Page 3 - DNSG Tuần Số 496(11 - 17.7.2018)
P. 3

3-A              HIEÄP HOÄI DOANH NGHIEÄP                          DOANH NGHIEÄP - DOANH NHAÂN
                 TP. HOÀ CHÍ MINH                               TP.HCM TIEÂU BIEÅU 2018

                               BÌNH CHOÏN


                              DANH HIEÄU


            DOANH NGHIÏ
            DOANH NGHIÏ
            DOANH NGHIÏ
            DOANH NGHIÏ
            DOANH NGHIÏ
            DOANH NGHIÏåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCMåP - DOANH NHÊN TP. HCM
            DOANH NGHIÏ
            DOANH NGHIÏ
            DOANH NGHIÏ
            DOANH NGHIÏ
            DOANH NGHIÏ
            DOANH NGHIÏ
            DOANH NGHIÏ
            DOANH NGHIÏ
            DOANH NGHIÏ
            DOANH NGHIÏ
                          TIÏ
                          TIÏ
                          TIÏ
                          TIÏ
                          TIÏ
                          TIÏU BIÏÍU NÙM 2018U BIÏÍU NÙM 2018U BIÏÍU NÙM 2018U BIÏÍU NÙM 2018U BIÏÍU NÙM 2018U BIÏÍU NÙM 2018U BIÏÍU NÙM 2018U BIÏÍU NÙM 2018
                          TIÏ
                          TIÏ
                       Laø danh hieäu do UÛy ban Nhaân daân Thaønh phoá
                          kyù Quyeát ñònh coâng nhaän vaø trao taëng
                 Bình choïn vaø toân vinh 100 doanh nghieäp vaø 100 doanh nhaân
                        tieâu bieåu nhaát cuûa Thaønh phoá Hoà Chí Minh.
                                     THÔØI GIAN:

                                 Haïn noäp hoà sô: 15/08/2018


                           Leã toân vinh vaø trao danh hieäu: 13/10/2018

                (Taûi boä hoà sô tröïc tieáp taïi www.hiephoidoanhnghiep.vn hoaëc doanhnhansaigon.vn)
                THOÂNG TIN LIEÂN HEÄ:
                  Phan Thò Ngoïc Yeán, ñieän thoaïi: 028 3915 2474 - 0909 96 69 70, email: ngocyen02@gmail.com
      QUAÛNG CAÙO       Döông Hoaøi Ngoïc, ñieän thoaïi: 028 3915 2472 - 016 5621 4461, email: hoaingoc.huba@gmail.com
                                                              Soá 496 BOÄ MÔÙI (746)   11 - 17/7/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8