Page 1 - DNSG Tuần Số 501 (15 - 21.8.2018)
P. 1

SOÁ 501 (15 - 21.8.2018)


     Khöng nïn àùåt Chñnh phuã

     vaâo vai troâ troång taâi


                                                             BAØ NGUYEÃN VUÕ QUYØNH ANH
     trong tranh chêëp                                             GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY TNHH BUÙN BOØ GAÙNH:
     giûäa doanh nghiïåp                                            Muöën kinh doanh      7                                            thaânh cöng, phaãi laâm cho

     MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA                                         khaách haâng haâi loâng
     TOÅ CHÖÙC TAØI CHÍNH - DOANH NGHIEÄP                                                    15-C
     KHI
     KHI
     KHI
     KHI LÛÚNG DUYÏN LÛÚNG DUYÏN LÛÚNG DUYÏN LÛÚNG DUYÏN LÛÚNG DUYÏN LÛÚNG DUYÏN LÛÚNG DUYÏN LÛÚNG DUYÏN LÛÚNG DUYÏN LÛÚNG DUYÏN LÛÚNG DUYÏN LÛÚNG DUYÏN
     KHI
     KHI
     KHI
     KHI                                               GIAÙM ÑOÁC ÑIEÀU HAØNH TOMATO CHILDREN’S HOME
     KHI
     KHI
     KHI
     KHI
                                                          BAØ NGUYEÃN THUÙY UYEÂN PHÖÔNG
     RAÅN NÛÁT
     RAÅN NÛÁT                                         “Kiïn àõnh vúái con àûúâng
     RAÅN NÛÁT
                                                            mònh tin laâ àuáng”
   AÛnh: P.H                                                                    18-19
      10 - 110 - 11
      1
        NGAØNH GOÃ                 M&A NGAÂN HAØNG
        XUAÁT KHAÅU                Khöng chó dûâng laåi               Töíng thöëng Donald Trump
        Bïìn,                   úã ngên haâng                  àûa “vaâng àen” trúã laåi
        nhûng chûa vûäng        9     yïëu keám?   12               “cûãa thiïn àûúâng”           31 31
   1   2   3   4   5   6