Page 10 - DNSG Tuần Số 496(11 - 17.7.2018)
P. 10

10   CHUYEÂN ÑEÀ


         LAÂM GIAÂU TÛÂ TRAÁI CÊY
         LAÂM GIAÂU TÛÂ TRAÁI CÊY
         LAÂM GIAÂU TÛÂ TRAÁI CÊY
         LAÂM GIAÂU TÛÂ TRAÁI CÊY
         LAÂM GIAÂU TÛÂ TRAÁI CÊY
         LAÂM GIAÂU TÛÂ TRAÁI CÊY

           NHUAÄN ÑAÏT - NGUYEÂN BAÛO    THOÁNG KEÂ ÑEÁN CUOÁI NAÊM 2017 ÑAÕ COÙ KHOAÛNG 40 LOAÏI RAU QUAÛ

                            CUÛA VIEÄT NAM ÑÖÔÏC XUAÁT SANG 60 QUOÁC GIA VAØ VUØNG LAÕNH
                            THOÅ, THU VEÀ HÔN 3,5 TYÛ USD. NÖÛA ÑAÀU NAÊM NAY, THEO BOÄ NOÂNG
                            NGHIEÄP VAØ PHAÙT TRIEÅN NOÂNG THOÂN, XUAÁT KHAÅU RAU QUAÛ ÖÔÙC
                            ÑAÏT 2 TYÛ USD, TAÊNG 20,3% SO VÔÙI CUØNG KYØ NAÊM 2017. VAØI NAÊM

                            TRÔÛ LAÏI ÑAÂY, MOÄT SOÁ DOANH NGHIEÄP (DN) ÑAÕ ÑAÀU TÖ LÔÙN VAØO
                            MAËT HAØNG TRAÙI CAÂY, KEÁT QUAÛ RAÁT KHAÛ QUAN.


         Khoâng chæ thoaùt loã nhôø      Xuêët, nhêåp àïìu thùæng
         xuaát khaåu, moät soá DN ñaõ
         thu lôøi ñaùng keå töø vieäc
         nhaäp khaåu traùi caây. Cô
         hoäi laøm giaøu töø xuaát nhaäp
         khaåu noâng saûn, ñaëc bieät laø
         traùi caây luoân roäng môû vôùi

         nhöõng DN coù chieán löôïc
         ñaàu tö lôùn vaø baøi baûn.


            aùo caùo thöôøng nieân naêm 2017 cuûa
            Coâng ty CP Noâng nghieäp quoác teá
         BHoaøng Anh Gia Lai - HAGL Agrico
         (HNG) ghi nhaän, moät soá loaïi traùi caây do
         Coâng ty canh taùc nhö chanh daây, chuoái vaø
         thanh long mang laïi doanh thu 1.618 tyû
         ñoàng, ñoùng goùp 48,71% vaøo toång doanh
         thu cuûa HAGL Agrico (naêm 2017, doanh thu
         thuaàn ñaït 3.321 tyû ñoàng). Vôùi nhöõng ñoùng
         goùp ñaùng keå töø maûng caây aên traùi, naêm 2017,
         lôïi nhuaän sau thueá (LNST) cuûa HAGL Agrico
         ñaït 530 tyû ñoàng, taêng vöôït baäc so vôùi möùc
         loã hôn 1.778 tyû ñoàng cuûa naêm 2016.
           OÂng Ñoaøn Nguyeân Ñöùc - Chuû tòch
         HÑQT HAGL cho bieát, HAGL tham gia
         troàng caây aên traùi töø ñaàu naêm 2016 vaø                                 Xuaát khaåu traùi caây ñaõ giuùp moät soá DN thoaùt loã
         naêm 2017 ñaõ thu hoaïch böôùc ñaàu. Theo
         ñoù, naêm 2016, HAGL Agrico phaùt trieån  Quoác, Nhaät Baûn vaø Haøn Quoác ñeå tieâu thuï  vaø quy trình chaêm soùc theo tieâu chuaån  Thuû Ñöùc thuoäc Coâng ty CP Phaùt trieån Nhaø
         troàng caây chanh daây, tham gia chuoãi  chuoái daøi haïn vôùi soá löôïng lôùn.  GlobalGAP, thanh long sinh tröôûng ñaït  Thuû Ñöùc (Coâng ty Chôï), naêm 2017, ñôn vò
         giaù trò xuaát khaåu quaû chanh daây troàng ôû  Naêm 2017, HAGL Agrico ñaõ troàng ñöôïc  kyø voïng ban ñaàu.  thaønh vieân naøy tieáp tuïc giöõ vöõng ñaø taêng
         Laøo vaø Vieät Nam. Loaïi quaû naøy ñaõ mang  13.524ha 18 loaïi caây aên traùi. Tröôùc maét,  Noùi veà keá hoaïch saûn xuaát, kinh doanh  tröôûng vaø vöôït keá hoaïch ñeà ra vôùi doanh
         laïi doanh thu vaø lôïi nhuaän ñaùng keå cho  HAGL Agrico chuû tröông thu heïp daàn quy  naêm 2018, ñaïi dieän HAGL Agrico chia seû,  thu 263,98 tyû ñoàng, taêng 18,28% so vôùi
         HAGL Agrico trong naêm 2017. Tính ñeán  moâ ñaøn boø do caàn taäp trung nguoàn voán  Coâng ty tieáp tuïc chaêm soùc vöôøn caây cao  naêm 2016.
         ngaøy 31/12/2017, dieän tích chanh daây  cho maûng caây aên traùi. Naêm 2018, Coâng ty  su vaø caây aên traùi hieän coù. Song song ñoù laø  Ñöôïc bieát, goùp phaàn vaøo vieäc gia taêng
         cuûa HAGL Agrico laø 100ha, chuû yeáu ñöôïc  ñaët keá hoaïch maûng kinh doanh traùi caây  tieáp tuïc troàng moät soá loaïi caây aên traùi treân  nguoàn thu cho Coâng ty Chôï laø doanh thu
         troàng ôû Laøo. Quaû chanh daây töôi ñang  ñoùng goùp raát lôùn vaøo cô caáu doanh thu  dieän tích ñaát doâi dö taïi Vieät Nam, Laøo vaø  cho thueâ maët baèng, boác dôõ haøng hoùa, baùn
         xuaát sang thò tröôøng Trung Quoác, Thaùi  vôùi khoaûng 3.043 tyû ñoàng, chuû yeáu ñeán  Campuchia baèng nguoàn tieàn thu ñöôïc töø  noâng saûn. Trong ñoù, doanh thu baùn haøng
         Lan vaø moät soá nöôùc chaâu AÂu. Cuõng tính  töø kinh doanh chuoái, thanh long, chanh  phaùt haønh traùi phieáu chuyeån ñoåi cho coå  noâng saûn taêng tröôûng ñaùng keå do Coâng
         ñeán cuoái naêm ngoaùi, dieän tích troàng  daây, xoaøi, mít. Trong ñoù, chuoái vaø thanh  ñoâng hieän höõu.  ty nhaäp traùi cherry veà hôïp taùc kinh doanh.
         chuoái cuûa HAGL Agrico ñaït treân 2.000ha  long daãn ñaàu vôùi 2.561 tyû ñoàng veà doanh  Khoâng chæ caûi thieän keát quaû kinh  Vôùi vieäc kinh doanh hieäu quaû, naêm qua,
         vaø caùc loâ haøng ñaàu tieân ñaõ ñöôïc tieâu thuï  thu vaø 1.451 tyû ñoàng lôïi nhuaän goäp. Hieän  doanh nhôø “xuaát ngoaïi” traùi caây, moät  Coâng ty Chôï coù lôïi nhuaän sau thueá 48,26
         taïi nhieàu sieâu thò lôùn ôû Trung Quoác vaø heä  nay HAGL Agrico ñaõ troàng 1.375ha thanh  soá doanh nghieäp cuõng ñaõ taän duïng nhu  tyû ñoàng taêng 98,06% so vôùi naêm 2016
         thoáng Baùch Hoùa Xanh taïi Vieät Nam. OÂng  long taïi Vieät Nam, Laøo, Campuchia. Ñaïi  caàu thò tröôøng ñeå ñöa traùi caây caùc nöôùc  (töông öùng taêng 23,89 tyû ñoàng) vaø taêng
         Ñöùc cho hay, Coâng ty ñang ñaøm phaùn  dieän Coâng ty cho bieát, nhôø nguoàn phaân  vaøo Vieät Nam. Ñôn cöû nhö Coâng ty TNHH  88,26% (töông öùng taêng 22,63 tyû ñoàng) so
         vôùi ñoái taùc moät soá thò tröôøng nhö Trung  höõu cô doài daøo, coâng ngheä töôùi nhoû gioït  Quaûn lyù vaø Kinh doanh Chôï Noâng saûn  vôùi keá hoaïch naêm 2017.

        Soá 496 BOÄ MÔÙI (746)   11 - 17/7/2018
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15