Page 1 - DNSG Tuần Số 506(19 - 25.9.2018)
P. 1

SOÁ 506 (19 - 25.9.2018)

      OÂng HuyønH THieân Trieàu -
      giaùm ñOác ñieàu haønh amway Vieät nam:
       “Àöíi múái phaãi dûåa trïn                                              THò Tröôøng Caø pHeâ


      thïë maånh riïng cuãa                                    Khuêëy àöång

      tûâng doanh nghiïåp”       15-C                                   “cuöåc chúi” múái

       nguyeãn THeá DinH - CHuû TòCH HÑQT MeDigroup,                                              10 - 11
       Toång giaùM ÑoáC MeDiHub:
       “Söë hoáa truyïìn thöng àïí caãi thiïån                                   Cêìn sùæp xïëp laåi

       chêët lûúång ngaânh y”                                      ngên saách nhaâ nûúác


       18 - 19                                                                   5
        Söi àöång                   Ngên haâng                   Ngûúâi

        “àêëu trûúâng”                 thay phiïn                   Trung Quöëc

        goåi xe               9     tòm vöën ngoaåi tïå        12      tòm caách giûä taâi saãn      31
   1   2   3   4   5   6