Page 5 - DNSG Tuần Số 496(11 - 17.7.2018)
P. 5

TRONG MAÉT NHAØ KINH DOANH       5

           Taåo àiïìu kiïån àïí doanh nghiïåp


                   töìn taåi vaâ phaát triïín                                 www.TBSgroup.vn


             TRAÀN THÒ HOÀNG MINH
          Cuïc tröôûng Cuïc Quaûn lyù ñaêng kyù
          kinh doanh - Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö

            au ba naêm thöïc hieän Luaät
            Doanh nghieäp 2014, höôùng
          Stôùi moâi tröôøng ñaàu tö, kinh
          doanh minh baïch, doanh nghieäp
          (DN) phaùt trieån khaù laïc quan. Veà
          soá löôïng, naêm 2016 coù 110.000
          DN thaønh laäp, naêm 2017 ñaõ taêng
          leân 126.000 DN. Cuøng thôøi gian
          naøy, ñaõ taïo ñieàu kieän cho DN vaøo
          thò tröôøng baèng vieäc taêng cöôøng
          caûi caùch kinh doanh qua maïng.
          Tính ñeán ngaøy 30/5/2018, tyû leä
          DN vaøo thò tröôøng thoâng qua
          ñaêng kyù qua maïng leân tôùi 58%.
            Vieäc trieån khai ñaêng kyù DN
          qua maïng - moät dòch vuï haønh
          chính coâng öùng duïng coâng ngheä                          AÛnh: QH
          soá ôû caáp ñoä cao ñaõ laøm giaûm thôøi
          gian, chi phí trong vieäc ñaêng kyù thaønh laäp DN, ñoàng thôøi  giaûm 18,9% so vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi, trong khi ñoù
          haïn cheá nhöõng tieâu cöïc coù theå phaùt sinh trong hoaït  soá DN quay trôû laïi hoaït ñoäng laø 16.449, taêng 7,0% so
          ñoäng naøy.DN coù theå kieåm tra tình traïng hoà sô moät caùch  vôùi cuøng kyø naêm tröôùc.Tin toát laø tyû troïng voán ñaêng kyù
          nhanh choùng qua maïng, khoâng nhaát thieát phaûi ñeán cô  bình quaân treân moät DN trong nöûa ñaàu naêm 2018 ñaõ
          quan ñaêng kyù kinh doanh.           ñaït 10,1 tyû ñoàng, taêng 3,4% so vôùi cuøng kyø 2017.
            Thôøi gian DN gia nhaäp thò tröôøng ngaøy caøng ruùt  Moät ñieåm ñaùng löu yù laø soá DN ruùt khoûi thò tröôøng
          ngaén. Ví duï, theo Luaät Doanh nghieäp 2005, thôøi gian DN  hay taïm ngöøng hoaït ñoäng coøn khaù cao. Nhöõng DN ruùt
          gia nhaäp thò tröôøng laø 34 ngaøy, nhöng vôùi Luaät Doanh  khoûi thò tröôøng vaø taïm ngöøng kinh doanh phaàn naøo
          nghieäp 2014, thôøi gian DN ñöôïc nhaän giaáy chöùng nhaän  theå hieän “söùc khoûe” cuûa DN. Chæ trong 6 thaùng ñaàu
          laø 3 ngaøy. Hieän DN chæ maát khoaûng 2,9 ngaøy cho vieäc  naêm, soá DN taïm ngöøng kinh doanh coù thôøi haïn cuûa caû
          caáp giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù thaønh laäp.  nöôùc laø 17.984, taêng 25,1% so vôùi cuøng kyø naêm 2017.
            Ñang coù moät thöïc teá, soá hoà sô ñaêng kyù DN noäp qua  Tyû leä naøy laø bình thöôøng so vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi,
          maïng ñieän töû chöa nhö kyø voïng. Bôûi, ñaïi boä phaän daân  nhöng nhöõng soá lieäu aáy caàn ñöôïc xem laø caên cöù ñeå
          chuùng vaãn duy trì thoùi quen thöïc hieän thuû tuïc haønh  caùc cô quan hoaïch ñònh chính saùch ñöa ra nhöõng giaûi
          chính döïa treân giaáy tôø, chöa chuù troïng vieäc tuyeân  phaùp phuø hôïp, taïo ñieàu kieän cho DN ñaõ gia nhaäp thò
          truyeàn neân nhieàu ngöôøi daân chöa bieát ñeán dòch vuï naøy,  tröôøng toàn taïi vaø phaùt trieån ñöôïc.
          hôn nöõa trình ñoä öùng duïng coâng ngheä soá, trong ñoù coù  Lieân quan tôùi vieäc hoã trôï hoä kinh doanh chuyeån
          vieäc söû duïng chöõ kyù ñieän töû, thanh toaùn ñieän töû ôû nöôùc  thaønh DN, trong Luaät Hoã trôï doanh nghieäp vöøa vaø nhoû
          ta chöa phaùt trieån, neân soá ngöôøi söû duïng chöa cao. ñaõ coù nhöõng quy ñònh roõ raøng. Tuy nhieân, Chính phuû
            Chính phuû ñaõ noã löïc nhaèm caûi thieän moâi tröôøng  vaãn caàn coù theâm caùc bieän phaùp hoã trôï, khuyeán khích hoä
          kinh doanh, naâng cao naêng löïc caïnh tranh cho DN.  kinh doanh chuyeån ñoåi thaønh DN.
          Soá löôïng DN gia nhaäp thò tröôøng ngaøy moät taêng. Soá  Ñeå hoaøn thaønh muïc tieâu coù 1 trieäu DN vaøo naêm 2020,
          lieäu töø Thoâng tin Quoác gia veà ñaêng kyù DN cho thaáy,  Chính phuû ñaõ ñöa ra nhieàu chính saùch, nhö chöông trình
          trong 6 thaùng ñaàu naêm, caû nöôùc coù 64.531 DN thaønh  chuyeån ñoåi hoä kinh doanh leân DN, nhöng hoaït ñoäng
          laäp vôùi soá voán ñaêng kyù 648.967 tyû ñoàng, taêng 5,3%  treân thò tröôøng laø theo quy luaät cung caàu. Vaán ñeà ñaët ra
          veà soá DN vaø taêng 8,9% veà soá voán ñaêng kyù so vôùi cuøng  laø laøm theá naøo ñeå giöõ chaân, taïo ñieàu kieän cho DN toàn taïi
          kyø naêm 2017. Beân caïnh ñoù, soá lao ñoäng ñaêng kyù cuûa  vaø phaùt trieån ñöôïc.
          caùc DN môùi thaønh laäp thôøi gian naøy laø 508.542 ngöôøi,        NGUYEÃN HOAØNG ghi

                                                                  COÂNG TY TNHH KEÁT NOÁI DOANH NHAÂN
        Toång bieân taäp:    Phuï traùch quaûng caùo: TOÁ QUYEÂN  Toøa soaïn vaø Trò söï: Soá 10 Phan Ngöõ, P. Ñakao, Q.1, TP.HCM - Toång ñaøi: (028)38201563 - 38201564 - Fax: (028)38201565
          NGUYEÃN THÒ KIM DUNG  Trình baøy: DZOAÕN BINH    E-mail: toasoan@doanhnhansaigon.vn - Website: www.doanhnhansaigon.vn
        Phoù toång bieân taäp:   Kyõ thuaät vaø daøn trang:  Quaûng caùo E-mail: quangcao@doanhnhansaigon.vn
          TRAÀN HOAØNG       KHAÙNH TRUNG       Phaùt haønh: E-mail: phathanh@doanhnhansaigon.vn
                                   Giaáy pheùp soá 129/GP-BTTTT ngaøy 17/1/2012 cuûa Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng.
                      NGOÏC QUYØNH       Ghi baûn vaø in taïi Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Leâ Quang Loäc, TP.HCM.
                      TIEÁN ÑAÏT

         P H AÙ T  H AØ N H  S AÙ N G  T H ÖÙ  T Ö  H AÈ N G  T U AÀ N                                                             GIAÙ: 12.500 ÑOÀNG


                                                              Soá 496 BOÄ MÔÙI (746)   11 - 17/7/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10