Page 5 - DNSG Tuần Số 495 (4 - 10.7.2018)
P. 5

TRONG MAÉT NHAØ KINH DOANH       5
               Cêìn sûãa àöíi möåt söë àiïìu                 cuãa Luêåt Àêët àai 2013                                    www.TBSgroup.vn

             GS. ÑAËNG HUØNG VOÕ

             öûa ñoåi Luaät Ñaát ñai 2013 caàn taäp trung vaøo nhöõng  naøy vaø ñöa ra quy ñònh ôû Ñieàu 61 vaø 62 veà vieäc thu hoài
             vaán ñeà sau. Thöù nhaát, coù moät soá quy ñònh “boù”  ñaát vì muïc ñích quoác phoøng, an ninh. Tuy nhieân, khoâng
          Shôn Luaät Ñaát ñai 2003 trong vieäc tieáp caän ñaát ñai  coù ñònh nghóa veà söû duïng ñaát vì lôïi ích quoác gia, neân
          cuûa doanh nghieäp (DN). Cuï theå, quy ñònh DN tieáp caän  khoâng coù sô sôû ñeå trieån khai Ñieàu 62 Luaät Ñaát ñai.
          ñaát ôû nhöng chæ ñöôïc söû duïng coù thôøi haïn theo thôøi  Ñònh nghóa thu hoài ñaát vì lôïi ích quoác gia chæ coù
          haïn cuûa nhaø maùy hay cô sôû saûn xuaát, kinh doanh. Khi  hai tröôøng hôïp: xaây döïng truï sôû cô quan nhaø nöôùc vaø
          DN muoán xaây döïng nhaø ôû ñeå cho thueâ, phaûi thueâ laïi  xaây döïng coâng trình söû duïng coâng. Luaät Ñaát ñai 2013
          maûnh ñaát naøy cuûa Nhaø nöôùc. Ñieàu naøy khieán quyeàn cuûa  khoâng ñònh nghóa, chæ ñöa ra quy ñònh noäi dung döï aùn
          caùc nhaø ñaàu tö bò boù laïi, laøm thu heïp phaân khuùc ñaát cho  ñöôïc thu hoài ñaát vì lôïi ích quoác gia daãn ñeán maâu thuaãn.
          thueâ, khoâng coù lôïi cho thò tröôøng.    Ñoù laø söï “hôû söôøn”, khoâng theå hieän ñöôïc nhöõng ñieàu ñaõ
            Theo quy ñònh naøy, DN “khoâng coøn cöûa” xaây döïng  ñöôïc quy ñònh trong Hieán phaùp veà thu hoài ñaát.
          nhaø ôû cho coâng nhaân taïi caùc khu coâng nghieäp vì chæ  Thöù ba, voán hoùa ñaát ñai ñang laø khaâu yeáu nhaát
          ñöôïc söû duïng ñaát coù thôøi haïn. Ñieàu naøy trong Luaät 2003  trong Luaät Ñaát ñai 2013 nhöng chöa laøm ñöôïc nhöõng
          laø môû, moïi DN, toå chöùc kinh teá, hoä gia ñình, caù nhaân ñeàu  ñieàu thöïc teá caàn. Trong Luaät Ñaát ñai coù moät ñieàu veà
          coù quyeàn söû duïng ñaát ôû ñeå thöïc hieän keá hoaïch rieâng.  ñoåi ñaát laáy haï taàng (BT) nhöng chæ quy ñònh thaåm
          Quy ñònh naøy neân môû laïi nhö Luaät Ñaát ñai 2003.  quyeàn giao ñaát khoâng coù quy ñònh veà giaù trò ñaát trong
            Thöù hai, quaù trình thöïc thi cho thaáy, Luaät Ñaát ñai  khi giaù trò caùc coâng trình BT laø maáu choát. BT laø coâng
          2013 khoâng ñaûm baûo tính ñoàng boä vôùi heä thoáng phaùp  trình chaéc chaén thuoäc thaåm quyeàn caáp tænh, khoâng
          luaät, töø Hieán phaùp ñeán haøng loaït boä luaät, nhö Luaät Nhaø  caàn quy ñònh. Khoaûng troáng lôùn veà voán hoùa ñaát ñai
          ôû (naêm 2014), Luaät Kinh doanh baát ñoäng saûn (naêm  ñaõ vaø ñang ñöôïc taïo ra töø vieäc khoâng quy ñònh veà xaùc
          2014), Luaät Laâm nghieäp (naêm 2017), Luaät Quaûn lyù söû  ñònh giaù trò cuûa ñaát ñai ñoåi laáy haï taàng, caù nhaân chòu
          duïng taøi saûn coâng (naêm 2017), thaäm chí caû Luaät Ñaàu  traùch nhieäm xaùc ñònh giaù trò coâng trình vaø kieåm toaùn kyõ
          tö, Luaät Ñaàu tö coâng. Heä thoáng phaùp luaät ban haønh sau  thuaät. Noù cuõng daãn tôùi söï beâ treã trong quaûn lyù nhöõng
          naêm 2013 ñeàu coù nhöõng ñieàu maø Luaät Ñaát ñai khoâng  coâng trình BT hieän nay.
          quy ñònh hoaëc coù quy ñònh nhöng khoâng ñoàng boä.  Caùch xaây döïng phaùp luaät veà ñaát ñai nhö Luaät Ñaát ñai
            Hieán phaùp ñang coù hai ñieåm lieân quan ñeán ñaát ñai.  2013 laø khoâng oån. Nguyeân nhaân töø tính baát caäp trong
          Ñieåm thöù nhaát, nhieàu ngöôøi cho laø saùng taïo cuûa Luaät  khung phaùp luaät quy ñònh veà ñònh giaù ñaát phuø hôïp thò
          Ñaát ñai 2013, nhöng ñang maâu thuaãn vôùi Hieán phaùp  tröôøng, keå caû ñaát ñöôïc giao vaø ñaát ñöôïc thueâ. Ñeå bòt caùc
          khi quy ñònh ñoái vôùi döï aùn treo cho gia haïn theâm 24  keõ hôû lieân quan ñeán quaûn lyù ñaát, nhaát laø veà giaù trò ñaát,
          thaùng, sau thôøi gian naøy, neáu vaãn bò treo, Nhaø nöôùc  caàn kieän toaøn heä thoáng phaùp luaät veà ñònh giaù ñaát, keå caû
          thu hoài ñaát vaø tòch thu taøi saûn ñaõ ñaàu tö treân ñaát. Quy  ñaát thueâ, ñieàu maø Luaät Ñaát ñai 2013 chöa coù.
          ñònh naøy khoâng theo höôùng cuûa Nghò quyeát 19 veà xöû          NGUYEÃN HOAØNG ghi
          lyù ñaát ñai cuûa Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng Khoùa
          XI, ngaøy 31/10/2012.                 Laáy yù kieán söûa ñoåi Luaät Ñaát ñai 2013 ñöôïc VCCI
            Veà nguyeân taéc, ñaát ñai laø sôû höõu toaøn daân nhöng  khôûi ñoäng sau coâng vaên ñeà xuaát caùc boä ngaønh lieân
          khoâng theå tòch thu taøi saûn DN ñaõ ñaàu tö treân ñaát vì Hieán  quan nghieân cöùu söûa ñoåi Luaät Ñaát ñai 2013 cuûa
          phaùp quy ñònh Nhaø nöôùc khoâng quoác höõu hoùa taøi saûn  Thuû töôùng Nguyeãn Xuaân Phuùc hoài thaùng 12/2016.
          neáu taøi saûn ñoù hôïp phaùp. Söûa quy ñònh naøy trong Luaät  Khi ñoù, Thuû töôùng giao Boä Taøi chính chuû trì, phoái
          Ñaát ñai 2013 laø raát caàn vaø caùch toát nhaát laø neân thöïc hieän  hôïp vôùi caùc boä, ngaønh lieân quan khaån tröông raø
          giaûi phaùp maø Nghò quyeát 19 ñaõ ñöa ra laø xöû phaït. Hieän,  soaùt, söûa ñoåi, boå sung nghò ñònh cuûa Chính phuû veà
          nhieàu nöôùc xöû lyù vaán ñeà naøy baèng thueá. Nhöng taïi Vieät
          Nam, Luaät Thueá chuyeån quyeàn söû duïng ñaát khoâng  chuyeån doanh nghieäp 100% voán nhaø nöôùc thaønh
          ñoàng boä vôùi Luaät Ñaát ñai. Do ñoù, neân xöû phaït baèng taøi  coâng ty coå phaàn, nghieân cöùu xaùc ñònh ñaày ñuû giaù
          chính vôùi möùc ñoä cao seõ giaûi quyeát vaán ñeà toát hôn.  trò quyeàn söû duïng ñaát vaøo giaù trò doanh nghieäp khi
            Hieán phaùp 2013 ghi roõ: “Nhaø nöôùc thu hoài ñaát trong  coå phaàn hoùa, tính ñaày ñuû giaù trò lôïi theá (vò trí ñaát)
          tröôøng hôïp caàn thieát ñeå söû duïng vaøo muïc ñích quoác  vaøo giaù trò ñeå coå phaàn hoùa neáu doanh nghieäp löïa
          phoøng, an ninh, phaùt trieån vì lôïi ích kinh teá quoác gia, lôïi  choïn hình thöùc thueâ ñaát traû tieàn haèng naêm.
          ích coâng coäng”. Luaät Ñaát ñai ñaõ cheùp nguyeân vaên caâu

                                                                  COÂNG TY TNHH KEÁT NOÁI DOANH NHAÂN
        Toång bieân taäp:    Phuï traùch quaûng caùo: TOÁ QUYEÂN  Toøa soaïn vaø Trò söï: Soá 10 Phan Ngöõ, P. Ñakao, Q.1, TP.HCM - Toång ñaøi: (028)38201563 - 38201564 - Fax: (028)38201565
          NGUYEÃN THÒ KIM DUNG  Trình baøy: DZOAÕN BINH    E-mail: toasoan@doanhnhansaigon.vn - Website: www.doanhnhansaigon.vn
        Phoù toång bieân taäp:   Kyõ thuaät vaø daøn trang:  Quaûng caùo E-mail: quangcao@doanhnhansaigon.vn
          TRAÀN HOAØNG       KHAÙNH TRUNG       Phaùt haønh: E-mail: phathanh@doanhnhansaigon.vn
                                   Giaáy pheùp soá 129/GP-BTTTT ngaøy 17/1/2012 cuûa Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng.
                      NGOÏC QUYØNH       Ghi baûn vaø in taïi Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Leâ Quang Loäc, TP.HCM.
                      TIEÁN ÑAÏT

         P H AÙ T  H AØ N H  S AÙ N G  T H ÖÙ  T Ö  H AÈ N G  T U AÀ N                                                             GIAÙ: 12.500 ÑOÀNG


                                                              Soá 495 BOÄ MÔÙI (745)   4 - 10/7/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10