Page 6 - DNSG Tuần Số 495 (4 - 10.7.2018)
P. 6

6  THÔØI SÖÏ
                                                            THEO DOØNG THÔØI SÖÏ
        Caách tiïëp cêån vïì tùng trûúãng                                     veà Chæ soá nhaø quaûn trò mua haøng (PMI)
                                                                Chæ soá PMI taêng 55,7 ñieåm. Baùo caùo

        àaä cúãi múã hún                                              vöøa ñöôïc Nikkei coâng boá, cho thaáy lónh
                                                             vöïc saûn xuaát cuûa Vieät Nam ñaõ ñöôïc caûi
                                                             thieän ôû möùc ñaùng keå. Theo ñoù, PMI cuûa
                                                             Vieät Nam tieáp tuïc taêng töø möùc 53,9 ñieåm
                                                             trong thaùng 5 leân 55,7 ñieåm trong thaùng
                                                tröôûng 6,7% thì caàn coù söï  6. Caùc ñieàu kieän kinh doanh ngaøy caøng toát
                                                noã löïc hôn nöõa, coá gaéng  hôn trong suoát 31 thaùng vöøa qua. Toång
                                                ñaït khoaûng 6,53% vaøo  cuïc Thoáng keâ môùi ñaây coâng boá khaûo saùt
                                                quyù III vaø 6,36% vaøo quyù  cho thaáy coù 89,6% doanh nghieäp döï baùo
                                                IV. Hôn nöõa, duø laïm phaùt  taêng vaø giöõ oån ñònh möùc saûn xuaát, kinh
                                                vaãn trong taàm kieåm soaùt,  doanh vaø chæ 10,4% doanh nghieäp döï baùo
                                                nhöng lieân tieáp hai thaùng  khoái löôïng saûn xuaát giaûm.
                                                5 vaø 6, chæ soá giaù tieâu duøng   Baùn ñaáu giaù gaàn 5.500 caên hoä vaø
                                                (CPI) ñaõ taêng maïnh so vôùi  neàn ñaát taùi ñònh cö. Trong 10 naêm (töø
                                                thaùng tröôùc ñoù (thaùng 5 laø  2006 - 2017), TP.HCM ñaõ ñaàu tö xaây döïng
                                                0,55%, thaùng 6 laø 0,61%).  vaø duøng ngaân saùch mua laïi hôn 40.000
                                                Ñaây laø möùc taêng cao, neáu  caên hoä, neàn ñaát taùi ñònh cö ñeå boá trí cho
                                                tieáp dieãn nhö vaäy thì raát  caùc hoä daân bò aûnh höôûng bôûi nhöõng coâng
                                                khoù kieåm soaùt muïc tieâu  trình xaây döïng vaø chænh trang ñoâ thò vaø
                                                CPI bình quaân caû naêm  ñaõ boá trí ñöôïc 26.000 caên hoä vaø neàn ñaát,
                                                döôùi 4%.         chieám khoaûng 65% nhu caàu. Gaàn 14.000
                                                 TS. Traàn Ñình Thieân  suaát taùi ñònh cö, töông ñöông 35% chöa
                                                - Vieän tröôûng Vieän Kinh  söû duïng, hieän Nhaø nöôùc ñang quaûn lyù.
                                                teá Vieät Nam phaân tích,  Trong soá naøy, theo Sôû Xaây döïng, TP.HCM
                                       Chieán tranh thöông maïi  quyù I/2018, toác ñoä taêng  seõ tieáp tuïc giöõ laïi hôn 8.500 caên hoä vaø
                                      Myõ-Trung vöøa taïo cô hoäi laãn  tröôûng vöôït troäi (7,38%),
                                      thaùch thöùc cho xuaát khaåu  möùc cao nhaát cuûa quyù  neàn ñaát giao cho caùc quaän, huyeän boá trí
                                          cuûa Vieät Nam             taùi ñònh cö cho ngöôøi daân bò giaûi toûa trong
                                                I trong 10 naêm, song   153 döï aùn ñaõ vaø ñang chuaån bò trieån khai.
                                                toác ñoä taêng tröôûng ôû  Gaàn 5.500 caên hoä vaø neàn ñaát coøn laïi seõ
          aïi hoäi nghò tröïc tuyeán ñaùnh giaù tình hình kinh teá - xaõ  caùc quyù sau laïi ñöôïc döï baùo giaûm daàn ñeå caû naêm ñaït 6,7%.  baùn ñaáu giaù ñeå thu hoài voán.
          hoäi 6 thaùng ñaàu naêm, trieån khai nhieäm vuï 6 thaùng  Ñoäng thaùi “nghòch thöôøng” cuûa quyù I vaø caû naêm 2018 nhö
        Tcuoái naêm 2018 dieãn ra ñaàu tuaàn naøy, Boä tröôûng Boä  theá, theo oâng Traàn Ñình Thieân laø phaûn aùnh caùch tieáp caän môùi   Hôn 7 tyû USD chaûy vaøo KCN - KKT.
        Keá hoaïch vaø Ñaàu tö Nguyeãn Chí Duõng khaúng ñònh, tình hình  cuûa Chính phuû: chuù troïng oån ñònh kinh teá vó moâ vaø caùc neàn  Trong 6 thaùng ñaàu naêm 2018, caùc KCN -
        kinh teá - xaõ hoäi 6 thaùng ñaàu naêm 2018 ñöôïc ñaùnh giaù laø tích  taûng taêng tröôûng thay vì noã löïc taêng toác ngaén haïn. Caùch tieáp  KKT thu huùt ñöôïc 445 döï aùn ñaàu tö nöôùc
        cöïc. Taêng tröôûng kinh teá 6 thaùng qua cao nhaát keå töø naêm  caän taêng tröôûng giaûm daàn naøy xuaát phaùt töø nhöõng dieãn bieán  ngoaøi (FDI) vôùi toång voán ñaàu tö ñaêng kyù
        2011 trôû laïi ñaây, ñaàu tö, saûn xuaát, kinh doanh, phaùt trieån  baát thöôøng cuûa tình hình theá giôùi, nhö caùc cuoäc xung ñoät vuõ  ñaït gaàn 7 tyû USD. Cuøng vôùi ñoù laø 259 döï aùn
        doanh nghieäp giöõ ñöôïc ñaø taêng khaù.      trang, chieán tranh thöông maïi, söï gia taêng chuû nghóa baûo hoä  ñaàu tö trong nöôùc ñaêng kyù vaø ñieàu chænh
         Veà tình hình kinh teá - xaõ hoäi 6 thaùng ñaàu naêm vaø döï baùo  vaø chuû nghóa daân toäc, taát caû taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán thu huùt  taêng voán vôùi toång voán ñaàu tö khoaûng
        6 thaùng cuoái naêm, Boä tröôûng Nguyeãn Chí Duõng cho bieát,  ñaàu tö, xuaát khaåu cuûa Vieät Nam.    46.000 tyû ñoàng. Tính ñeán heát thaùng 6
        hieän nay coù moät soá yù kieán caûnh baùo veà khuûng hoaûng kinh  TS. Traàn Ñình Thieân phaân tích, trong theá hoäi nhaäp saâu  naêm 2018, caû nöôùc coù 325 KCN vôùi toång
        teá chu kyø 10 naêm. Tuy nhieân, qua ñaùnh giaù caùc cuoäc khuûng  roäng, kinh teá Vieät Nam khoâng theå ñöùng ngoaøi nhöõng chuyeån  dieän tích ñaát gaàn 95.000ha, trong ñoù 231
        hoaûng chu kyø tröôùc ñaây coù theå nhaän thaáy nguyeân nhaân chuû  bieán cuûa boái caûnh kinh teá toaøn caàu. Ñaùng chuù yù, cuoäc chieán  khu ñaõ ñi vaøo hoaït ñoäng vaø 94 khu ñang
        yeáu xuaát phaùt laø töø khu vöïc taøi chính, tieàn teä, baát ñoäng saûn,  tranh thöông maïi Myõ - Trung Quoác vaø xung ñoät thöông maïi  trong giai ñoaïn ñeàn buø, giaûi phoùng maët
        nhöng hieän nay tình hình taøi chính, tieàn teä cuûa Vieät Nam vaãn  Myõ - G7 ñaõ noå ra, gaây taùc ñoäng tieâu cöïc leân kinh teá toaøn caàu.  baèng. Caùc KCN ñi vaøo hoaït ñoäng tyû leä laáp
        trong taàm kieåm soaùt vaø ñöôïc ñieàu haønh linh hoaït, trong khi  Vieät Nam - neàn kinh teá coù Myõ vaø Trung Quoác laø hai ñoái taùc  ñaày ñaït treân 73%. Ñaõ thaønh laäp 7 KKT ven
        thò tröôøng baát ñoäng saûn ñaõ coù söï haï nhieät sau khi Chính phuû  thöông maïi lôùn nhaát, chaéc chaén seõ bò aûnh höôûng. Khi haøng  bieån vôùi toång dieän tích maët ñaát vaø maët
        coù nhöõng chæ ñaïo quyeát lieät ñoái vôùi caùc giao dòch nhaø ñaát  hoùa Trung Quoác khoù vaøo Myõ thæ hoï seõ xuaát khaåu sang caùc  nöôùc gaàn 845.000ha.
        khoâng ñuùng quy ñònh, ñaëc bieät taïi caùc khu vöïc döï kieán thaønh  nöôùc khaùc, trong ñoù coù Vieät Nam. Ñaây laø cô hoäi cho khoâng ít   Xuaát khaåu gaïo taêng hôn 40% veà
        laäp khu haønh chính - kinh teá ñaëc bieät, tín duïng cho baát ñoäng  doanh nghieäp, nhaát laø doanh nghieäp FDI (mua ñöôïc nguyeân  giaù trò. Xuaát khaåu gaïo 6 thaùng qua öôùc
        saûn cuõng ñöôïc kieåm soaùt hieäu quaû neân ít coù khaû naêng xaûy ra  vaät lieäu, linh kieän, phuï tuøng reû) taêng söùc caïnh tranh xuaát  ñaït 3,56 trieäu taán, kim ngaïch 1,81 tyû
        khuûng hoaûng kinh teá chu kyø.           khaåu, coù cô hoäi gia taêng xuaát khaåu vaøo Myõ ñeå thay theá phaàn  USD, taêng 25% veà khoái löôïng vaø taêng
         Tuy theá, theo Boä tröôûng Nguyeãn Chí Duõng, neàn kinh teá  naøo haøng hoùa Trung Quoác. Song, vôùi doanh nghieäp saûn xuaát  42% veà giaù trò so vôùi cuøng kyø naêm 2017.
        vaãn ñoái dieän nhieàu thaùch thöùc caàn phaûi theo doõi saùt sao ñeå coù  haøng tieâu duøng thì ñaùng lo ngaïi vì haøng hoùa “chaát löôïng Myõ”  Trung Quoác vaãn laø thò tröôøng nhaäp khaåu
        nhöõng giaûi phaùp öùng phoù kòp thôøi. Cuï theå, taêng tröôûng GDP 6  khoâng xuaát ñöôïc vaøo Myõ seõ ñoå boä vaøo thò tröôøng khaùc, trong  gaïo lôùn nhaát cuûa Vieät Nam vôùi 30% thò
        thaùng vaãn ôû möùc khaù (7,08%) nhöng ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu taêng  ñoù coù Vieät Nam.        phaàn, tieáp theo laø Indonesia vôùi 18,7%
                                                    NGUYEÂN BAÛO   thò phaàn.
        KIM NGAÏCH XUAÁT NHAÄP KHAÅU ÑAÏT HÔN     TAÊNG TRÖÔÛNG GDP 6 THAÙNG ÑAÀU NAÊM      KHUNG GIAÙ MÔÙI BAÙN BUOÂN ÑIEÄN
        225 TYÛ USD                  2018 ÑAÏT 7,08%                  Töø ngaøy 1/1/2018 ñeán ngaøy 31/12/2018, giaù ñieän cuûa
         Nöûa ñaàu naêm 2018, kim ngach XNK haøng hoùa ñaït  Nöûa ñaàu naêm 2018, taêng tröôûng GDP ñaït 7,08% so  TCT Ñieän löïc Mieàn Baéc coù möùc toái ña 1.255ñ/kWh, möùc
        hôn 225 tyû USD, taêng 13%, so vôùi cuøng kyø naêm 2017,  vôùi cuøng kyø naêm tröôùc - möùc taêng cao nhaát keå töø naêm  toái thieåu 1.185ñ/kWh; TCT Ñieän löïc Mieàn Nam coù möùc toái
        trong ñoù xuaát khaåu öôùc ñaït 113,93 tyû USD, taêng 16%  2011 ñeán nay. Caùc chæ soá kinh teá trong quyù II khaù tích  ña 1.433ñ/kWh, möùc toái thieåu 1.389ñ/kWh; TCT Ñieän löïc
        vaø nhaäp khaåu öôùc tính 111,36 tyû USD, taêng 10,2% so vôùi  cöïc, khu vöïc noâng laâm nghieäp vaø thuûy saûn taêng 3,93%  TP.HCM aùp duïng möùc trong khung toái ña laø 1.658ñ/kWh
        cuøng kyø naêm ngoaùi. Caùn caân thöông maïi haøng hoùa cuûa  (ñoùng goùp 9,7% vaøo möùc taêng tröôûng chung), khu vöïc  vaø toái thieåu 1.593ñ/kWh... Giaù baùn buoân ñieän bình quaân
        Vieät Nam trong thaùng 6/2018 öôùc tính thaâm huït 100  coâng nghieäp vaø xaây döïng taêng 9,07% (ñoùng goùp 49%)  cuûa EVN cho caùc toång coâng ty ñieän löïc khoâng thaáp hôn
        trieäu USD, tuy nhieân trong nöûa ñaàu naêm 2018 thaëng dö  vaø khu vöïc dòch vuï taêng 6,9% (ñoùng goùp 41,4%). Döï baùo,  möùc giaù toái thieåu vaø khoâng cao hôn möùc giaù toái ña cuûa
        hôn 2,57 tyû USD.               caõ naêm 2018 coù theå ñaït ñöôïc muïc tieâu taêng tröôûng 6,7%. khung giaù.
                            D.K                       N.B                       D.K
        Soá 495 BOÄ MÔÙI (745)   4 - 10/7/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11