Page 6 - DNSG Tuần Số 496(11 - 17.7.2018)
P. 6

6  Thôøi söï        Phaát huy töëi àa nguöìn lûåc                                         Theo Doøng Thôøi söï


                                                                 u Saûn löôïng haøng hoùa thoâng
                                                                qua caûng Ñaø Naüng ñaït cao nhaát
        khu vûåc tû nhên                                                töø tröôùc tôùi nay. Saùu thaùng qua,
                                                                toång löôïng haøng hoùa thoâng qua
                                                                caûng naøy leân ñeán hôn 4 trieäu taán,
                                                                taêng 6,14% so vôùi cuøng kyø naêm
                                                                2017. Toång löôït taøu haøng caäp caûng
                                                                ñaït 912 löôït (trong ñoù container
                                                                551 löôït), taêng 3,3%. Saùu thaùng
                                                                ñaàu naêm, caûng Ñaø Naüng ñaõ ñoùn
                                                                71 chuyeán taøu du lòch, taêng 36%,
                                                                khaùch vaø thuyeàn vieân ñaït 107.381
                                                                löôït, taêng 7,6% so vôùi naêm ngoaùi.
                                                                 u EuroCham cho raèng laïm
                                                                phaùt seõ aûnh höôûng khoâng ñaùng keå
                                                                ñeán kinh doanh. Hieäp hoäi doanh
                                                                nghieäp Chaâu AÂu taïi Vieät Nam (Eu-
                                                                roCham) vöøa coâng boá chæ soá moâi
                                                                tröôøng kinh doanh (BCI) trong
                                                                quyù I/2018 vôùi möùc ñieåm 78, taêng
                                                                1 ñieåm so vôùi quyù IV/2017. Trong
                                                                quyù II/2018, caùc doanh nghieäp
                                                                EuroCham tieáp tuïc tin töôûng vaøo
                                                         Ngoaøi chöông  moâi tröôøng kinh doanh laïc quan taïi
                                                         trình choáng  Vieät Nam. Keát quaû khaûo saùt BCI cho
                                                         ngaäp, TP.HCM  thaáy, laïm phaùt khoâng phaûi laø noãi lo
                                                         cuõng ñang
                                                         keâu goïi khu  chính cuûa caùc doanh nghieäp Euro-
                                                         vöïc tö nhaân  Cham, khi 84% cho raèng laïm phaùt
                                                         ñaàu tö vaøo caùc  seõ khoâng coù aûnh höôûng gì hoaëc coù
                                                         nhaø maùy xöû lyù
                                                         raùc thaûi  aûnh höôûng khoâng ñaùng keå, 17%
                                                                cho bieát laïm phaùt seõ coù aûnh höôûng
                                                                ñaùng keå tôùi coâng vieäc kinh doanh
          aïi Hoäi nghò laàn thöù 17 Ban chaáp haønh Ñaûng boä TP.HCM Khoùa  bieät, tình traïng thieáu voán coù theå daãn ñeán nguy cô nhieàu coâng  cuûa doanh nghieäp (giaûm nheï so vôùi
          X môùi ñaây, Bí thö Thaønh uûy TP.HCM Nguyeãn Thieän Nhaân  trình troïng ñieåm khoâng ñaït tieán ñoä xaây döïng. OÂng Nguyeãn Thieän  quyù IV/2017). Chæ coù 1% cho raèng
        Tñaùnh giaù, TP.HCM duy trì toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cao vaø  Nhaân nhaán maïnh, trong boái caûnh tyû leä voán giöõ laïi cuûa TP.HCM  laïm phaùt seõ ñe doïa coâng vieäc kinh
        oån ñònh, ñaây laø moät trong nhöõng keát quaû noåi baät trong 2 naêm röôõi  thaáp thì nguoàn voán cho ñaàu tö phaùt trieån phuï thuoäc vaøo vieäc xaõ  doanh cuûa doanh nghieäp.
        thöïc hieän Nghò quyeát Ñaïi hoäi Ñaûng boä TP.HCM laàn thöù X vaø Nghò  hoäi hoùa, keâu goïi ñaàu tö töø khu vöïc tö nhaân. ÔÛ moãi coâng trình, ít
        quyeát Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù XII. Möùc taêng tröôûng cuûa Thaønh phoá  nhaát 30 - 45% nguoàn voán phaûi ñöôïc huy ñoäng töø khu vöïc tö nhaân  u Coâng nghieäp cheá bieán, cheá
        naêm sau cao hôn naêm tröôùc, nhö naêm 2016 ñaït 8,05%, naêm 2017  môùi coù theå trieån khai.         taïo taêng cao nhaát trong 7 naêm. Saùu
        ñaït 8,25%, naêm 2018 öôùc taêng 8,35%, bình quaân 8,2%/naêm, gaáp  Tröôùc ñoù, taïi cuoäc hoïp baùo veà tình hình kinh teá - xaõ hoäi 6  thaùng ñaàu naêm 2018, GDP caû nöôùc
        khoaûng 1,3 laàn möùc taêng tröôûng bình quaân cuûa caû nöôùc.  thaùng ñaàu naêm vaø phöông höôùng, nhieäm vuï 6 thaùng cuoái naêm  öôùc tính taêng 7,08% so vôùi cuøng kyø
         Tuy ñaït ñöôïc nhieàu thaønh töïu nhöng theo oâng Nguyeãn Thieän  2018, Chaùnh vaên phoøng UBND TP.HCM - oâng Voõ Vaên Hoan ñaõ  naêm tröôùc, laø möùc taêng cao nhaát
        Nhaân, TP.HCM hieän coøn moät soá haïn cheá caàn coù giaûi phaùp giaûi  ñeà caäp ñeán tình traïng thieáu voán taïi caùc coâng trình troïng ñieåm  cuûa 6 thaùng keå töø naêm 2011. Trong
        quyeát nhanh. Cuï theå, chæ soá caûi caùch haønh chính chöa ñaït yeâu caàu  cuûa TP.HCM, nhö coâng trình choáng ngaäp gaàn 10.000 tyû ñoàng do  ñoù, coâng nghieäp vaø xaây döïng taêng
        vaø ñang ñöùng haøng thöù 5 cuûa caû nöôùc. Tyû leä xuaát khaåu vaãn giöõ ôû  Taäp ñoaøn Trung Nam laøm chuû ñaàu tö. Ñoái vôùi chöông trình chænh  9,07%, ñoùng goùp 48,9%. Ñieåm
        möùc 16,8% töø naêm 2015 ñeán nay, so vôùi caû nöôùc vaãn thaáp vaø möùc  trang vaø phaùt trieån ñoâ thò, chính quyeàn Thaønh phoá nhaán maïnh  saùng cuûa khu vöïc naøy laø söï taêng
        hieän nay laïi thaáp hôn nhieàu so vôùi naêm 2011 (treân 40%). Taêng  ñeán vaán ñeà veä sinh moâi tröôøng nhaèm thöïc hieän muïc tieâu ñöa  tröôûng maïnh meõ cuûa ngaønh coâng
        tröôûng kinh teá vôùi muïc tieâu 8 - 8,5% thì vôùi toác ñoä hieän nay khoâng  TP.HCM trôû thaønh ñoâ thò ñaùng soáng. Nhaát laø vieäc xaây döïng caùc  nghieäp cheá bieán, cheá taïo vôùi möùc
        tieäm caän ñöôïc 8,5%. Ñoù laø chöa keå thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi chæ  nhaø maùy xöû lyù raùc thaûi taäp trung, aùp duïng coâng ngheä môùi, haïn  taêng 13,02%, cao nhaát trong 7 naêm
        chieám tyû troïng 27%, chöa phaûn aùnh ñuùng vò trí, vai troø laø trung  cheá daàn phöông thöùc choân laáp vì aûnh höôûng ñeán boä maët ñoâ thò  gaàn ñaây.
        taâm kinh teá - taøi chính caû nöôùc cuûa TP.HCM.   vaø ñôøi soáng daân cö. Theo oâng Voõ Vaên Hoan, Thaønh phoá phaùt trieån  u Xuaát khaåu vaûi thieàu thu veà
         Taïi cuoäc hoïp baùo thoâng baùo keát quaû Hoäi nghò laàn thöù 17 Ban  quaù nhanh neân nhu caàu xöû lyù raùc thaûi taêng cao vôùi 8.000 taán/ngaøy  hôn 150 trieäu USD. Ñeán heát ngaøy
        chaáp haønh Ñaûng boä TP.HCM Khoùa X cuoái tuaàn tröôùc, Bí thö Thaønh  vaø coù theå taêng hôn nöõa. TP.HCM ñang keâu goïi caùc nhaø ñaàu tö xöû  6/7, 211.600 taán vaûi thieàu Baéc
        uûy Nguyeãn Thieän Nhaân ñaõ ñeà caäp ñeán keát quaû thöïc hieän 7 chöông  lyù raùc baèng coâng ngheä ñoát ñeå phaùt ñieän. Giang ñaõ ñöôïc tieâu thuï. Ngoaøi ra,
        trình ñoät phaù maø Nghò quyeát Ñaïi hoäi Ñaûng boä TP.HCM Khoùa X ñeà  Ngöôøi phaùt ngoân UBND TP.HCM cho bieát, Thaønh phoá seõ toå  87.400 taán ñöôïc xuaát khaåu sang 30
        ra. Theo Bí thö Thaønh uûy, quaù trình thöïc hieän chöông trình naøy  chöùc ñaáu thaàu, tìm nhaø ñaàu tö ñeå phaùt trieån caøng nhieàu nhaø maùy  nöôùc vaø vuøng laõnh thoå, chuû yeáu laø
        gaëp nhieàu trôû ngaïi, ñoù laø tình traïng thieáu voán, giaûi phoùng maët  xöû lyù raùc thaûi caøng toát. Khi coù nhieàu nhaø maùy thì seõ coù caïnh tranh  EU, Myõ, Canada, Trung Quoác, Nhaät
        baèng chaäm, traät töï kyû cöông quaûn lyù nhaø nöôùc vaø söï tham gia  veà giaù, veà phöông phaùp xöû lyù.  Baûn, Haøn Quoác, Malaysia,Thaùi Lan,
        cuûa ngöôøi daân trong caùc coâng trình lieân quan coøn haïn cheá. Ñaëc            KHAÙNH ÑINH   kim ngaïch 153 trieäu USD.


        BOÛ HAØNG LOAÏT ÑIEÀU KIEÄN KINH DOANH     ÑEÀ XUAÁT TAÊNG 8% LÖÔNG TOÁI THIEÅU VUØNG XUAÁT KHAÅU SEÕ CAÙN MOÁC 236 TYÛ USD
         Noäi dung chuû yeáu cuûa Luaät Söûa ñoåi, boå sung moät soá  Hoäi ñoàng Tieàn löông Quoác gia vöøa hoïp baøn veà möùc  Xuaát khaåu noâng, thuûy saûn thöôøng taêng vaøo giöõa naêm
        ñieàu cuûa 11 luaät lieân quan laø baõi boû quy hoaïch veà ñaàu tö  taêng löông toái thieåu vuøng naêm 2019. Taïi ñaây, Toång Lieân  vaø ñaït möùc cao nhaát vaøo thôøi ñieåm cuoái naêm, trong khi
        phaùt trieån haøng hoùa, dòch vuï, saûn phaåm cuï theå, aán ñònh  ñoaøn Lao ñoäng ñeà xuaát möùc taêng löông toái thieåu vuøng  caùc maët haøng coâng nghieäp coù kim ngaïch xuaát khaåu lôùn
        khoái löôïng, soá löôïng haøng hoùa, dòch vuï, saûn phaåm ñöôïc  naêm 2019 khoâng theå döôùi 8%. Möùc 8% töông ñöông vôùi  nhö deät may, giaøy deùp, ñoà goã ñeàu böôùc vaøo muøa vuï xuaát
        saûn xuaát, tieâu thuï ñang caûn trôû ñaàu tö, saûn xuaát, kinh  möùc taêng theâm töø 220.000 - 330.000 ñoàng/thaùng. Tuy  khaåu töø giöõa quyù II. Theâm nöõa, Hieäp ñònh CPTPP vaø FTA
        doanh cuûa doanh nghieäp. Ñaây laø haønh lang phaùp lyù quan  nhieân, ñaïi dieän beân söû duïng lao ñoäng cho raèng chöa neân  Vieät Nam - EU döï kieán coù hieäu löïc vaøo naêm 2019 ñang taïo
        troïng ñeå loaïi boû nhöõng giaáy pheùp traùi quy luaät kinh teá thò  ñieàu chænh möùc löông toái thieåu vuøng trong naêm 2019. Döï  ra söùc huùt môùi cho ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi, giuùp Vieät
        tröôøng vaø laø böôùc ñoät phaù veà thuû tuïc haønh chính trong  kieán, hai tuaàn nöõa, Toång Lieân ñoaøn Lao ñoäng vaø VCCI (ñaïi  Nam coù theâm naêng löïc saûn xuaát. Do ñoù, Boä Coâng Thöông
        ñaàu tö, saûn xuaát, kinh doanh. Luaät coù hieäu löïc thi haønh töø  dieän chuû söû duïng lao ñoäng) seõ hoïp voøng tieáp theo tröôùc  döï baùo kim ngaïch xuaát khaåu caû naêm 2018 ñaït 236,6 tyû
        ngaøy 1/1/2019.                khi ñöa ra keát luaän cuoái cuøng.       USD, taêng 10% so vôùi naêm 2017.
                             T.H                      Tr.Ñ                      D.K
        Soá 496 BOÄ MÔÙI (746)   11 - 17/7/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11