Page 9 - DNSG Tuần Số 496(11 - 17.7.2018)
P. 9

9

      Chöa coù ñaùnh giaù                                              Thaëng dö trong caùn caân thöông maïi
      taùc ñoäng ñeán goã                                            giöõa Myõ vaø Vieät Nam khoaûng 32 tyû USD
                                                            moãi naêm nghieâng veà phía Vieät Nam, ñaõ
      vaø ñoà goã töø vieäc                                           ñaåy Vieät Nam vaøo danh saùch 6 quoác gia
      Myõ aùp möùc thueá                                             coù möùc thaâm huït lôùn nhaát ñoái vôùi Myõ.
                                                            Rieâng ñoái vôùi ñoà goã, thaëng dö thöông
      quan môùi leân                                               maïi cuûa Vieät Nam vôùi Myõ ñaõ treân 2 tyû
      nhieàu maët haøng                                             USD. Vôùi möùc thaëng dö naøy, coäng vôùi
                                                            luoàng ñaàu tö töø Trung Quoác vaøo ngaønh
      cuûa Trung Quoác,                                             cheá bieán goã cuûa Vieät Nam coù theå seõ taïo ra
      song caùc nhaø                                               nhöõng moái quan taâm ñaëc bieät hôn töø caùc
                                                            cô quan quaûn lyù cuûa Myõ.
      phaân tích khuyeán                                              Ngaønh cheá bieán xuaát khaåu goã Vieät

      caùo, töø thaùng tôùi                                           Nam ñang taêng caû löôïng laãn chaát,
                                                            nhöng seõ phaûi ñoái maët vôùi khoâng ít khoù
      doanh nghieäp caàn                                             khaên do söï thay ñoåi töø caùc thò tröôøng
      phaùt trieån maïnh                                             xuaát khaåu, ñaëc bieät laø 4 thò tröôøng quan
                                                            troïng nhaát, trong ñoù coù Myõ. Nhöõng
      ñoà goã coù chöùng                                             thaùch thöùc naøy ñoâi khi seõ baát chaáp vieäc
      nhaän vaø ña daïng                                             Vieät Nam - moät trung taâm cheá bieán goã
      hoùa nguoàn goã                                              cuûa chaâu AÙ nhöng moãi naêm ñeàu phaûi
                                                            nhaäp khaåu moät löôïng goã nguyeân lieäu
      nhaäp khaåu.                                                raát lôùn ñeå cheá bieán phuïc vuï nhu caàu
                                                            trong nöôùc vaø xuaát khaåu. Naêm 2017, caùc
                                                            doanh nghieäp Vieät Nam chi ra khoaûng
                                                            2,1 tyû USD ñeå nhaäp khaåu goã töø nhieàu
      Xuaát khaåu ñoà goã                                            quoác gia vaø vuøng laõnh thoå. Saùu thaùng
                                                            qua, Vieät Nam nhaäp khaåu goã töø Myõ taêng
      Phaãi thñch ûáng vúái nhûäng                                        11,6% so vôùi cuøng kyø naêm 2017. Nguoàn
                                                            cung töø Myõ cho Vieät Nam chuû yeáu laø
                                                            caùc loaïi goã nguyeân lieäu troøn vaø xeû. Naêm
               thay àöíi tûâ thõ trûúâng Myä                              2017, Myõ laø moät trong 8 quoác gia cung
                                                            caáp cho Vieät Nam treân 100.000m goã
                                                                          3
                                                            troøn, löôïng goã xeû Vieät Nam nhaäp töø Myõ
                                                            laø gaàn 500.000m , taêng gaàn 8% so vôùi
                                                                   3
                                                             Naêm 2018 xuaát khaåu goã vaø ñoà goã ñaët
        Thanh huyeàn                                              naêm 2016.
                                                            muïc tieâu 9 tyû USD trong boái caûnh theá
         eán nay, Myõ vaãn tieáp tuïc laø moät  Phaùt trieån noâng thoân cho thaáy, xuaát khaåu  Myõ. Giaù goã nhieät ñôùi maø EU nhaäp khaåu  giôùi döï baùo nhu caàu tieâu thuï ñoà goã noäi
         trong boán thò tröôøng nhaäp khaåu  goã vaø ñoà goã sang Myõ 5 thaùng ñaàu naêm  taêng lieân tuïc trong 6 thaùng gaàn ñaây xuaát  thaát seõ taêng 3,5%, thöông maïi ñoà goã seõ
      Ññoà goã lôùn nhaát cuûa Vieät Nam,  2018 ñaõ ñaït 1,36 tyû USD, taêng 11,5% so  phaùt töø söï caïnh tranh thu mua bôûi caùc  taêng 4%. Nhöõng yeáu toá naøy seõ taïo theâm
      chieám 77,5% toång giaù trò xuaát khaåu ñoà goã  vôùi cuøng kyø naêm 2017. Theá nhöng, xuaát  nhaø nhaäp khaåu goã daùn cuûa Myõ. Canada  ñoäng löïc cho doanh nghieäp goã saûn xuaát
      trong 5 thaùng ñaàu naêm 2018. Chuû tòch Hoäi  khaåu taêng cao cuõng laøm gia taêng nhu caàu  ñaõ ñaùp traû chính saùch thueá cuûa Myõ leân  vaø xuaát khaåu. Tuy nhieân, caùc chuyeân gia
      Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM (HAWA)  caùc loaïi goã nguyeân lieäu coù giaù trò cao vaø  goã daùn vaø gheá goã coù hieäu löïc töø ngaøy 1/7.  ngaønh noâng nghieäp caûnh baùo, ngaønh
      - oâng Nguyeãn Quoác Khanh cho ñaây laø “con  goã coù nguoàn goác hôïp phaùp (goã ñöôïc xaùc  Chính saùch thöông maïi cuûa Toång thoáng  goã Vieät Nam trong ngaén haïn caàn tieáp
      soá khieâm toán”. OÂng tin raèng, Vieät Nam  nhaän nguoàn goác). Trong khi ñoù, aùp löïc veà  Donald Trump ñang ñi theo höôùng giaûm  tuïc duy trì vaø ña daïng hoùa nguoàn goã
      xuaát khaåu ñoà goã sang Myõ trong töông lai  nguoàn cung goã ñang gia taêng do moät soá  thaâm huït thöông maïi, baûo hoä maäu dòch,  nhaäp khaåu, tieáp caän nguoàn nguyeân lieäu
      gaàn seõ raát khaùc neáu doanh nghieäp trong  coâng ty goã noäi thaát lôùn daønh ñöôïc caùc  khuyeán khích saûn xuaát trong nöôùc. Trong  töø caùc thò tröôøng ít ruûi ro. Ñaëc bieät, trong
      nöôùc chòu ñaàu tö.        hôïp ñoàng thieát keá, laép ñaët moät soá coâng  khi ñoù, chính phuû lieân bang ngaøy caøng  thaùng tôùi, doanh nghieäp caàn löu yù phaùt
        Thò tröôøng khôûi saéc cuøng giaù trò ñoàng  trình quan troïng treân theá giôùi. sieát chaët hôn vieäc thöïc thi ñaïo luaät Lacey  trieån maïnh ñoà goã coù chöùng nhaän, tieáp
      ñoâ la Myõ ñang trong xu höôùng taêng, taïo  Thöông maïi goã treân thò tröôøng theá  - baùo caùo “Vieät Nam xuaát nhaäp khaåu goã  caän nguoàn nguyeân lieäu töø caùc thò tröôøng
      cô hoäi cho caùc doanh nghieäp Vieät Nam  giôùi ngaøy moät soâi ñoäng, do nguoàn cung  vaø saûn phaåm goã: Thöïc traïng vaø xu höôùng  ít ruûi ro vaø coù nhöõng böôùc chuaån bò ñeå
      gia taêng saûn xuaát vaø xuaát khaåu. Soá lieäu  khan hieám, chính saùch baûo hoä cuûa Myõ vaø  phaùt trieàn beàn vöõng” do HAWA coâng boá  thích öùng vôùi nhöõng thay ñoåi trong xuaát
      töø caùc cô quan thuoäc Boä Noâng nghieäp vaø  bieän phaùp ñaùp traû töø caùc nöôùc ñoái taùc cuûa  hoài thaùng 3/2018, caûnh baùo. khaåu vaøo thò tröôøng Myõ.


 TP.HCM seä coá 5 têåp àoaân                           207 sieâu thò, 43 trung  khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát, chung cö nhaèm ñaåy
                                           Hieän taïi, TP.HCM coù
                                                     luøi hình thöùc kinh doanh töï phaùt. Thaønh phoá cuõng
                                                     khuyeán khích caùc hoä kinh doanh baùn leû hoaït ñoäng
                                         taâm thöông maïi vaø
 baán leã haâng àêìu Viïåt Nam                          1.100 cöûa haøng tieän  chöa hieäu quaû chuyeån ñoåi sang moâ hình cöûa haøng baùn
                                                     leû hieän ñaïi. Döï kieán, TP.HCM seõ trieån khai 5 nhoùm giaûi
                                         lôïi, chieám 21% ngaønh
                                                     phaùp veà phaùt trieån haï taàng thöông maïi, dòch vuï hoã
                                         baùn leû. Theo muïc tieâu
                                         ñeán naêm 2020, tyû troïng  trôï thöông maïi, nguoàn voán, ñaøo taïo nhaân löïc vaø naâng
                                         baùn leû haøng hoùa theo  cao chaát löôïng quaûn lyù nhaø nöôùc. Trong ñoù, nguoàn löïc
                                         caùc loaïi hình phaân phoái  chính phaùt trieån ngaønh thöông maïi seõ huy ñoäng chuû
                                         hieän ñaït toái thieåu 40%,  yeáu töø khoái daân doanh. Cô quan nhaø nöôùc chæ ñònh
                                         naêm 2025 ñaït 50% vaø  höôùng phaùt trieån ñeå taäp trung laøm toát nhieäm vuï kieán
                                         naêm 2030 ñaït 60%   taïo, cuûng coá moâi tröôøng kinh doanh thuaän lôïi, coâng
                                         ngaønh baùn leû.    baèng, baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa caùc chuû
                                           Ñeå ñaït ñöôïc muïc  theå kinh teá vaø ngöôøi tieâu duøng.
                                         tieâu naøy, Thaønh phoá  Hieän nay, cô sôû haï taàng kyõ thuaät cuûa keânh mua
                                         seõ xaây döïng vaø trieån  saém hieän ñaïi ñang xuoáng caáp. Nhieàu nhaø baùn leû ngoaïi
                                         khai keá hoaïch phaùt  ñaàu tö chieám thò phaàn daãn ñeán caïnh tranh thò tröôøng
                                         trieån heä thoáng chôï,  gay gaét vaø nguy cô doanh nghieäp Vieät Nam bò thaâu
                                         sieâu thò, trung taâm  toùm laø coù theå xaûy ra. Vaø, treân thöïc teá, thôøi gian qua
  Ñeán naêm 2020, TP.HCM                                        coù khaù nhieàu thöông hieäu baùn leû trong nöôùc ñaõ vaøo
  seõ hình thaønh 5 taäp ñoaøn                          thöông maïi treân cô sôû
  haøng ñaàu Vieät Nam -                             caân ñoái haøi hoøa nhu  tay doanh nghieäp nöôùc ngoaøi. Trong ñoù, Citimart vaø
  AÛnh: X.Thaûo                                 caàu ñoàng thôøi khuyeán  Fivimart ñaõ thuoäc veà Aeon (Nhaät Baûn), thöông hieäu
                                         khích doanh nghieäp  Nguyeãn Kim cuõng ñaõ thuoäc quyeàn ñieàu haønh cuûa
    chôï, sieâu thò, trung taâm thöông maïi treân ñòa baøn giai ñoaïn  ñaàu tö caùc chuoãi cöûa haøng hieän ñaïi, kinh doanh toång  Taäp ñoaøn Central cuûa Thaùi Lan. Vieäc thaâu toùm moät soá
    2009 - 2015). Vì vaäy, quy hoaïch toång theå ngaønh thöông maïi  hôïp (cöûa haøng tieän lôïi) hoaëc chuyeân doanh löông  doanh nghieäp baùn leû chaéc chaén seõ coøn tieáp dieãn vì
    laàn naøy seõ cung caáp nhöõng döõ lieäu cô baûn ñeå doanh nghieäp  thöïc, thöïc phaåm, haøng tieâu duøng thieát yeáu phuïc vuï  Vieät Nam vaãn laø moät trong nhöõng thò tröôøng baùn leû
    tham khaûo cuõng nhö ñònh höôùng phaùt trieån.  nhu caàu haèng ngaøy cuûa ngöôøi daân vuøng ngoaïi thaønh,  haáp daãn nhaát theá giôùi.                                                              Soá 496 BOÄ MÔÙI (746)   11 - 17/7/2018
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14