Page 7 - DNSG Tuần Số 495 (4 - 10.7.2018)
P. 7

7        ...
       gaëp gôõ ñaàu tuaàn
                    Thoaùi voán doanh nghieäp nhaø nöôùc                KYÛ nieäM 50 naÊM ngaøY 32 daÂn coÂng
                    Cêìn taåo àöång lûåc maånh meä hún                 hoÛa TUYeán hY sinh
                                                        Saùng ngaøy 3/7, leã kyû nieäm 50 naêm ngaøy 32 daân
                                                      coâng hoûa tuyeán hy sinh ñaõ ñöôïc toå chöùc trang troïng
                      * Theo oâng thì tyû leä thoaùi voán  vaø taêng thôøi gian töø luùc coâng boá  taïi Khu di tích Daân coâng hoûa tuyeán Maäu Thaân 1968
                     nhaø nöôùc bao nhieâu môùi phuø hôïp? baûn caùo baïch ñeán thôøi ñieåm IPO. Ba  (ñöôøng Daân coâng hoûa tuyeán, aáp 4, xaõ Vónh Loäc A,
                                    laø phaûi quy ñònh veà giaù khôûi ñieåm  huyeän Bình Chaùnh, TP.HCM). Tröôùc ñoù, vaøo toái ngaøy
                      - Nhieàu nghieân cöùu cho thaáy,  phuø hôïp, phoå bieán phöông phaùp  2/7 ñaõ dieãn ra chöông trình giao löu - ngheä thuaät
                     khoái DNNN chieám tyû troïng lôùn  döïng soå cuõng nhö quy ñònh veà möùc  mang teân “Ngaøy aáy trong tuyeán löûa”, ñöôïc truyeàn
                     seõ laøm meùo moù thò tröôøng caïnh  phaït ñuû tính raêng ñe. Boán laø caùc giaûi  hình tröïc tieáp treân keânh HTV9.
        Vôùi kyø voïng laø    tranh. DNNN thöôøng tieáp caän voán  phaùp phaûi theo höôùng thò tröôøng,  daân ta trong ñôït I vaø II taïi Saøi Goøn naêm Maäu Thaân 1968,
                                                        Ñeå phuïc vuï toång tieán coâng vaø noåi daäy cuûa quaân vaø
                     ngaân haøng deã hôn vaø coù nhieàu cô
        naêm cao ñieåm      hoäi ñoäc quyeàn, neân cô hoäi veà voán  nghóa laø phaûi taïo ñieàu kieän cho nhaø  caáp uûy xaõ Vónh Loäc, Chi boä aáp Taân Hoøa 1, Taân Hoøa 2, Thôùi
                                    ñaàu tö (phía caàu) vaø caùc toå chöùc hoã
        veà coå phaàn hoùa    cuõng nhö thò tröôøng cuûa doanh  trôï khaùc. Thöù naêm laø veà thôøi ñieåm.  Hoøa cuøng caùc cô sôû caùch maïng ñaõ vaän ñoäng, toå chöùc
                     nghieäp tö nhaân bò haïn cheá. DNNN
                                                      caùc ñoaøn daân coâng vôùi haøng traêm nam nöõ thanh nieân
        (CPH), thoaùi voán    hoaït ñoäng khoâng hieäu quaû vaø laøm  UÛy ban Quaûn lyù voán nhaø nöôùc neân  tham gia ñi phuïc vuï chieán ñaáu. Ñeâm 15/6/1968, 32 nam,
                                    laø cô quan ñieàu phoái thôøi ñieåm IPO
        doanh nghieäp nhaø    meùo moù moâi tröôøng caïnh tranh ôû  cuûa caùc doanh nghieäp ñeå traùnh tình  nöõ daân coâng huyeän Bình Chaùnh ñaõ vónh vieãn ra ñi trong
        nöôùc (DNNN),       Vieät Nam nghieâm troïng hôn caùc  traïng nhieàu “oâng lôùn” cuøng baùn ra  nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa ñôït II, cuoäc toång tieán coâng
                     nöôùc khaùc.
                                                      vaø noåi daäy Maäu Thaân naêm 1968. Ñeàu ñaën nhöõng naêm
                                    moät luùc gaây thöøa cung ñoät ngoät.
        naêm 2018 khôûi       Hieän nay, ñoùng goùp cuûa DNNN  Saùu laø caàn coù luaät veà CPH vaø moät cô  qua, vaøo ñuùng dòp naøy, Ñaûng uûy, HÑND, UBND, UBMTTQ
        ñaàu thuaän lôïi     vaøo GDP ôû caùc nöôùc trong nhoùm Toå  quan chòu traùch nhieäm cho toaøn boä  xaõ Vónh Loäc A luoân toå chöùc leã gioã 32 daân coâng hoûa tuyeán
                     chöùc Hôïp taùc vaø Phaùt trieån kinh teá
                                                      ñaõ hy sinh.
                                    quaù trình naøy. Baûy laø taïo ñoäng löïc
        vôùi phieân ñaáu giaù   (OECD) trung bình laø 5%, ôû caùc nöôùc  maïnh meõ hôn cho laõnh ñaïo vaø nhaân              N.B
        thaønh coâng coå     chaâu AÙ laø 6% , ôû Vieät Nam coøn raát  vieân cuûa chính DNNN ñeå hoï noã löïc  XUaáT KhaÅU ThUÛY saÛn ÑaÏT
                     lôùn, vaøo khoaûng 29 - 30%. Theo toâi,
                                    thöïc hieän CPH.
        phieáu laàn ñaàu ra    tyû leä naøy phaûi giaûm döôùi 15% ñeå thò             gaÀn 4 TYÛ Usd
        coâng chuùng (IPO)    tröôøng laønh maïnh hôn, DNNN hoaït  * Nhöng ñaõ coù UÛy ban Quaûn lyù
                     ñoäng hieäu quaû hôn vaø ñoùng goùp toát
        cuûa nhieàu coâng ty   hôn cho neàn kinh teá. Khi DNNN hoaït  voán nhaø nöôùc ra ñôøi töø ñaàu naêm
                                    2018 chòu traùch nhieäm veà tieán
        lôùn. Maëc duø vaäy,   ñoäng hieäu quaû thì caùc ñôït thoaùi voán  trình CPH...
                     nhaø nöôùc seõ coù giaù trò cao hôn, ñem
        quaù trình naøy      laïi nguoàn thu lôùn hôn cho ngaân saùch.  - Caàn giao nhieàu quyeàn löïc hôn
        ñang bò chöõng laïi                   cho uûy ban naøy, keå caû quyeát ñònh
                      * Vieäc ñaåy nhanh quaù trình
        caû veà soá löôïng    thoaùi voán nhaø nöôùc ñang gaëp  vaán ñeà löông thöôûng vaø töï chuû
                                    trong xaây döïng boä maùy. Tuy vaäy,
        doanh nghieäp laãn    khoù khaên vì DNNN chöa haáp daãn  theo quan saùt cuûa chuùng toâi, nhieàu
        quy moâ thoaùi voán.   trong maét nhaø ñaàu tö?   khaû naêng UÛy ban Quaûn lyù voán nhaø
                                    nöôùc seõ hoaït ñoäng gioáng nhö moät
                      - Hieän vaãn coù nhoùm DNNN CPH
        Tieán só Nguyeãn     chæ ñeå ñoái phoù hoaëc chæ muoán truïc  cô quan haønh chính. Ñieàu naøy raát ruûi  Öôùc tính, xuaát khaåu (XK) thuûy saûn nöûa ñaàu naêm ñaït
        Quang Trung -       lôïi. CPH coù theå laøm maát nhöõng “con  ro. Seõ raát khoù ñeå thu huùt nhaân söï  gaàn 4 tyû USD, taêng 12,3% so vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi,
                                    gioûi (maø thò tröôøng ñang traû löông
        Ñaïi hoïc RMIT      gaø ñeû tröùng vaøng” cuûa nhieàu boä,  raát cao) ñeå ñieàu haønh vaø hoaïch ñònh  trong ñoù toâm chaân traéng taêng 18% vôùi kim ngaïch
                     ngaønh vaø chính quyeàn ñòa phöông
                                                      treân 1 tyû USD, caù tra vaø moät soá loaïi haûi saûn taêng cao.
        cho raèng, tyû leä    neân chöa coù ñoäng löïc trieån khai. Tuy  chính saùch cho cô quan quan troïng  Döï baùo, xuaát khaåu thuûy saûn trong nöûa cuoái naêm seõ
                                    naøy neáu söû duïng thang baäc löông
        baùn voán nhaø nöôùc   vaäy, vaãn coù nhöõng DNNN nhieät tình  nhaø nöôùc hieän nay.   cao hôn nöûa ñaàu naêm, seõ ñaït muïc tieâu 10 tyû USD kim
                     muoán CPH nhöng laïi chöa bieát laøm
                                                      ngaïch caû naêm 2018.
                                     Giaùm saùt toát hoaït ñoäng cuûa UÛy
        phaûi lôùn hôn, chöù   caùch naøo ñeå trôû neân haáp daãn hôn  ban Quaûn lyù voán nhaø nöôùc caàn coù               K.Ñ
        chæ môùi hôn 8%      ñoái vôùi nhaø ñaàu tö.    luaät coå phaàn hoùa. Neáu khoâng, hieäu  Tp.hcM ThU hUùT hôn 4 TYÛ Usd
                      Vaãn coù theå ñaåy nhanh quaù trình
        nhö hieän nay laø     CPH vaø thoaùi voán nhaø nöôùc neáu  quaû söû duïng nguoàn löïc keùm, laõng  voán ÑaÀU Tö nöôùc ngoaøi
                                    phí cô hoäi vaø thaát thoaùt taøi saûn laø
                                                        Saùu thaùng ñaàu naêm 2018, coù 483 döï aùn ñaàu tö
        quaù thaáp neân quaù   thöïc hieän trieät ñeå moät soá nhoùm giaûi  khoù traùnh khoûi. Laõnh ñaïo cô quan  nöôùc ngoaøi ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù ñaàu
                     phaùp. Tröôùc heát laø caûi thieän cô cheá
        trình CPH chöa      quaûn lyù doanh nghieäp, nhö ñaøo taïo  naøy phaûi chòu traùch nhieäm giaûi trình  tö, vôùi toång voán ñaàu tö 486,53 trieäu USD. Thaønh phoá
                                    quaù trình CPH vaø thoaùi voán nhaø
        ñaït yeâu caàu.      baét buoäc ñoái vôùi thaønh vieân HÑQT,  nöôùc tröôùc Quoác hoäi.  cuõng chaáp thuaän cho 1.421 nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi
                     loaïi boû toàn ñoïng nôï, caùc sai phaïm
                                                      thöïc hieän thuû tuïc goùp voán, mua coå phaàn, mua laïi
                     chöa giaûi quyeát, taêng ñoä minh baïch  * Caûm ôn oâng!     phaàn voán goùp cuûa doanh nghieäp trong nöôùc, vôùi voán
                     veà kieåm toaùn. Hai laø ruùt ngaén thôøi             goùp ñaêng kyù töông ñöông 3,28 tyû USD. Tính chung, 6
                     gian pheâ duyeät thuû tuïc, kieåm toaùn  THANH NHAÕ thöïc hieän  thaùng qua, TP.HCM ñaõ thu huùt ñöôïc 4,18 tyû USD voán
                                                      ñaàu tö nöôùc ngoaøi.
                                                                           N.B
      Khaùnh Thaønh nhaø ga saÂn BaY QUoác Teá caM Ranh         Laäp QUYÕ TÍch LUÕY ÑeÅ TRaÛ nôÏ
                                Coâng ty CP                             Nghò ñònh Veà quaûn lyù vaø söû
                              Nhaø ga quoác teá                          duïng quyõ tích luõy traû nôï vöøa
                              Cam Ranh (CRTC)                           ñöôïc Chính phuû ban haønh.
                              vöøa ñöa vaøo hoaït                       Theo ñoù, Thuû töôùng coù nhieäm
                              ñoäng nhaø ga saân                        vuï quyeát ñònh vieäc söû duïng
                              bay quoác teá Cam                          quyõ naøy ñeå xöû lyù ruûi ro cho caùc
                              Ranh sau 19 thaùng                         khoaûn vay laïi, baûo laõnh chính
                              xaây döïng. Ñaây laø                       phuû theo quy ñònh cuûa Luaät
                              nhaø ga ñöôïc ñaàu                         Quaûn lyù nôï coâng. Caùc quyeát
                              tö theo tieâu chuaån                        ñònh thuoäc thaåm quyeàn laõnh
                              4 sao ñaàu tieân taïi                        ñaïo Chính phuû, goàm quyeát
                              Vieät Nam. Kieán truùc                       ñònh veà öùng voán (beân nhaän
                              cuûa nhaø ga laáy caûm                       öùng voán, laõi suaát öùng voán,
      höùng töø toå chim yeán, moät saûn phaåm ñaëc tröng cuûa tænh Khaùnh Hoøa, theå hieän qua  thôøi haïn hoaøn voán), söû duïng nguoàn quyõ ñeå xöû lyù ruûi ro phaùt sinh (xoùa nôï goác, laõi, laõi phaït),
      hình khoái nhaø ga vaø hình dôïn soùng cuûa maùi nhaø. Vôùi dieän tích 50.500m vaø toång  trích moät phaàn phí baûo laõnh, phí cho vay laïi. Boä Taøi chính seõ laø ñôn vò quaûn lyù quyõ tích luõy traû
                                  2
      voán ñaàu tö 3.735 tyû ñoàng, nhaø ga döï kieán ñoùn 2,4 trieäu ñeán 4,8 trieäu löôït haønh  nôï. Cô quan naøy cuõng seõ ñeà xuaát phöông aùn xöû lyù trong tröôøng hôïp quyõ khoâng ñuû nguoàn
      khaùch vaøo cuoái naêm 2018. Sau khi laép ñaët ñaày ñuû thieát bò, nhaø ga seõ ñaït coâng suaát  ñeå chi traû nôï sau khi ñaõ aùp duïng caùc bieän phaùp xöû lyù ruûi ro. Theo baùo caùo, nôï coâng naêm 2017
      phuïc vuï 6 - 8 trieäu khaùch/naêm. CRTC goàm caùc coå ñoâng chính laø Coâng ty TNHH  gaàn 3,1 trieäu tyû ñoàng, trong ñoù nôï chính phuû 2,6 trieäu tyû, nôï ñöôïc baûo laõnh 450.000 tyû vaø nôï
      XNK Lieân Thaùi Bình Döông (IPP), Toång coâng ty Haøng khoâng Vieät Nam (ACV), Coâng  chính quyeàn ñòa phöông 66.000 tyû ñoàng. Naêm 2018, Chính phuû döï kieán vay 341.000 tyû ñoàng,
      ty CP Giao nhaän haøng hoùa Nasco, Coâng ty CP Haøng khoâng Vietjet vaø Coâng ty CP  trong ñoù vay buø ñaép boäi chi 195.000 tyû, traû nôï goác hôn 146.000 tyû ñoàng. Nghóa vuï traû nôï naêm
      Vieät Xuaân Môùi.                         2018 laø 275.330 tyû ñoàng.
                                     Y.N                                     Tr.Ñ
                                                              Soá 495 BOÄ MÔÙI (745)   4 - 10/7/2018
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12