Page 7 - DNSG Tuần Số 496(11 - 17.7.2018)
P. 7

7        ...
       gaëp gôõ ñaàu tuaàn
                   Nöng nghiïåp vêîn                           Kyø hoïp thöù 9 hÑND tp.hCM
                                                      Thaûo luaän veà Tình hình kinh Teá -
                   thiïëu “ba àöåt phaá”                         vaên hoùa - xaõ hoäi 6 Thaùng ñaàu naêm

                    * OÂng nhaän xeùt theá naøo veà Ñeà  taàm, chöa coù vieän nghieân cöùu noâng
                  aùn Taùi cô caáu ngaønh noâng nghieäp? nghieäp ñöa ra tieán boä kyõ thuaät ñoät
                                   phaù. Suoát 5 naêm qua, moät soá tænh nhö
                    - Ñeà aùn Taùi cô caáu ngaønh noâng  Laâm Ñoàng tích cöïc trieån khai noâng
        “Ba ñoät phaù    nghieäp coù noäi dung toát, ñoåi môùi caên  nghieäp coâng ngheä cao nhöng chöa
                  baûn theå cheá veà noâng nghieäp, noùi
                                   ñuû ñeå taïo xu theá hình thaønh caùc vuøng
        cô baûn veà theå   thaúng vaøo vieäc naâng cao khaû naêng  chuyeân canh ñaït chuaån, truy xuaát
        cheá, khoa hoïc   caïnh tranh cuûa ngaønh noâng nghieäp  ñöôïc nguoàn goác saûn phaåm do raát
                  Vieät Nam, nhaèm naâng cao thu nhaäp
                                   nhieàu tænh chæ laøm cho coù.
        coâng ngheä vaø   vaø caûi thieän möùc soáng cho cö daân  Vaán ñeà nöõa laø ngaønh noâng nghieäp
                                                       Kyø hoïp thöù 9, HÑND TP.HCM Khoùa IX seõ dieãn ra töø
        thò tröôøng     noâng thoân. Nhöng caùi chöa toát laø chæ  chöa coù nhöõng ñoät phaù veà thò tröôøng,  ngaøy 10 ñeán 12/7. Taïi kyø hoïp naøy, UBND thaønh phoá seõ
                  ngaønh noâng nghieäp tieân phong, caùc
                                   giaûi cöùu noâng saûn vaãn dieãn ra moãi
        vaãn chöa xuaát   ngaønh khaùc khoâng theo, neân thaønh  naêm. Hieän nay, thuûy saûn xuaát sang  baùo caùo tình hình kinh teá - vaên hoùa - xaõ hoäi 6 thaùng ñaàu
        hieän thì taùi    coâng chaäm vaø heïp, duû ñaõ 5 naêm troâi  thò tröôøng EU vaãn coøn vaán ñeà veà theû  naêm vaø nhieäm vuï, giaûi phaùp 6 thaùng cuoái naêm 2018,
                  qua. Theâm nöõa, quaù trình ñoåi môùi dieãn
                                                      baùo caùo keát quaû giaûi quyeát kieán nghò cuûa cöû tri töø kyø
        cô caáu ngaønh    ra vaøo thôøi ñieåm khoù khaên. Thieân tai  vaøng, caù tra xuaát sang thò tröôøng Myõ  hoïp thöù saùu ñeán nay. Ñoàng thôøi, taïi kyø hoïp cuõng seõ
                                   vaãn bò nhieàu raøo caûn. Thôøi gian qua,
        noâng nghieäp    gia taêng trong boái caûnh cuïc dieän hôïp  xuaát khaåu taêng nhöng chuû yeáu laø xuaát  trình caùc tôø trình veà caùc ñeà aùn, chöông trình thöïc hieän
                  taùc quoác teá thay ñoåi khi Vieät Nam trôû
                                                      Nghò quyeát soá 54/2017/ QH14 cuûa Quoác hoäi veà thí ñieåm
        môùi chæ ôû beà   thaønh quoác gia coù thu nhaäp trung  khaåu sang thò tröôøng Trung Quoác.  cô cheá, chính saùch ñaëc thuø phaùt trieån TP.HCM. Thöôøng
                                   Noâng daân vaãn troàng caây naøy boû caây
        noåi” - TS.     bình, cuõng nhö chuû nghóa baûo hoä  kia, nuoâi coøn naøy boû con khaùc, vaãn  tröïc HÑND TP.HCM baùo caùo chöông trình hoaït ñoäng
                  taêng leân. Nhöõng yeáu toá naøy laøm cho
                                                      giaùm saùt cuûa HÑND naêm 2019, baùo caùo keát quaû giaùm
        Ñaëng Kim      quaù trình ñoåi môùi voán khoù, laïi khoù  phaûi giaûi cöùu noâng saûn. Nhö vaäy, caûi  saùt veà hieäu quaû coâng taùc quaûn lyù vaø söû duïng nguoàn taøi
                                   caùch môùi laø söï coá gaéng vöôn leân cuûa
        Sôn, chuyeân     theâm raát nhieàu. Do ñoù, keát quaû ñaït  rieâng ngaønh noâng nghieäp, noâng thoân,  nguyeân ñaát treân ñòa baøn thaønh phoá. Kyø hoïp seõ daønh
                  ñöôïc chaäm vaø heïp so vôùi tieàm naêng
        gia ngaønh      cuõng nhö mong muoán cuûa Nhaø nöôùc  chæ taïo ñöôïc beà noåi chöù chöa taïo ñöôïc  nhieàu thôøi gian ñeå caùc ñaïi bieåu thaûo luaän veà tình hình
                                                      kinh teá - vaên hoùa - xaõ hoäi 6 thaùng ñaàu naêm vaø nhieäm vuï,
                                   söï chuyeån bieán caên baûn.
        noâng nghieäp,    laãn ngöôøi daân, taäp trung ôû caùc muïc               giaûi phaùp 6 thaùng cuoái naêm 2018, tieán haønh chaát vaán vaø
                  tieâu veà thu nhaäp cuûa ngöôøi daân, muïc
        nhaän xeùt.     tieâu veà vöõng beàn moâi tröôøng, muïc  * Neáu vaäy, taùi cô caáu ngaønh  traû lôøi chaát vaán.        N.D
                  tieâu phuùc lôïi cho ngöôøi tieâu duøng, ñaëc  noâng nghieäp caàn ñöôïc trieån khai  nguYeÃn kim BÒ PhaÏT
                                   baèng caùch khaùc?
                  bieät laø veà veä sinh an toaøn thöïc phaåm.              vaØ TRuY Thu Thueá
                                     - Ñoåi môùi veà theå cheá phaûi ñi keøm
                    * Thaønh coâng chaäm vaø heïp, theo  quaù trình taùi cô caáu noâng nghieäp. Bôûi
                  oâng ñaâu laø nguyeân nhaân chính? vì, taøi nguyeân ñaát ñai baøn maõi nhöng
                                   ñaát ñai tích tuï khoâng ñöôïc, gaây khoù
                    - Ñaõ 5 naêm Vieät Nam thöïc hieän taùi  khaên cho caû noâng daân laãn doanh
                  cô caáu ngaønh noâng nghieäp, nhöng  nghieäp. Phía ñaåy phaûi laø khoa hoïc,
                  ñeán nay ba ñoät phaù cô baûn veà theå cheá,  coâng ngheä, phía keùo laø thò tröôøng,
                  khoa hoïc coâng ngheä vaø thò tröôøng  nhöng ñeán nay, nhöõng ñoät phaù naøy
                  vaãn chöa xuaát hieän. Chuùng ta mong  vaãn chöa xuaát hieän nhieàu. Noâng
                  ñôïi kinh teá hôïp taùc phaùt trieån, hôïp taùc  daân vaãn thieáu voán, ngaân haøng vaãn
                  xaõ phaûi phaùt trieån nhaèm lieân keát noâng  thöøa voán maø khoâng chaûy sang nhau,
                  daân nhöng ñoät phaù veà theå cheá chöa  vaãn phuï thuoäc raát nhieàu vaøo nguoàn
                  xaûy ra. Doanh nghieäp khôûi nghieäp  voán cuûa ñaïi lyù cung caáp vaät tö noâng
                  trong lónh vöïc noâng nghieäp chöa  nghieäp keøm cho vay naëng laõi. Taùi cô
                  xuaát hieän nhieàu. Trong khi ñoù, lieân keát  caáu ngaønh noâng nghieäp thôøi gian tôùi,
                  noâng daân vaø doanh nghieäp ñeå môû  quan troïng nhaát laø ñoåi môùi theå cheá.
                  roäng thò tröôøng cuõng chöa nhieàu. Ña  Muoán vaäy, caàn toå chöùc laïi saûn xuaát
                  soá noâng daân chæ bieát phuùc lôïi cuûa baûn  theo moâ hình hoä, chuyeån töø hoä saûn  Cuïc Thueá TP.HCM vöøa kyù quyeát ñònh xöû phaït vi
                  thaân maø chöa vì quyeàn lôïi ngöôøi tieâu  xuaát nhoû sang hoä saûn xuaát lôùn. Lao  phaïm haønh chính veà thueá ñoái vôùi Coâng ty CP Thöông
                  duøng. Nhöõng thay ñoåi caùch thöùc quaûn  ñoäng noâng thoân caàn coù ñaày ñuû baûo  maïi Nguyeãn Kim. Qua thanh tra haønh vi troán thueá thu
                  lyù cuûa Nhaø nöôùc maëc duø ñaõ dieãn ra  hieåm, hôïp ñoàng vaø caàn taäp trung vaøo  nhaäp caù nhaân (TNCN), Nguyeãn Kim ñaõ bò Cuïc Thueá
                  nhöng coøn chaäm, vaãn coøn tình traïng  nghieäp ñoaøn. Moät ñieåm quan troïng  TP.HCM truy thu hôn 104 tyû ñoàng, phaït hôn 19 tyû ñoàng
                  xin - cho. Ñaây laø nhöõng vaán ñeà ñaùng  khoâng keùm: ngaønh noâng nghieäp raát  vaø soá tieàn chaäm noäp hôn 24 tyû ñoàng. Hôn chuïc naêm qua,
                  lo nhaát vì noù quyeát ñònh ñoäng löïc cho  caàn caùc ngaønh khaùc ñi cuøng trong  Nguyeãn Kim ñaõ neù thueá TNCN baèng caùch chuyeån töø tieàn
                  söï thay ñoåi vaø phaùt trieån. Theâm nöõa,  haønh trình taùi cô caáu. löông chöùc danh, tieàn thöôûng thaønh tieàn taêng ca, laøm
                  vieäc thieáu nhöõng ñoät phaù veà khoa hoïc              theâm giôø. Töông töï, caùc khoaûn tieàn thöôûng haèng quyù,
                  coâng ngheä, ít doanh nghieäp ñaàu tö  * Caûm ôn oâng!        haèng naêm cuõng ñöôïc chuyeån thaønh löông ngoaøi giôø ñeå
                  khieán Vieät Nam vaãn chöa coù caùc khu                neù thueá phaàn cheânh leäch. Hieän, Nguyeãn Kim ñaõ baùn coå
                  noâng nghieäp coâng ngheä cao xöùng      SONG ANH thöïc hieän  phaàn cho Central Group (Thaùi Lan).
                                                                           N.B


      SCg Taêng TYû leä SÔû hÖõu TaÏi nhÖÏa Bình minh            vieäT nam gia nhaäP hieäP ñÒnh PSma
                            Nawaplastic Industries (Thaùi                   Vieät Nam vöøa gia nhaäp Hieäp ñònh veà
                          Lan) vöøa thoâng baùo ñaõ mua theâm                bieän phaùp quoác gia coù caûng nhaèm ngaên
                          hôn 120.000 coå phieáu BMP cuûa                  chaën, choáng khai thaùc thuûy saûn baát hôïp
                          Coâng ty CP Nhöïa Bình Minh. Nhö                  phaùp, khoâng khai baùo vaø khoâng theo quy
                          vaäy, Nawaplastic Industries ñaõ taêng               ñònh cuûa FAO (Hieäp ñònh PSMA). Chính
                          tyû leä naém giöõ töø 53,86% taïi BMP               phuû giao Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån
                          leân 54,007% voán coå phaàn taïi Nhöïa               noâng thoân chuû trì, phoái hôïp vôùi caùc cô
                          Bình Minh. Nawaplastic Industries                 quan lieân quan toå chöùc thöïc hieän Hieäp
                          laø thaønh vieân cuûa Taäp ñoaøn SCG.              ñònh PSMA theo ñuùng caùc quy ñònh hieän
                          Ngoaøi Nhöïa Bình Minh, SCG coøn                  haønh. Hieäp ñònh PSMA ñöôïc caùc nöôùc
                          ñaàu tö vaøo lónh vöïc loïc hoùa daàu,           thaønh vieân cuûa Toå chöùc Löông thöïc vaø
                          bao bì vaø vaät lieäu xaây döïng taïi Vieät            Noâng nghieäp Lieân Hieäp Quoác (FAO)
      Nam. Naêm 2017, toång doanh thu baùn haøng cuûa SCG Vieät Nam ñaït 25.703 tyû ñoàng (töông  thoâng qua naêm 2009 vaø coù hieäu löïc töø ngaøy 5/6/2016. PSMA ñöôïc ñaùnh giaù laø böôùc
      ñöông 1,136 tyû USD).                         ngoaët ñeå choáng haønh vi phaïm phaùp trong ngaønh thuûy saûn.
                                       D.K                                  Q.A

                                                              Soá 496 BOÄ MÔÙI (746)   11 - 17/7/2018
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12