng môû roäng  thöông hieäu kem Wall’s ñeán heát naêm  hieäu quen thuoäc laø kem Merino. “ÔÛ phaân
    tay ngöôøi tieâu duøng, KDF ñònh möùc giaù phuø  khoaûng caùch vôùi caùc ñoái thuû baùm ñuoåi. Vöøa  2004) vaø moät laàn nöõa quay laïi thò tröôøng  khuùc naøy, Vinamilk tieáp tuïc caûi tieán saûn
    hôïp vôùi nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng tröôùc.  qua, KDF ñaõ vaän haønh nhaø maùy kem ôû Baéc  Vieät Nam (naêm 2008), kem Wall‘s thuoäc  phaåm ñeå ngaøy caøng ngon hôn, coù höông
    Vôùi möùc giaù chaáp nhaän ñöôïc, saûn phaåm coù  Ninh, giuùp giaûm chi phí vaän chuyeån kem töø  Unilever ñang duy trì söùc eùp caïnh tranh  vò truyeàn thoáng, nhö ñaäu ñoû, ñaäu xanh,
    ñaàu ra lôùn maø moät khi ñaõ coù thò tröôøng, coù  mieàn Nam ra. Theo Euromonitor, vôùi nhaø  vôùi caùc ñoái thuû cuøng ngaønh. Soá lieäu thoáng  khoai moân, khoai lang, baép, ñaäu ñen, vaø
    doanh soá lôùn thì lôïi nhuaän seõ gia taêng töông  maùy môùi naøy, KDF seõ môû roäng theâm thò  keâ cuûa Euromonitor cho thaáy, kem Wall’s  ñaõ ñöôïc ngöôøi tieâu duøng ñoùn nhaän khaù
    öùng. Ñieàu naøy coù theå thaáy qua thöông hieäu  phaàn leân möùc 43,84% bôûi khu vöïc phía Baéc  lieân tuïc naèm trong nhoùm ba saûn phaåm daãn  tích cöïc” - baø Linh chia seû. Vôùi phaân khuùc
    kem Merino cuûa KDF ñöôïc ñònh giaù vôùi bieân  voán laø thò tröôøng lôùn cuûa KDF. ñaàu thò tröôøng kem. Song, ôû thôøi ñieåm naøy,  cao caáp, KIDO ñaåy maïnh thöông hieäu
    lôïi nhuaän raát moûng ñeå phuø hôïp vôùi soá ñoâng  Ngöôøi ñi sau phaûi röôït ñuoåi  kem Wall’s vaãn chöa gaây ñöôïc söùc eùp ñoái  Celano coù chaát löôïng töông ñöông kem
    ngöôøi tieâu duøng, nhöng ñoùng goùp ñeán 55%  Tuy ñang duy trì vò theá daãn ñaàu nhöng  vôùi KDF do chöa coù nhaø maùy saûn xuaát taïi  ngoaïi nhaäp, vôùi nhieàu muøi vò hôïp xu theá
    doanh thu vaø lôïi nhuaän cho KDF.  KDF khoâng theå “lô maét” ñoái vôùi nhöõng  Vieät Nam maø phaûi nhaäp töø Thaùi Lan neân  môùi nhaát, nhö traø xanh, traø ñaøo, döa löôùi.
      Ñeå cuûng coá vò theá daãn ñaàu, KDF ñoàng  ngöôøi ñi sau, do ngaønh kem vaãn coøn dö ñòa  aûnh höôûng raát nhieàu ñeán vieäc xaây döïng  Vaø cuoái cuøng laø phaân khuùc sieâu cao caáp,
    thôøi taäp trung xaây döïng heä thoáng phaân  phaùt trieån. Theo Euromonitor, ngaønh kem  heä thoáng phaân phoái, chi phí logistics cao  vôùi doøng kem Celano Platinum vôùi tieâu
    phoái coù ñoä phuû roäng, chuû yeáu phaùt trieån  seõ ñaït tyû leä taêng tröôûng keùp haøng naêm  vaø chuûng loaïi saûn phaåm bò haïn cheá. Hieän  chí chaát löôïng ngoaïi vaø giaù caû Vieät Nam,
    caùc ñieåm baùn leû, baùn saûn phaåm ñeán taän tay  (CARG) ôû möùc 7%, döï kieán ñaït khoaûng  Unilever chæ môùi coù 20 loaïi kem, trong khi  phuïc vuï ngöôøi coù thu nhaäp cao ôû caùc
    ngöôøi tieâu duøng cuoái cuøng. Thoáng keâ cuûa  4.191,3 tyû ñoàng trong naêm 2022. Möùc taêng  KDF saûn xuaát ñeán 200 loaïi. thaønh phoá lôùn.
    Euromonitor cho thaáy, khoaûng 70% löôïng  tröôûng naøy ñaëc bieät coù söùc huùt vôùi caùc  Baø Traàn Thò Thuøy Linh - Phoù toång giaùm  Ngoaøi nhöõng teân tuoåi treân, hai doøng
    kem taïi Vieät Nam ñöôïc baùn thoâng qua caùc  doanh nghieäp noäi laãn ngoaïi.  ñoác KDF cho bieát, KDF hoaøn toaøn hieåu  kem Milo vaø Kit Kat cuûa Nestleù ñöôïc nhaäp
    ñieåm baùn leû theo hình thöùc kem aên ngay  Gaàn ñaây, baø Mai Kieàu Lieân - Toång giaùm  söùc eùp caïnh tranh treân thò tröôøng vaø ñeå  töø Thaùi Lan ñang ñöôïc khaùch haøng tieáp
    hoaëc kem hoäp mang veà, trong khi 30% coøn  ñoác Vinamilk cho bieát, Coâng ty ñaõ xem xeùt  giöõ vöõng vò theá haøng ñaàu khoâng coù caùch  nhaän tích cöïc.
    laïi ñöôïc baùn thoâng qua caùc cöûa haøng dòch  chieán löôïc phaùt trieån kem. Vöøa qua, Vinamilk  naøo khaùc laø ña daïng saûn phaåm, phaùt trieån  Ñoù laø chöa keå ñeán söï hieän dieän cuûa
    vuï aên uoáng nhö nhaø haøng, quaùn caø pheâ...  ñaõ giôùi thieäu doøng kem ñaù vôùi thöông hieäu  nhieàu phaân khuùc vaø khoâng boû soùt baát  nhieàu thöông hieäu kem ngoaïi khaùc taïi
    KDF hieän coù hôn 70.000 ñieåm baùn leû. Moãi  Nhoùc Kem ñaày tính hoaøi nieäm cuûa thôøi bao  kyø khung giaù naøo. Theo baø Linh, KDF taäp  Vieät Nam, nhö BUDS, Hagen-Dazs, Baskin -
    ñieåm baùn leû ñeàu ñöôïc KDF ñaàu tö moät tuû  caáp, thu huùt maïnh söï quan taâm cuûa ngöôøi  trung vaøo 4 phaân khuùc chính. Thöù nhaát laø  Robbins, Snowee, Swensens, Fanny, Monte
    kem vôùi saûn phaåm ñoäc quyeàn vaø qua ñoù  tieâu duøng, luoân trong tình traïng khoâng ñuû  ñoái töôïng khaùch haøng ñaïi chuùng. Trong  Rosa, Cornetto, Paddle Pop, Haagen-Dazs,
    KDF ñoäc quyeàn caû ñieåm baùn. Ñaây laø lôïi theá  haøng ñeå baùn. Ñaëc bieät, kem cuûa Vinamilk chæ  naêm 2018, KDF ñaõ tung doøng kem thöông  New Zealand Natural.               Khoâng chaäm chaân tröôùc  taøi xeá vôùi nhieàu chính saùch khaùc bieät cuøng vôùi caùc dòch vuï  Choïn caïnh tranh “khaùc bieät”, Aber cho bieát baûn ñoà
              nhöõng ñoái thuû môùi, Grab  ñi keøm. OÂng Huyønh Leâ Phuù Phong - Giaùm ñoác Phaùt trieån  öùng duïng laø saûn phaåm do Aber xaây döïng, khoâng duøng
              vöøa ñaït ñöôïc thoûa thuaän vôùi  Aber cho bieát: “Ngoaøi khoâng thu chieát khaáu laùi xe, taëng  neàn taûng cuûa Google vaø coù tính naêng môùi, nhö taøi xeá
              Toyota Motor Corp ñeå ñöôïc  tieàn ñaët xe cho khaùch haøng, Aber coøn xaây döïng boä quy taéc  deã daøng chuyeån tieàn trong taøi khoaûn cho nhau. Dòch vuï
              ñaàu tö 1 tyû USD môû roäng öùng  öùng xöû vôùi khaùch haøng cuûa taøi xeá”.  höôùng daãn du lòch Aber Travel cuõng ñöôïc xem laø moät neùt
              duïng di ñoäng khaép Ñoâng  Sau khi thaâu toùm Uber taïi Ñoâng Nam AÙ, Grab nhanh  ñoäc ñaùo cuûa Aber, ñoàng thôøi haõng naøy cuõng nhaém tôùi
              Nam AÙ, ñöa Grab ñeán muïc  choùng môû roäng neàn taûng di ñoäng bao goàm caû tröïc tuyeán,  dòch vuï goïi xe taûi, xe khaùch lieân tænh laø phaân khuùc hieän
              tieâu trôû thaønh neàn taûng di  ngoaïi tuyeán. Vôùi söï hôïp taùc cuûa Toyota, Grab ñang ñaåy  chöa haõng naøo kinh daonh. Ñeå thu huùt taøi xeá vaø ngöôøi
              ñoäng moät ñieåm ñeán (one- maïnh öùng duïng caùc giaûi phaùp di ñoäng môùi vaø môû roäng  duøng, Aber khoâng chæ khoâng chieát khaáu doanh thu cuûa
              stop) taïi ASEAN.     dòch vuï di ñoäng O2O trong khu vöïc nhö GrabFood vaø  taøi xeá maø coøn taëng tieàn cho nhöõng haønh khaùch goïi xe
               Trong thoâng caùo phaùt ñi  GrabPay. Grab vaø Toyota coøn phaùt trieån caùc dòch vuï keát  qua öùng duïng, khoâng taêng giaù vaøo giôø cao ñieåm, khoâng
              ngaøy 13/6, oâng Ming Maa -  noái coâng ngheä treân neàn taûng dòch vuï di chuyeån Toyota  thu phí neáu thu nhaäp haèng thaùng cuûa taøi xeá xe oâm döôùi
              Chuû tòch Grab cho bieát: “Vôùi  (MSPF) nhö baûo hieåm cho ngöôøi duøng, hoã trôï taøi chính,  500.000 ñoàng vaø taøi xeá taxi döôùi 5 trieäu ñoàng, khoâng tröø
              doanh thu treân 1 tyû USD, öùng  baûo trì döï phoøng.           tieàn söû duïng App neáu taøi xeá khoâng ñaït doanh thu ñaët ra
              duïng Grab ñaõ ñöôïc taûi xuoáng  Töông töï, VATO cuõng taïo ra nhöõng öùng duïng nhö  cuûa Aber.
              treân hôn 100 trieäu thieát bò di  thanh toaùn, goïi ñieän thoaïi, vaän taûi, giao haøng. Vôùi ba dòch  Coù theå thaáy, haàu heát caùch caïnh tranh cuûa caùc haõng
              ñoäng, vôùi hôn 6,6 trieäu ñoái taùc  vuï Fast Car, Fast Taxi vaø Fast Luxury, haõng FastGo cuõng  sinh sau ñeû muoän ñeàu döïa treân nhöõng ñieåm thieáu vaø haïn
              laø taøi xeá vaø ñaïi lyù laø minh chöùng  ñöa ra chính saùch khoâng thu phí chieát khaáu ñoái vôùi taøi xeá  cheá cuûa Grab, Uber. Song, ñeå chieán thaéng trong cuoäc ñua
              cho naêng löïc baûn ñòa hoùa kinh  theo tyû leä phaàn traêm maø chæ thu phí dòch vuï toái ña khoâng  naøy, ngoaøi noäi löïc, chính saùch öu ñaõi, quyeàn lôïi daønh cho
              doanh vaø cung caáp neàn taûng  quaù 30.000 ñoàng/ngaøy. Neáu taøi xeá coù thu nhaäp döôùi  ñoái taùc taøi xeá, khaùch haøng thì vieäc baûn ñòa hoùa dòch vuï
              öùng duïng hieäu quaû nhaát trong  100.000 ñoàng/ngaøy seõ ñöôïc mieãn phí vaø cam keát giöõ giaù  chính laø coâng cuï tìm ra ngaùch thò tröôøng. Ñeán thôøi ñieåm
   khu vöïc Ñoâng Nam AÙ ñeå Toyota ñaàu tö vaøo Grab”.  oån ñònh, khoâng nhaân giaù vaøo giôø cao ñieåm. Haõng naøy cho  hieän taïi, caùc öùng duïng goïi xe ra maét sôùm nhaát nhö Mai
     Môùi ñaây, döïa treân neàn taûng coâng ngheä töø Ñöùc, Aber  bieát seõ phaùt trieån heä sinh thaùi bao goàm Fast Protection -  Linh Bike, VATO cuõng vaãn chöa thaät taïo daáu aán duø ñöa
   ñaõ trieån khai dòch vuï taïi thò tröôøng TP.HCM, tieáp theo laø Haø  goùi baûo hieåm coù giaù trò 200 trieäu ñoàng daønh cho taøi xeá vaø  ra nhieàu chính saùch khuyeán maõi vaø öu aùi haáp daãn cho
   Noäi, Ñaø Naüng vaø seõ trieån khai dòch vuï ra caû nöôùc. taxi khi di chuyeån cuøng FastGo vaø Fast Pay - laø ví ñieän töû  taøi xeá nhö chæ thu 15% chieát khaáu doanh thu chuyeán ñi,
     Vôùi nhieàu ñoái thuû gia nhaäp, dòch vuï goïi xe coâng ngheä  duøng ñeå thanh toaùn dòch vuï treân öùng duïng vaø tích ñieåm  thaáp hôn 5% so vôùi GrabBike vaø khoâng taêng giaù vaøo giôø
   ñang böôùc vaøo cuoäc ñua giaønh “thöôïng ñeá” vaø ñoái taùc laø  ñeå söû duïng veà sau, töông töï dòch vuï GrabPay hieän nay. cao ñieåm.                                                              Soá 494 BOÄ MÔÙI (744)   27/6 - 3/7/2018
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14