Page 10 - DNSG Tuần Số 495 (4 - 10.7.2018)
P. 10

10   CHUYEÂN ÑEÀ

               CAÏNH TRANH GIÖÕA CAÙC THÖÔNG HIEÄU CVS
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÛÚÂNG HEÅP,
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KEÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ CHEN CHÊN CHEN CHÊN CHEN CHÊN CHEN CHÊN CHEN CHÊN CHEN CHÊN CHEN CHÊN CHEN CHÊN CHEN CHÊN CHEN CHÊN CHEN CHÊN
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
               ÀÖNG KE
                 HOÀNG NGA - LOAN LEÂ
                     TAÊNG TRÖÔÛNG ÑÖÔÏC DUY TRÌ ÔÛ MÖÙC HAI CON SOÁ, COÄNG VÔÙI LÔÏI
                     THEÁ VEÀ DAÂN SOÁ VAØ TOÁC ÑOÄ ÑOÂ THÒ HOÙA NHANH, VIEÄT NAM LUOÂN
                     LAØ THÒ TRÖÔØNG HAÁP DAÃN ÑOÁI VÔÙI CAÙC NHAØ BAÙN LEÛ, ÑAËC BIEÄT LAØ
                     MOÂ HÌNH CÖÛA HAØNG TIEÄN LÔÏI (CONVENIENCE STORE - CVS). SONG,
                     THAY VÌ CAÏNH TRANH COÙ “CHÖØNG MÖÏC” NHÖ TRÖÔÙC, HIEÄN CAÙC
                     THÖÔNG HIEÄU KHOÂNG NGAÏI ÑOÁI ÑAÀU TRÖÏC DIEÄN.
         Thûúng chiïën
         trïn nhûäng cung àûúâng
            haùng 5/2017, thôøi ñieåm Vincom+  D2, maät ñoä cö daân khu vöïc
            Nam Long toïa laïc treân ñöôøng Traàn  naøy ñoâng ñuùc, khaùch haøng
         TTroïng Cung (phöôøng Taân Thuaän  tieàm naêng laïi naèm trong ñoä
         Ñoâng, quaän 7, TP.HCM) ñi vaøo hoaït ñoäng,  tuoåi “vaøng”, chuoäng nhöõng
         ñaát treân truïc ñöôøng naøy giaù moãi meùt  traûi nghieäm mua saém, aên
         vuoâng taêng gaàn gaáp ñoâi, giaù thueâ maët  uoáng tieän lôïi trong khoâng
         baèng cuõng “teù nöôùc theo möa” do coù  gian thieát keá ñoäc ñaùo. Ñaây
         nhieàu cöûa haøng tieän lôïi xuaát hieän. Thay  laø tieâu chí maø chuû CVS nhaém
         vì chæ coù Family Mart, voán ñaõ aùn ngöõ giao  ñeán khi taïo neân söï khaùc
         loä Huyønh Taán Phaùt - Traàn Troïng Cung töø  bieät, lôïi theá caïnh tranh neân
         tröôùc, chæ chöa ñaày 4 thaùng (keå töø thaùng  khoâng khoù ñeå lyù giaûi vì sao
         7/2017), Circle K, Ministop cuøng xuaát hieän.  truïc ñöôøng naøy boãng döng
         Roài keå söï coù maët cuûa Vinmart+, Hoaøng Gia,  trôû thaønh “mieàn ñaát höùa”
         Zakka Mart, Co.op Food, taát caû ñang neùn  cuûa cöûa haøng tieän lôïi.
         treân con ñöôøng daøi xaáp xæ 1km!   18 giôø ngaøy 29/6, cöûa
           Traàn Troïng Cung laø moät trong nhöõng  haøng Baùch hoùa Xanh (beân
         tuyeán ñöôøng ñaéc ñòa taïi TP.HCM ñöôïc  hoâng chung cö Melody, 16
         caùc nhaø baùn leû “chaêm soùc” kyõ caøng. Ñôn  AÂu Cô, phöôøng Taân Sôn Nhì,
         cöû, treân tuyeán D2 (phöôøng 25, quaän Bình  quaän Taân Phuù, TP.HCM) vaãn
         Thaïnh), vôùi lôïi theá laø khu daân cö lieàn  khaù ñoâng khaùch mua saém.
         keà quaän trung taâm vaø laø nôi taäp trung 6  Hai thaùng nay, cöûa haøng naøy
         tröôøng hoïc (trong ñoù coù 3 tröôøng ñaïi hoïc),  ñaõ taêng cöôøng quaày haøng thöïc phaåm  cöûa haøng tieän lôïi Vinmart + cuûa Vingroup  Beänh vieän Nhi ñoàng 2. OÂng Traàn Vaên
         hôn moät naêm qua, gaàn nhö coù taát caû chuoãi  töôi soáng vôùi nhieàu loaïi rau cuû, traùi caây  cuõng nhoän nhòp khaùch noäi trôï, ñaëc bieät laø  Baéc - Phoù toång giaùm ñoác Satra cho bieát,
         CVS. Trong khi ñoù, treân phoá Buøi Vieän (quaän  hôn cuøng quaày haûi saûn, beå caù soáng. Taïi  vaøo caùc ngaøy cuoái tuaàn.  vôùi ñaëc thuø rieâng cuûa vò trí, Satrafoods
         1), Circle K traán ñeán 3 cöûa haøng ñeå ñoùn  quaày thöïc phaåm, nhaân vieân cöûa haøng sô  Ñi veà höôùng Taân Bình, chæ treân ñoaïn  seõ taêng cöôøng caùc maët haøng taõ, söõa, saûn
         luoàng ñi cuûa khaùch du lòch.    cheá haûi saûn theo yeâu caàu, vì theá ñaõ thu  ñöôøng Ni Sö Huyønh Lieân chöa ñaày 200  phaåm dinh döôõng, ñoà chôi treû em. Thôøi
           Noùi veà toác ñoä môû roäng cuûa CVS, ñaïi  huùt khaù ñoâng khaùch haøng laø nhaân vieân  meùt laø ba cöûa haøng tieän lôïi cuûa Circle K,  gian tôùi, cöûa haøng aên uoáng cuûa Satra
         dieän moät doanh nghieäp ñang ñieàu haønh  vaên phoøng laøm vieäc gaàn ñoù vaø cö daân  Family Mart vaø B’sMart. Theo caùc chuyeân  cuõng seõ ñöôïc phaùt trieån beân caïnh cöûa
         chuoãi CVS taïi TP.HCM cho hay, duø moâ hình  cuûa chung cö Melody. Caùch ñoù hôn traêm  gia trong ngaønh, phaân khuùc cöûa haøng tieän  haøng Satrafoods, cung caáp nhieàu moùn
         CVS hieän dieän taïi thò tröôøng Vieät Nam ñaõ  meùt, cöûa haøng Ministop kinh doanh haøng  lôïi ñang vaøo cuoäc ñoái ñaàu tröïc dieän khi cöûa  aên dinh döôõng, ñaûm baûo veä sinh an toaøn
         10 naêm nhöng chæ môùi taêng toác trong  thieát yeáu cuøng caùc loaïi thöùc aên cheá bieán  haøng cuûa nhöõng thöông hieäu noäi, ngoaïi  thöïc phaåm phuïc vuï ngöôøi tieâu duøng taïi
         voøng hai naêm trôû laïi ñaây. Vò naøy cuõng cho  saün nhö sandwich, baùnh mì keïp thòt, côm  moïc san saùt nhau. Chæ rieâng taïi TP.HCM,  ñaây. Moâ hình cöûa haøng Satrafoods vaø
         bieát theâm, caùc ñôn vò ñieàu haønh chuoãi  naém, hotdog cuõng coù khaùch haøng ra vaøo  neáu nhö naêm 2014 coù 326 cöûa haøng tieän  cöûa haøng aên uoáng Satra taïi beänh vieän seõ
         CVS hay chuoãi cöûa haøng aên uoáng thöôøng  thöôøng xuyeân. Cöûa haøng môû cöûa 24/24  lôïi thì ñeán cuoái thaùng 3/2018 ñaõ taêng leân  ñöôïc nhaân roäng.
         caân nhaéc kyõ nhieàu yeáu toá tröôùc khi môû  vôùi thöïc ñôn thay ñoåi moãi tuaàn keøm caùc  1.144, gaáp 3,5 laàn.  Trong thaùng 6/2018, Saigon Co.op ñaõ
         ñieåm kinh doanh. Theo ñoù, khoaûng caùch  loaïi nöôùc uoáng nhö traø söõa, traø ñaøo, caø  Khoâng chæ moïc san saùt nhau ôû caùc  ñöa cöûa haøng Co.op Food vaøo Beänh vieän
         giöõa caùc cöûa haøng phuï thuoäc vaøo maät ñoä  pheâ, kem neân raát ñöôïc khaùch haøng treû  khu daân cö, caùc nhaø baùn leû coøn khai thaùc  Nhi ñoàng TP.HCM taïi huyeän Bình Chaùnh.
         daân cö, söùc mua vaø haønh vi tieâu duøng cuûa  vaø hoïc sinh öa thích. Chöa heát, trong khu  thò tröôøng ñaëc thuø. Môùi ñaây, Satra ñaõ ñöa  Cuøng vôùi Co.op Food, Saigon Co.op ñaõ
         khaùch haøng. Chaúng haïn, vôùi truïc ñöôøng  vöïc shophouse cuûa chung cö Melody,  vaøo hoaït ñoäng cöûa haøng Satrafoods taïi  vaän haønh theâm hai moâ hình cöûa haøng
        Soá 495 BOÄ MÔÙI (745)   4 - 10/7/2018
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15