Page 1 - DNSG Tuần Số 496(11 - 17.7.2018)
P. 1

SOÁ 496 (11 - 17.7.2018)                                                            OÂNG NGUYEÃN QUANG TÖÔØNG
        TÖ VAÁN LAØM ÑEÀ AÙN KINH DOANH                                 TOÅNG GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY CP SAØI GOØN FOOD:
                                                  “
        Bñ quyïët àïí khúãi nghiïåpnghiïåp                         “Àïën vúái nhau vò cöng viïåc, Àïën vúái nhau vò cöng viïåc,
        Bñ quyïët àïí khúãi
        chuyïn nghiïåp                                      úã laåi vò tònh yïu thûúng”


                                                                           18-19
         16-17-17
         16
        Laâm
        Laâm                                                       Nöng nghiïåp
        Laâm giaâugiaâugiaâu
                                                                    vêîn thiïëu
        tûâ                                                         “ba àöåt phaá”
        tûâ
        tûâ
        tûâ
        tûâ traái cêytraái cêytraái cêytraái cêytraái cêytraái cêytraái cêytraái cêytraái cêy
        tûâ
        tûâ
        tûâ
        tûâ
                                                                             7
         10 - 11        XUAÁT KHAÅU ÑOÀ GOÃ                          TYÛ GIAÙ COÙ DAÁU HIEÄU TAÊNG MAÏNH TÖØ CUOÁI THAÙNG 5 ÑEÁN NAY
        Phaãi thñch ûáng                 Hïët thúâi tyã giaá                  ÊÍn söë

        vúái nhûäng thay àöíi              “nguã yïn”                       cuöåc gùåp
        tûâ thõ trûúâng Myä         9           12    1/1/2018  1/2/2018  1/3/2018  1/4/2018  1/5/2018  1/6/2018  1/7/2018 Trump - Putin 31 31
   1   2   3   4   5   6