Page 1 - DNSG Tuần Số 512 (31.10 - 6.11.2018)
P. 1

SOÁ 512 (31.10 - 6.11.2018)
      OÂNG LAÂM THAØNH KIM
      CEO COÂNG TY TNHH
      M.O.I COSMETIC VIEÄT NAM:
     “YÁ tûúãng khaác biïåt

       seä taåo ra thûúng hiïåu


       riïng biïåt”


       18 -19
      Nöng, thuãy saãn
      Nöng, thuãy saãn
      Nöng, thuãy saãn
      Nöng, thuãy saãn
      Nöng, thuãy saãn
      Nöng, thuãy saãn
      Nöng, thuãy saãn
      Nöng, thuãy saãn
      Nöng, thuãy saãn
      Nöng, thuãy saãn
      Nöng, thuãy saãn
      Nöng, thuãy saãn
      Nöng, thuãy saãn
      Nöng, thuãy saãn
      Nöng, thuãy saãn
      Nöng, thuãy saãn
      Nöng, thuãy saãn
      Nöng, thuãy saãn
      Nöng, thuãy saãn
      xuêët sang
      xuêët sang
      xuêët sang
      xuêët sang
      xuêët sang
      xuêët sang
      xuêët sang
      xuêët sang
      xuêët sang
      xuêët sang
      xuêët sang
      xuêët sang
      xuêët sang
      xuêët sang
      xuêët sang
      xuêët sang
      xuêët sang
      xuêët sang
      Trung Quöëc,
      Trung Quöëc,
      Trung Quöëc,
      Trung Quöëc,
      Trung Quöëc,
      Trung Quöëc,
      Trung Quöëc,
      Trung Quöëc,
      Trung Quöëc,                                                  Taám giaãi phaáp
      Trung Quöëc,
      Trung Quöëc,
      Trung Quöëc,
      Trung Quöëc,
      Trung Quöëc,
      Trung Quöëc,
      Trung Quöëc,
      Trung Quöëc,
      Trung Quöëc,
      dïî hay khoá?
      dïî hay khoá?
      dïî hay khoá?
      dïî hay khoá?
      dïî hay khoá?
      dïî hay khoá?                                           nêng cao nùng suêët
      dïî hay khoá?
      dïî hay khoá?
      dïî hay khoá?
      dïî hay khoá?
      dïî hay khoá?
                                                                    lao àöång
       10 - 11                                                                   6 6
         Laåi lo                 Giaãi baâi toaán                  Trñ tuïå nhên taåo
         núå xêëu                nhaâ taái                     àang thay àöíi êm nhaåc
         xuêët hiïån        12      àõnh cû    14 14 14 14 14 14 14 14 14 14    thïë giúái?    29
   1   2   3   4   5   6