Page 1 - DNSG Tuần Số 498 (25 - 31.7.2018)
P. 1

SOÁ 498 (25 - 31.7.2018)


                                                           Hïå luåy chuyïín giaá


                                                                             5
                                                       Ngên haâng Nhaâ nûúác


                                                               coá àuã cöng cuå     NGAØNH DU LÒCH                                              àïí can thiïåp tyã giaá
     THÛÂA PHOÂNG                                              OÂNG TRAÀN TUAÁN ANH - TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
     THÛÂA PHOÂNG
     THÛÂA PHOÂNG
                                                                             7 7

                                                            COÂNG TY TNHH THANG MAÙY THAÙI BÌNH:
                                                    “Khöng ngaåi caånh tranh Khöng ngaåi caånh tranh
     THIÏËU NHÊN LÛÅC
     THIÏËU NHÊN LÛÅC
     THIÏËU NHÊN LÛÅC
     THIÏËU NHÊN LÛÅC
     THIÏËU NHÊN LÛÅC
     THIÏËU NHÊN LÛÅC
     THIÏËU NHÊN LÛÅC
     THIÏËU NHÊN LÛÅC
     THIÏËU NHÊN LÛÅC
     THIÏËU NHÊN LÛÅC
     THIÏËU NHÊN LÛÅC
   AÛnh: Hoøang Duõng THIÏËU NHÊN LÛÅC                               “               trûåc diïån”
       10 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 11                                                  18-19
       1 1 1 1 1

         Khi doanh nghiïåp Viïåt                Nöîi lo                  CHÍNH SAÙCH
                                                          TIEÀN TEÄ CUÛA MYÕ
         M&A                          tyã giaá                  Bïn thùæt,
                   8                     12                  bïn múã            31 31
   1   2   3   4   5   6