Page 1 - DNSG Số 511(24 - 30.10.2018)
P. 1

SOÁ 511 (24 - 30.10.2018)
       BAØ NGOÂ THÒ THUØY TRANG
       GIAÙM ÑOÁC GLOBAL ART&CREATIVE:
       Kinh doanh laâ


       möåt nghïå thuêåt


       18 - 19                                                          QUOÁC HOÄI KHOÙA XIV
                                                                       KYØ HOÏP THÖÙ 6
      NGAØNH BAÙN LEÛ VIEÄT
    “Nhaâ giaâu
    “Nhaâ giaâu
    “Nhaâ giaâu
    “Nhaâ giaâu
    “Nhaâ giaâu                                                      nhiïìu vêën àïì
    “Nhaâ giaâu
    “Nhaâ giaâu
    “Nhaâ giaâu
    “Nhaâ giaâu
    “Nhaâ giaâu
    “Nhaâ giaâu
    “Nhaâ giaâu
    “Nhaâ giaâu
                                                                    Baân thaão
      cuäng khoác”cuäng khoác”cuäng khoác”cuäng khoác”cuäng khoác”cuäng khoác”cuäng khoác”cuäng khoác”cuäng khoác”cuäng khoác”cuäng khoác”cuäng khoác”cuäng khoác”cuäng khoác”cuäng khoác”cuäng khoác”cuäng khoác”cuäng khoác”cuäng khoác”cuäng khoác”cuäng khoác”cuäng khoác”cuäng khoác”cuäng khoác”cuäng khoác”cuäng khoác” laâm nïìn taãng cho

       10 - 110 - 110 - 110 - 110 - 11                                     phaát triïín kinh tïë
       1 1 1 1
                                                                             6 6


        KHAI PHAÙ
        THÒ TRÖÔØNG                   Nhiïìu ngên haâng                Lo ngaåi
        HÔN 600 TRIEÄU DAÂN
        Vêîn chaåy                   chêåt vêåt                   vïì nguy cú

        voâng ngoaâi            9      thoaái vöën           12 12     Itexit   31
   1   2   3   4   5   6