Page 1 - DNSG Tuần Số 513 (7 - 13.11.2018)
P. 1

SOÁ 513 (7 - 13.11.2018)
      OÂNG NGUYEÃN QUOÁC TUAÁN
      CEO COÂNG TY CP SAÛN XUAÁT -
      THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ JUNO:
      Chuáng töi

      dõch chuyïín


      theo nhu cêìu

      cuãa khaách haâng


      18 -19
      Doanh nghiïåp


      laâ trung têm

      cuãa àöíi múái

      saáng taåo


      21
      Khi giaá àêët
      Khi giaá àêët
      Khi giaá àêët
      Khi giaá àêët
      Khi giaá àêët
      Khi giaá àêët
      Khi giaá àêët
      Khi giaá àêët
      Khi giaá àêët
      Khi giaá àêët
      Khi giaá àêët
      Khi giaá àêët
      Khi giaá àêët
      vaâ hïå söë K tùng
      vaâ hïå söë K tùng
      vaâ hïå söë K tùng
      vaâ hïå söë K tùng
      vaâ hïå söë K tùng
      vaâ hïå söë K tùng
      vaâ hïå söë K tùng
      vaâ hïå söë K tùng
      vaâ hïå söë K tùng
      vaâ hïå söë K tùng
      vaâ hïå söë K tùng
      vaâ hïå söë K tùng
      vaâ hïå söë K tùng
      vaâ hïå söë K tùng
      vaâ hïå söë K tùng
      vaâ hïå söë K tùng
      vaâ hïå söë K tùng
      vaâ hïå söë K tùng
      vaâ hïå söë K tùng
      vaâ hïå söë K tùng
       1 1 1 1
       10 - 110 - 110 - 110 - 110 - 11
        Àöëi saách cho              Thanh khoaãn                 Thuác àêíy àöång lûåc
        haâng xuêët khêíu             cuöëi nùm vaâ aáp lûåc            laâm viïåc, chòa khoáa
        Viïåt Nam    8             laäi suêët tiïìn àöìng      12 12    thaânh cöng cuãa nhaâ quaãn trõ      20
   1   2   3   4   5   6