Page 9 - DNSG Tuần Số 495 (4 - 10.7.2018)
P. 9

9

    Raát nhieàu khoù khaên vaø baát   Nghòch lyù NgaøNh Ñieàu
    caäp cuûa ngaønh ñieàu khieán
    haøng loaït doanh ngheäp       Cûãa múã caâng röång,
    (DN) phaûi taïm ngöng hoaït
    ñoäng trong khi nhu caàu
    tieâu thuï ñieàu nhaân treân thò   cú höåi caâng heåp
    tröôøng theá giôùi vaãn taêng

    töø 3,5 - 5%/naêm.
                       chí chaáp nhaän bò caùc nhaø nhaäp khaåu nöôùc  cao naêng suaát thay cho caùc gioáng cuõ ñang  nhaø rang chieân, nhaø thöông maïi khoâng maát
                       ngoaøi eùp giaù. Theo tính toaùn cuûa caùc DN  cho naêng suaát thaáp, ñoàng thôøi taêng chaát  nhieàu voán vaø coâng söùc laïi ñöôïc höôûng lôïi
       LÖÕ YÙ NHI           trong ngaønh, vôùi möùc giaù 4,8 USD/pound  löôïng do haïn cheá thuoác tröø saâu.  nhuaän ñeán treân 50%. Trong khi ñoù, vôùi tieàm
                                          Hieän nay, ñieàu nhaân cuûa Vieät Nam xuaát
      Töø thieáu huït nguyeân lieäu... (1 pound = 0,453kg), caùc ñôn vò thu mua  khaåu vaøo moät soá thò tröôøng nhö Myõ coù möùc  löïc maïnh, caùc DN nöôùc ngoaøi vöøa laø nhaø
                       ñieàu cuûa nöôùc ngoaøi ñaõ coù lôøi, nhöng hieän
                                                           nhaäp khaåu nguyeân lieäu vöøa laø nhaø xuaát khaåu
      Thoâng tin töø Hieäp hoäi Ñieàu Vieät Nam  hoï ñang mua cuûa DN Vieät Nam vôùi möùc  thueá suaát baèng 0%. Ñeå taän duïng thôøi cô  ñieàu nhaân, hoï luõng ñoaïn thò tröôøng, thaäm
    (Vinacas) cho bieát, taïi Long An, hieän chæ  giaù chæ 4,2 - 4,3 USD/pound. Trong khi ñoù,  naøy, caùc yeâu caàu veà an toaøn veä sinh thöïc  chí coù haønh vi caïnh tranh khoâng laønh maïnh
    coù 12 trong 33 DN cheá bieán ñieàu coøn hoaït  nguyeân lieäu nhaäp khaåu veà raát chaäm neân  phaåm baét buoäc DN phaûi ñaùp öùng thì môùi coù  thoâng qua vieäc thaønh laäp caùc coâng ty con ôû
    ñoäng. Töông töï, 80% DN nhoû vaø raát nhoû  nhieàu DN, cô sôû cheá bieán thieáu nguyeân lieäu  theå ñöùng vöõng ôû caùc thò tröôøng naøy. Naêm  trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå chuyeån giaù, phaù giaù.
    taïi Bình Phöôùc cuõng ñaõ taïm ngöng hoaït  saûn xuaát phaûi taïm ngöng hoaït ñoäng.  2018, Vinacas cuõng ñaõ kieán nghò Boä Noâng  OÂng Nguyeãn Minh Hoïa - Giaùm ñoác
    ñoäng. Theo oâng Taï Quang Huyeân - Phoù  ... Ñeán giaûi phaùp caên cô  nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân taêng cöôøng  Coâng ty Bimico Taây Ninh cho raèng: “Chính
    chuû tòch Vinacas, moät trong nhöõng nguyeân               tyû leä saûn phaåm cheá bieán saâu nhö baùnh ñieàu,  saùch môû toang cöûa cho caùc DN nöôùc ngoaøi
    nhaân khieán caùc DN ñieàu ñoùng cöûa haøng  Theo caùc DN trong ngaønh, ñeå tìm loái  keïo ñieàu, ñieàu saáy maät ong leân 20% toång  nhaûy vaøo lónh vöïc ñieàu caøng roäng thì ngoõ
    loaït laø do thieáu nguyeân lieäu saûn xuaát. Naêm  thoaùt vaø phaùt trieån beàn vöõng cho ngaønh  saûn löôïng nguyeân lieäu trong nöôùc. caøng heïp cho DN trong nöôùc. Vôùi lôïi theá
    thaùng ñaàu naêm 2018, Vieät Nam nhaäp khaåu  ñieàu thì con ñöôøng duy nhaát laø phaûi naâng tyû  Cuõng theo oâng Thanh, tìm loái ra cho  nguoàn voán maïnh, laïi khoâng bò raøo caûn bôûi
    653.000 taán haït ñieàu, toaøn boä soá nguyeân  troïng cheá bieán saâu leân 10%. Hieän, saûn phaåm  ngaønh ñieàu khoâng chæ laø giaûi quyeát quan heä  baát cöù giaáy pheùp naøo, caùc DN coù voán ñaàu
    lieäu nhaäp khaåu naøy ñaõ nhanh choùng ñöôïc  cheá bieán saâu chæ chieám 5%. OÂng Nguyeãn  cung - caàu maø laø quan heä giöõa caùc nhaø saûn  tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi (FDI) vöøa coù lôïi theá
    cheá bieán heát trong thôøi gian aáy.  Ñöùc Thanh - Chuû tòch Vinacas khaúng ñònh:  xuaát ñieàu cuûa Vieät Nam vôùi theá giôùi. Trong  caïnh tranh, vöøa luõng ñoaïn thò tröôøng, eùp
      Theâm nöõa, duø nhu caàu thò tröôøng taêng  “Taäp trung ñi vaøo chaát löôïng, cheá bieán saâu  chuoãi lieân keát giaù trò cho ngaønh ñieàu coù söï  caùc DN ñieàu Vieät Nam. Vì vaäy, ñeå gôõ khoù
    khoaûng 4% nhöng coâng suaát saûn xuaát  vaø xaây döïng thöông hieäu môùi laø giaûi phaùp  maát coâng baèng giöõa noâng daân, DN vaø nhaø  cho DN ngaønh ñieàu trong nöôùc, raát caàn
    laïi taêng ñeán 25% neân nhieàu DN phaûi ñaåy  caên cô ñeå taêng ñöôïc giaù trò cho ñieàu nhaân”.  thöông maïi. Trong khi DN vaø noâng daân phaûi  chính saùch baûo hoä  baèng haøng raøo kyõ
    haøng ra ñeå xoay voøng voán, daãn ñeán tình  Ñaïi dieän Vinacas cho raèng, muoán phaùt trieån  boû ra nhieàu chi phí, coâng söùc thì chæ ñöôïc  thuaät”. ÔÛ goùc ñoä nhaø saûn xuaát, ñeå töï thoaùt
    traïng tranh baùn, phaù giaù laãn nhau, thaäm  beàn vöõng thì phaûi taêng gioáng môùi ñeå naâng  höôûng khoaûng 30% - 35% lôïi nhuaän, coøn caùc  khoù, nhaø ñieàu haønh Bimico cho bieát, DN ñaõ
                                                           taäp trung vaøo cheá bieán nhaân ñieàu phuø hôïp
                                                      Ñeå taêng giaù  vôùi thò tröôøng, tuy nhieân ngay caû cheá bieán
                                                      trò cho ngaønh
                                                      ñieàu, cô quan  saâu, DN Vieät Nam cuõng gaëp raøo caûn xuaát
                                                      quaûn lyù caàn  khaåu do maõ vaïch cuûa Vieät Nam ñöa vaøo
                                                      taïo chính saùch  caùc nöôùc phaùt trieån khoâng ñöôïc tin duøng.
                                                      khuyeán khích
                                                      DN cheá bieán  Ñeå gôõ khoù cho ngaønh ñieàu, theo oâng
                                                      saâu - AÛnh:  Nguyeãn Ñöùc Thanh, caàn coù chính saùch ñoàng
                                                      Cuoäc thi aûnh  boä cuûa caùc boä, ngaønh, töø ñaàu tö caây gioáng
                                                      Töï haøo haøng
                                                      Vieät do Baùo  ñeán ñaát ñai, haïn ñieàn vaø quy cheá ñaàu tö.
                                                      Doanh Nhaân  Ñaëc bieät, ñeå haïn cheá vieäc caïnh tranh khoâng
                                                      Saøi Goøn toå  laønh maïnh cuõng nhö muïc ñích ñaàu tö nhaø
                                                      chöùc
                                                           maùy chæ ñeå thu gom ñieàu vaø tranh thuû nhaân
                                                           coâng giaù reû nhaèm kieám lôøi, cô quan quaûn lyù
                                                           nhaø nöôùc caàn coù caùc quy ñònh chaët cheõ hôn
                                                           ñoái vôùi caùc DN FDI khoâng ñaàu tö kyõ thuaät,
                                                           khoâng hoã trôï noâng daân troàng ñieàu.                                                           Trong chieán löôïc taùi cô caáu ngaønh
                                                         ñieàu giai ñoaïn 2020 - 2030, Boä Noâng
                                                         nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân xaùc ñònh
                                                         phaûi ñaàu tö coâng ngheä, taêng cöôøng saûn
                                                         phaåm cheá bieán ñieàu leân 20% giai ñoaïn
                                                         2020 vaø 30% giai ñoaïn 2030, giaûm
                                                         maïnh löôïng ñieàu nhaân xuaát khaåu thoâ vì
                                                         giaù trò thaáp hôn nhieàu so vôùi saûn phaåm
                                                         cheá bieán phuø hôïp vôùi töøng thò tröôøng.
   AÙ. Tuy nhieân, trong boái caûnh saûn phaåm laøm ñeïp höõu cô  Duø vaäy, khoâng phaûi khaùch haøng naøo cuõng coù ñieàu kieän ra  trieån myõ phaåm, ñaëc bieät laø myõ phaåm thieân nhieân vaø myõ
   ngaøy moät nhieàu taïi Vieät Nam, vieäc TVR muoán taêng ñöôïc  nöôùc ngoaøi ñeå mua myõ phaåm. Hôn nöõa, moãi thò tröôøng  phaåm organic. Treân thò tröôøng Vieät Nam ñaõ xuaát hieän
   söï hieän dieän laø khoâng deã.         laïi coù nhieàu loaïi myõ phaåm khaùc nhau, phuø hôïp vôùi khaùch  ngaøy caøng nhieàu saûn phaåm laøm ñeïp höõu cô cuûa caùc
    Theo haõng nghieân cöùu thò tröôøng Nielsen, nhu caàu saûn  haøng cuûa töøng nöôùc. Do ñoù, vieäc mua myõ phaåm taïi Vieät  thöông hieäu myõ phaåm lôùn treân theá giôùi. Theo Toång giaùm
   phaåm ñöôïc laøm töø nguyeân lieäu thieân nhieân vaø thuaàn thieân  Nam vôùi höôùng daãn söû duïng cuûa nhaân vieân ngöôøi Vieät  ñoác Informa Beauty, vaán ñeà laø thò tröôøng ñeán nay vaãn
   nhieân hoaëc organic taïi Vieät Nam cao hôn caùc nöôùc ôû khu  vaãn laø xu höôùng chung treân thò tröôøng hieän nay.  thieáu vaéng nhöõng keát noái doanh nghieäp phaân phoái vaø
   vöïc tôùi 40%. Nielsen cuõng cho raèng, nhöõng saûn phaåm caûi  Cuõng theo baø Quyønh Giao, kinh doanh myõ phaåm taïi thò  nhaø saûn xuaát. Trong khi ñoù, ngöôøi tieâu duøng ngaøy caøng
   tieán hôn ñoàng nghóa vôùi vieäc cung caáp döôõng chaát hoaëc  tröôøng Vieät Nam coù khoù khaên khi thöïc hieän caùc quy ñònh cuûa  quan taâm nhieàu hôn ñeán hoaït chaát trong saûn phaåm. Do
   yeáu toá ñeán töø thieân nhieân nhieàu hôn. Nhöõng saûn phaåm  nhaø nöôùc. Trong khi myõ phaåm saûn xuaát trong nöôùc khoâng  ñoù tính minh baïch laø yeáu toá maø doanh nghieäp myõ phaåm
   ñeán töø chaát hoùa hoïc khoâng phaûi loaïi myõ phaåm ngöôøi Vieät  ñöôïc nhieàu khaùch haøng quan taâm, doanh nghieäp muoán  buoäc phaûi tuaân thuû.
   Nam ñang tìm kieám.               nhaäp khaåu saûn phaåm ñeå baùn phaûi coù hoà sô veà chaát löôïng  Baø Huyønh Bích Traân - Phoù giaùm ñoác Dòch vuï ño löôøng
    Noùi veà möùc ñoä caïnh tranh giöõa caùc nhaõn myõ phaåm,  vaø thöïc hieän ñaày ñuû caùc thuû tuïc thoâng quan. Theá nhöng,  baùn leû cuûa Nielsen Vieät Nam cho bieát, 43% ngöôøi chaâu AÙ
   baø Buøi Ngoïc Quyønh Giao - Giaùm ñoác Thöông hieäu Ilahui  chæ rieâng vieäc laøm ñöôïc boä hoà sô coâng boá chaát löôïng ñaõ  seõ traû tieàn cho saûn phaåm cao caáp. Nhöng coù treân 60 - 72%
   Vieät Nam nhìn nhaän, kinh doanh myõ phaåm taïi thò tröôøng  maát nhieàu thôøi gian vaø toán keùm chi phí, khieán nhieàu doanh  khaùch haøng tìm saûn phaåm cao caáp hôn, töù nhöõng saûn
   Vieät Nam laø khoâng deã, nhaát laø ñoái vôùi nhöõng saûn phaåm  nghieäp rôi vaøo tình theá “tieán thoaùi löôõng nan”.  phaåm xuaát xöù töø thieân nhieân, saûn phaåm organic. Ñieàu naøy
   chöa coù thöông hieäu. Duø vaäy, theo baø Giao, thò tröôøng Vieät  Song, ñieàu ñoù khoâng laøm nhu caàu myõ phaåm “giaûm  cho thaáy, dö ñòa cuûa haøng myõ phaåm cao caáp coù xuaát xöù töø
   Nam “deã veà maët khaùch haøng”. Cuï theå, möùc thu nhaäp cuûa  nhieät”. Baø Claudia Bonfiglioli -Toång giaùm ñoác Informa  thieân nhieân taïi Vieät Nam vaãn coøn nhieàu tieàm naêng ñeå caùc
   ngöôøi daân ñang taêng laøm gia taêng chi tieâu cho myõ phaåm.  Beauty cho raèng, Vieät Nam coù tieàm naêng raát lôùn veà phaùt  nhaø saûn xuaát, phaân phoái ñaàu tö kinh doanh.                                                              Soá 495 BOÄ MÔÙI (745)   4 - 10/7/2018
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14