Page 8 - DNSG Tuần Số 496(11 - 17.7.2018)
P. 8

8   Chuyeän Laøm aên
        Thûúng hiïåu Viïåt hêëp dêîn                                         Ñeå boå sung theâm voán, kinh nghieäm
                                                                Muoán vöôn xa phaûi
                                                                  ñi cuøng nhau

        nhaâ àêìu tû Nhêåt                                             quaûn trò, coâng ngheä ñeå taêng khaû naêng
                                                             caïnh tranh khi hoäi nhaäp, khoâng ít doanh
                                                             nghieäp Vieät Nam ñi theo höôùng “ñöùng
                                                             treân vai ngöôøi khoång loà”. Nhaø saùng laäp
                                                             thöông hieäu Diana - oâng Ñoã Anh Tuù nhaán
                                                             maïnh, baùn 95% coå phaàn cho Unicharm ñeå
                                                             hoï toaøn taâm ñöa Diana trôû thaønh thöông
                                                             hieäu toaøn caàu. Töông töï, vôùi thöông vuï
                                                             M&A cuûa Giaáy Saøi Goøn, oâng Cao Tieán Vò,
                                                             nhaø saùng laäp ñôn vò naøy cho raèng, veà tay
                                                             ngöôøi Nhaät, Coâng ty seõ lôùn maïnh hôn, vôùi
                                                             nguoàn löïc vaø maïng löôùi baïn haøng quoác
                                                             teá khoâng khoù ñeå Sojitz ñöa Giaáy Saøi Goøn
                                                             leân taàm cao môùi.
                                                               Duø kinh doanh coù laõi nhöng Giaáy Saøi
                                                             Goøn vaãn caàn theâm voán ñeå môû roäng quy
                                                             moâ vaø ñaàu tö coâng ngheä nhaèm taêng
                                                             naêng löïc caïnh tranh treân thò tröôøng giaáy
                                                             voán raát nhieàu ñoái thuû caû trong laãn ngoaøi
                                                             nöôùc, cuõng nhö caûi thieän bieân lôïi nhuaän
                                                             cuûa Coâng ty. Vôùi Coâng ty Ngöõ AÙ Chaâu,
                                                             tuy chieám 10% thò phaàn veà hoùa chaát laøm
                                                             toùc, coù hôn 200 ñaïi lyù vaø saûn phaåm baùn
                                                             maïnh ôû 35.000 salon toùc, nhöng oâng
                                                             Nguyeãn Vaên Ngöõ - nhaø saùng laäp Ngöõ
                                                             AÙ Chaâu cho raèng vieäc baùn laïi doanh
                                                             nghieäp laø caùch ñeå giöõ thöông hieäu, neáu
                                                             khoâng coù theå bò xoùa soå caû coâng ty ñaõ
                                                             gaày döïng haøng chuïc naêm, vì khoâng ñuû
                                                             nguoàn löïc taøi chính ñeå phaùt trieån neân
                                                             khoâng ñuû söùc caïnh tranh.
                                                               Ñaùnh giaù caùc thöông vuï M&A cuûa
                                                             caùc coâng ty Nhaät gaàn ñaây, oâng Takimoto
        Taäp ñoaøn Sojitz ñaõ mua laïi 95,24% coå phaàn cuûa Coâng ty CP Giaáy Saøi Goøn - AÛnh: Hoaøng Duõng   Koji - Tröôûng ñaïi dieän Toå chöùc Xuùc tieán
                                                             thöông maïi Nhaät Baûn (Jetro) TP.HCM cho
        Thay vì ñaàu tö tröïc tieáp, gaàn ñaây nhieàu doanh nghieäp        Trong khi ñoù, theo baø Nguyeãn Thò  bieát, do caùc nhaø ñaàu tö Nhaät nhìn thaáy
                                                             giaù trò töø caùc coâng ty Vieät cuõng nhö tieàm
        Nhaät Baûn töøng böôùc thaâm nhaäp thò tröôøng Vieät Nam        Traø My - Toång giaùm ñoác Coâng ty Pan  naêng kieám lôïi nhuaän cao neân ñaõ tích cöïc
        thoâng qua mua coå phaàn, khaúng ñònh söï hieän dieän ôû moät     Saladbowl, chuyeân troàng hoa xuaát khaåu  goùp voán, thaäm chí mua ñöùt.
                                           - hôïp taùc giöõa Taäp ñoaøn Pan (Vieät Nam)
                                                               Trong moät khaûo saùt gaàn ñaây cuûa
        soá lónh vöïc coù toác ñoä taêng tröôûng oån ñònh.           vaø Coâng ty Saladbowl International (Nhaät  Jetro cho thaáy, khoaûng 70% doanh
                                           Baûn) cho bieát, phía Nhaät ñaõ cöû chuyeân gia  nghieäp Nhaät Baûn taïi Vieät Nam coù keá
          MINH PHÖÔNG                            sang Vieät Nam hoã trôï coâng ngheä, kyõ thuaät  hoaïch môû roäng hoaït ñoäng, laø tyû leä cao so
                                           canh taùc, nguoàn löïc taøi chính ñeå hoa ñaït  vôùi caùc quoác gia khaùc. Vieät Nam tieáp tuïc
            Chaäm maø chaéc      leân 32%. Söï coù maët cuûa Taisho, moät taäp  caùc tieâu chuaån quoác teá, ñuû ñieàu kieän xuaát  laø ñòa ñieåm ñaàu tö quan troïng cuûa nhieàu
         Trung tuaàn thaùng 6 vöøa roài, Taäp ñoaøn  ñoaøn haøng ñaàu veà döôïc phaåm treân theá  khaåu sang thò tröôøng Nhaät, Myõ vaø moät soá  doanh nghieäp Nhaät Baûn. Lyù do chính ñeå
        Sojitz ñaõ mua 95,24% coå phaàn cuûa Coâng  giôùi taïi Döôïc Haäu Giang seõ ñem laïi lôïi theá  nöôùc chaâu AÂu. Hieän nay Pan Saladbowl  doanh nghieäp Nhaät môû roäng hoaït ñoäng
        ty CP Giaáy Saøi Goøn vôùi giaù 91,2 trieäu USD  kinh doanh raát lôùn cho doanh nghieäp naøy  saûn xuaát moät naêm 7 trieäu caønh hoa cuùc  taïi Vieät Nam laø doanh thu taêng khoaûng
        (khoaûng 2.000 tyû ñoàng). Con soá naøy vaãn  vì Taisho ñang chuyeån giao coâng ngheä  vaø caåm chöôùng, xuaát khaåu heát sang thò  88%, tyû leä doanh nghieäp coù laõi chieám
        reû hôn soá tieàn 128 trieäu USD maø “ngöôøi  cuõng nhö söï gia taêng xuaát khaåu vaø quaûn  tröôøng Nhaät. 65,1%.
        ñoàng höông” - Taäp ñoaøn Unicharm ñaõ boû  trò chuoãi cung öùng ñöôïc caûi thieän.
        ra ñeå mua 95% voán ñieàu leä cuûa Coâng ty  Töông töï, Taäp ñoaøn Sojitz nhìn thaáy
        CP Diana caùch nay vaøi naêm. Giaáy Saøi Goøn  neàn taûng kinh doanh raát toát töø coâng
        hieän laø doanh nghieäp saûn xuaát khaên giaáy  ngheä, thò tröôøng cho ñeán nhaø maùy saûn  TP.HCM seä coá 5 têåp àoaân
        lôùn nhaát Vieät Nam, vôùi doanh thu haøng  xuaát cuûa Giaáy Saøi Goøn, neân khoâng laï khi
        naêm ñeán 100 trieäu USD.     Sojitz, ñaõ coù haøng chuïc naêm kinh doanh
         Vôùi Diana, Unicharm vaãn giöõ nguyeân  kinh nghieäm taïi Vieät Nam tuyeân boá seõ  baán leã haâng àêìu Viïåt Nam
        nhöõng giaù trò coát loõi maø caùc nhaø saùng laäp  boå sung nguoàn löïc ñaàu tö xaây döïng Giaáy
        Diana ñaõ xaây döïng, chæ taêng theâm tieâu  Saøi Goøn caïnh tranh maïnh meõ hôn treân
        chuaån chaát löôïng theo quy chuaån cuûa  thò tröôøng.
        Unicharm, ñoàng thôøi ñaåy maïnh ñaàu tö  Sau khi baùn laïi coå phaàn, khoâng ít coâng  Sôû Coâng Thöông   MINH Haøo
        cho quy trình saûn xuaát, nghieân cöùu vaø  ty Vieät höôûng lôïi ngay töø caùc oâng chuû
        phaùt trieån. Do ñoù, Diana vaãn taêng tröôûng  môùi ngöôøi Nhaät. Vaøo ñaàu thaùng 3/2018,  vöøa coâng boá  P.HCM ñaët muïc tieâu taêng tröôûng bình quaân toång
        ñeàu ñaën, saûn phaåm ña daïng hôn, phaân  Taäp ñoaøn Takara Belmont coâng boá saùp  quy hoaïch phaùt  möùc baùn leû haøng hoùa vaø doanh thu dòch vuï tieâu
        phoái toát hôn, xuaát khaåu ñi nhieàu nôi treân  nhaäp Coâng ty CP Ngöõ AÙ Chaâu (NAC), moät     Tduøng töø 8,55 - 11,53%/naêm trong giai ñoaïn töø
        theá giôùi vaø luoân duy trì vò theá hai thöông  doanh nghieäp coù teân tuoåi trong lónh vöïc  trieån ngaønh  nay ñeán naêm 2020, töø naêm 2021 - 2025 taêng tröôûng
        hieäu baêng veä sinh daãn ñaàu taïi thò tröôøng  myõ phaåm hoùa chaát ngaønh toùc Vieät Nam.  thöông maïi  10,89 - 14,02%, töø naêm 2026 - 2030 taêng tröôûng 6,82
        Vieät Nam.             OÂng Hidetaka Yoshikawa - Toång giaùm ñoác             - 9,06%/naêm. Cuøng vôùi ñoù, Thaønh phoá seõ thieát laäp moâi
         Vieäc mua laïi Giaáy Saøi Goøn laø thöông vuï  Taäp ñoaøn Takara Belmont cho bieát seõ giöõ  TP.HCM giai
        M&A môùi nhaát cuûa nhaø ñaàu tö Nhaät noái  laïi thöông hieäu Ngöõ AÙ Chaâu vaø öùng duïng  ñoaïn 2025 -  tröôøng phaùp lyù thuaän lôïi giuùp doanh nghieäp baùn leû
                                                           caïnh tranh laønh maïnh, coù ñieàu kieän phaùt trieån nhanh
        tieáp haøng loaït vuï mua baùn coâng ty Vieät  coâng ngheä Nhaät Baûn ñeå taêng chaát löôïng     ñeå ñeán giai ñoaïn 2025 - 2030 seõ coù ít nhaát 5 taäp ñoaøn
        maø ngöôøi Nhaät ñaõ thöïc hieän trong thôøi  saûn phaåm cuõng nhö vaïch ra chieán löôïc  2030, theo  baùn leû haøng ñaàu Vieät Nam.
        gian qua. Caùc coâng ty Vieät Nam coù thöông  bieán Coâng ty thaønh thöông hieäu hoùa chaát  ñoù seõ hình  Theo ñaïi dieän Sôû Coâng Thöông TP.HCM, 10 naêm qua,
        hieäu, giöõ vò theá haøng ñaàu treân thò tröôøng  soá 1 veà laøm toùc khoâng chæ Vieät Nam maø    taêng tröôûng baùn leû cuûa Thaønh phoá khaù toát nhöng xu
        lieân tuïc naèm trong taàm ngaém cuûa caùc nhaø  coøn trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. thaønh ít nhaát  höôùng phaùt trieån thöông maïi toaøn caàu ñaõ aûnh höôûng
        ñaàu tö Nhaät.            Hay Taäp ñoaøn Sojitz Planet sau khi  5 taäp ñoaøn baùn    khoâng nhoû ñeán söï phaùt trieån cuûa ngaønh vaø ñaõ boäc loä
         Sau khi ñaõ naém giöõ 24,94% voán ñieàu  mua laïi 20% coå phaàn Coâng ty CP Nhöïa
        leä taïi Coâng ty CP Döôïc Haäu Giang (DHG),  Raïng Ñoâng ñaõ coâng boá xaây döïng nhaø  leû haøng ñaàu  moät soá haïn cheá, buoäc phaûi quy hoaïch laïi. Tröôùc nay, hoaït
                                                           ñoäng cuûa ngaønh baùn leû döïa vaøo Quyeát ñònh 17 cuûa UBND
        Taäp ñoaøn Döôïc phaåm Taisho môùi ñaây tieáp  maùy trò giaù 32 trieäu USD ñeå giuùp Raïng  Vieät Nam.  Thaønh phoá (quy hoaïch ñònh höôùng phaùt trieån heä thoáng
        tuïc chaøo mua theâm 7,06% coå phaàn DHG,  Ñoâng tieáp tuïc duy trì vò theá daãn ñaàu thò
        maø neáu thaønh coâng seõ naâng tyû leä sôû höõu  tröôøng nhöïa Vieät Nam.

        Soá 496 BOÄ MÔÙI (746)   11 - 17/7/2018
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13