Page 8 - DNSG Tuần Số 495 (4 - 10.7.2018)
P. 8

8   Chuyeän Laøm aên

            Vôùi bieân lôïi nhuaän oån
            ñònh vaø taêng tröôûng
           ñeàu, ngaønh nöôùc saïch
          luoân coù söùc haáp daãn vôùi
           doanh nghieäp noäi laãn
             nhaø ñaàu tö ngoaïi.
          MINH PHÖÔNG
           Nhanh chaân giaønh
             thò phaàn
         Chæ môùi tham gia vaøo lónh vöïc kinh
        doanh nöôùc saïch nhöng trong naêm 2017,
        Coâng ty CP Nhöïa Ñoàng Nai (DNP) ñaõ coù
        khoaûn doanh thu gaàn 70 tyû ñoàng vaø laõi
        roøng 5 tyû ñoàng. Maëc duø tyû troïng naøy coøn
        thaáp so vôùi doanh thu cuûa ngaønh nhöïa -
        maûng kinh doanh coát loõi cuûa DNP nhöng
        Ban laõnh ñaïo Coâng ty ñaõ xaùc ñònh seõ
        chuyeån höôùng troïng taâm ñaàu tö maïnh
        hôn vaøo ngaønh nöôùc.
         Theo oâng Vuõ Ñình Ñoä - Chuû tòch HÑQT
        Nhöïa Ñoàng Nai, caïnh tranh trong ngaønh
        nhöïa ngaøy caøng gay gaét do nhieàu doanh
        nghieäp coù nguoàn löïc maïnh tham gia. Do
        ñoù, ngaønh nöôùc saïch ñang trôû neân haáp
        daãn hôn bao giôø heát. OÂng Ñoä tieát loä, ñeán
        nay, Nhöïa Ñoàng Nai ñaõ ñaàu tö vaøo caùc
        coâng ty thaønh vieân, coâng ty lieân keát trong
        ngaønh nöôùc saïch ñaït coâng suaát thieát keá
        leân 580.000m /ngaøy ñeâm vaø ñaët muïc tieâu                                         Nhaø maùy nöôùc Thuû Ñöùc
             3
        ñeán naêm 2022, ñaït 1 trieäu m /ngaøy ñeâm.  Ñaàu tö NgaøNh NöôùC
                   3
        Nhöïa Ñoàng Nai cuõng laø coâng ty tö nhaân
        ñaàu tieân ñöôïc Toå chöùc Taøi chính Quoác teá
        IFC thuoäc Ngaân haøng Theá giôùi cung caáp  Tiïìn coá vaâo nhû nûúác?
        khoaûn vay hôn 24 trieäu USD ñeå ñaàu tö vaøo
        ngaønh nöôùc saïch.
         OÂng Nguyeãn Vaên Buùt - Phoù chuû tòch
        Hoäi Caáp thoaùt nöôùc Vieät Nam cho raèng,  ty CP Haï taàng nöôùc Saøi Goøn (SII) ñeå ñaàu  Caùc khoaûn ñaàu tö cuûa REE vaøo lónh vöïc  keát vuøng caáp nöôùc laø an toaøn môùi tieán
        trong boái caûnh nguoàn voán ODA giaûm  tö tröïc tieáp vaø giaùn tieáp vaøo ngaønh nöôùc  nöôùc seõ sinh lôøi do TP.HCM tieáp tuïc naâng  haønh xaây döïng nhaø maùy. Nhöïa Ñoàng
        daàn, ngaân saùch nhaø nöôùc haïn heïp, vieäc  saïch Vieät Nam. Hieän SII naém 11 coâng  coâng suaát caáp nöôùc saïch töø 1,7 trieäu m / Nai cuõng ñaàu tö coâng ngheä tieân tieán
                                                           3
        keâu goïi caùc nguoàn löïc töø khu vöïc tö nhaân  ty con vaø coâng ty lieân keát trong ngaønh  ngaøy leân 2,18 trieäu m /ngaøy. Höôûng lôïi töø  ñeå phoøng choáng vieäc taêng ñoä maën baát
                                                    3
        laø raát caàn thieát. Döï toaùn nhu caàu voán ñaàu  nöôùc vôùi muïc tieâu trôû thaønh nhaø phaùt  ñaây, caùc nhaø maùy nöôùc cuûa REE ñaõ hoaït  thöôøng cuûa vuøng nöôùc.
        tö heä thoáng caáp nöôùc saïch ôû Vieät Nam  trieån haï taàng haøng ñaàu trong ngaønh  ñoäng heát coâng suaát, vaø kyø voïng ñoùn giaù  Chieán löôïc ñaàu tö cuûa REE laø tìm caùch
        khoaûng 10 tyû USD trong 5 naêm tôùi. Hôn  coâng nghieäp nöôùc saïch taïi Vieät Nam. Roài  nöôùc saïch taêng vì TP.HCM ñang ñeà xuaát  mua coå phaàn chi phoái ôû caùc coâng ty saûn
        nöõa, theo Cuïc Haï taàng Kyõ thuaät, Boä Xaây  caùc quyõ ñaàu tö nhö VOF, Dragon Capital,  taêng giaù theâm 10%/naêm.  xuaát nöôùc saïch ñaõ hoaït ñoäng oån ñònh vaø
        döïng, muïc tieâu ñeán naêm 2025, 100%  Maybank Kim Eng, Quyõ Ñaàu tö chöùng  Nhieàu yeáu toá haáp daãn nhöng ngaønh  ñaõ ñöôïc quy hoaïch vuøng nöôùc an toaøn.
        daân cö ôû caùc ñoâ thò ñöôïc caáp nöôùc saïch.  khoaùn Vieät Nam (VMFVF1), Quyõ Ñaàu tö  nöôùc khoâng phaûi khoâng coù ruûi ro. Ñoù laø  Tuy nhieân, REE cuõng tính toaùn ñaàu tö
        Ñaây laø cô hoäi kinh doanh cho caùc doanh  taêng tröôûng Vieät Nam (VFMVF2) cuõng  tình traïng xaâm nhaäp maën, vuøng nöôùc  vaøo coâng ty coù maïng löôùi haï taàng nöôùc
        nghieäp cung caáp nöôùc saïch.   khoâng boû qua “moùn hôøi” cuûa ngaønh  oâ nhieãm, maø caùc yeáu toá naøy naèm ngoaøi  baùn ñeán töøng hoä gia ñình ñeå taêng doanh
         Khoâng nhöõng theá, xeùt veà cô cheá  nöôùc saïch cuõng ñang mua coå phaàn taïi  kieåm soaùt cuûa caùc nhaø maùy nöôùc. Theo  thu vaø lôïi nhuaän. Tuy nhieân, REE chuû
        ñaàu tö, ñaïi dieän Nhöïa Ñoàng Nai nhaán  caùc coâng ty con cuûa Toång coâng ty Caáp  oâng Vuõ Ñình Ñoä, neáu choïn ñaët nhaø maùy  yeáu höôùng ñeán caùc coâng ty hoaït ñoäng ôû
        maïnh, Vieät Nam khaù thoaùng trong vieäc  nöôùc Saøi Goøn (Sawaco). sai vò trí hoaëc ham suaát ñaàu tö reû ñeå ñaët  vuøng ven thaønh phoá hoaëc caùc tænh, nôi
        xaõ hoäi hoùa lónh vöïc nöôùc saïch. Neáu nhö             nhaø maùy gaàn vuøng tieâu thuï maø khoâng  maø ñöôøng oáng daãn nöôùc môùi xaây döïng,
        taïi Malaysia, tö nhaân chæ ñöôïc thöïc hieän  Caûnh giaùc vôùi ruûi ro tính ñeán vuøng saûn xuaát coâng nghieäp  deã kieåm soaùt tyû leä thaát thoaùt nöôùc. Töông
        theo hình thöùc BOT (xaây döïng - vaän haønh  Kyø voïng veà maët baèng giaù taêng trong  gaàn keà thì ruûi ro khoù löôøng, aûnh höôûng  töï, SII cuõng höôùng caùc nguoàn löïc ñaàu tö
        - chuyeån giao) thì Vieät Nam cho pheùp caû  töông lai gaàn khieán caùc khoaûn ñaàu tö  ñeán hieäu quaû ñaàu tö. Do ñoù, Nhöïa Ñoàng  maïng löôùi phaân phoái nöôùc saïch ôû caùc tænh
        ñaàu tö tröïc tieáp laãn BOO (xaây döïng - vaän  coù khaû naêng sinh lôøi toát laø nhaân toá thu  Nai luoân yeâu caàu chính quyeàn sôû taïi cam  hoaëc vuøng ven TP.HCM nhö Cuû Chi.
        haønh - sôû höõu). Giaù nöôùc do töøng ñòa  huùt ngaøy caøng nhieàu doanh nghieäp gia
        phöông quyeát ñònh vaø nhaø ñaàu tö cuõng  nhaäp ngaønh nöôùc saïch. Hieän nay, Nhaø
        nhaän ñöôïc nhieàu öu ñaõi veà thueá, ñaát, tín  nöôùc ñang trôï caáp ngang giaù cho moïi ñoái
        duïng töø Nhaø nöôùc        töôïng theo höôùng giaù thaáp, neân coù lôïi             KiNh doaNh myõ phaåm
         Khoâng chæ doanh nghieäp trong nöôùc,  cho ngöôøi thu nhaäp cao, khoâng khuyeán  Theo Quyeát
        caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi cuõng nhìn thaáy  khích tieát kieäm nöôùc, ñoàng thôøi aûnh  ñònh 1232/ Thõ trûúâng khoá,
        tieàm naêng cuûa ngaønh nöôùc taïi Vieät Nam  höôûng ñeán söï beàn vöõng taøi chính cuûa caùc  QÑ-TTg cuûa
        neân ñaõ ñoå nguoàn löïc ñaàu tö vaøo ñaây. Coâng  coâng ty caáp nöôùc, maø heä quaû laø khoâng coù  Chính phuû, trong
        ty CP Ñaàu tö Vieät Nam - Oman (VOI) - lieân  nguoàn löïc taùi ñaàu tö. Söùc eùp naøy khoâng  ba naêm, töø 2017  khaách haâng dïî
        doanh giöõa Quyõ Döï tröõ Quoác gia (SGRF)  sôùm thì muoän buoäc Nhaø nöôùc phaûi taêng  - 2019, Nhaø nöôùc
        cuûa Oman vaø Toång coâng ty Quaûn lyù voán  giaù nöôùc theo loä trình.   seõ thoaùi voán daàn
        nhaø nöôùc (SCIC) - ñaõ ñaàu tö 19 trieäu USD  Nhieàu naêm qua, Coâng ty CP Cô ñieän  daàn treân 57 coâng
        xaây döïng Nhaø maùy Nöôùc Soâng Haäu, ñaõ ñi  laïnh (REE) ñaõ ñaàu tö vaøo 7 coâng ty saûn  ty thuoäc ngaønh   THANH HUYEÀN
        vaøo hoaït ñoäng vaøo cuoái naêm 2017, cung  xuaát nöôùc saïch, chuû yeáu phuïc vuï cho  caáp thoaùt nöôùc,
        caáp moät phaàn nöôùc saïch cho tænh Haäu  TP.HCM, chieám ñeán 20% nguoàn cung  traûi daøi töø Haäu    aïi Mekong Beauty Show (Trieån laõm veà laøm ñeïp,
        Giang vaø Soùc Traêng. VOI cuõng ñaõ khôûi  caáp nöôùc saïch. Caùc coâng ty naøy ñeàu coù  Giang ñeán Laïng  myõ phaåm, thieát bò chaêm soùc saéc ñeïp vaø spa)
        ñoäng xaây döïng Nhaø maùy Nöôùc maët soâng  doanh thu vaø lôïi nhuaän oån ñònh do nhu  Sôn. Trong soá naøy  Tmôùi ñaây, TVR - moät coâng ty chuyeân saûn xuaát myõ
        Ñuoáng vôùi toång nguoàn voán ñaàu tö 225  caàu tieâu thuï lôùn, nhö Nhaø maùy Nöôùc  coù 24 coâng ty  phaåm vaø thöïc phaåm coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñaõ giôùi
        trieäu USD cung caáp nöôùc saïch cho ngöôøi  B.O.O Thuû Ñöùc luoân ñaït doanh thu treân  ñöôïc baùn vôùi tyû leä  thieäu doøng saûn phaåm môùi “Maët naï döôõng da sinh hoïc”
        daân ôû Haø Noäi, Baéc Ninh vaø Höng Yeân.  300 tyû ñoàng vaø laõi roøng gaàn 100 tyû ñoàng/      chieát xuaát töø döøa töôi Beán Tre vôùi nieàm tin seõ taïo ñoät
         Moät teân tuoåi khaùc phaûi keå ñeán laø Coâng  naêm. Rieâng trong naêm 2017, REE ñaõ kieám  sôû höõu hôn 50%  phaù khoâng chæ taïi Vieät Nam maø coøn vôùi thò tröôøng chaâu
        ty Manila Water Asia Pacific (Philippines)  khoaûn laõi roøng gaàn 100 tyû ñoàng töø kinh  voán ñieàu leä.
        thoâng qua vieäc mua coå phaàn cuûa Coâng  doanh nöôùc saïch.

        Soá 495 BOÄ MÔÙI (745)   4 - 10/7/2018
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13