Page 1 - DNSG Số 514 (14 - 20.11.2018)
P. 1

SOÁ 514 (14 - 20.11.2018)
     Àö thõ saáng taåo


     laâ nïìn taãng cuãa kinh tïë

     tûúng taác

      21
     OÂNG VUÕ THAØNH VINH
     CEO COÂNG TY TRUYEÀN THOÂNG
     KHANG KMEDIA:
     “Khöng boã quïn

      nhûäng giaá trõ tûã tïë”


      18 -19
     Ngaânh baán leã phaãi
     Ngaânh baán leã phaãi
     Ngaânh baán leã phaãi
     Ngaânh baán leã phaãi
     Ngaânh baán leã phaãi
     Ngaânh baán leã phaãi
     Ngaânh baán leã phaãi
     Ngaânh baán leã phaãi
     Ngaânh baán leã phaãi
     Ngaânh baán leã phaãi
     Ngaânh baán leã phaãi
     Ngaânh baán leã phaãi
     Ngaânh baán leã phaãi
     Ngaânh baán leã phaãi
     Ngaânh baán leã phaãi
     Ngaânh baán leã phaãi
     thay
     thay
     thay
     thay
     thay
     thay
     thay
     thay
     thay
     thay
     thay
     thay
     thay
     thay
     thay
     thay
     thay
     thay àöíi phûúng thûácàöíi phûúng thûácàöíi phûúng thûácàöíi phûúng thûácàöíi phûúng thûácàöíi phûúng thûácàöíi phûúng thûácàöíi phûúng thûácàöíi phûúng thûácàöíi phûúng thûácàöíi phûúng thûácàöíi phûúng thûácàöíi phûúng thûácàöíi phûúng thûácàöíi phûúng thûácàöíi phûúng thûácàöíi phûúng thûácàöíi phûúng thûác
     kinh doanh
     kinh doanh
     kinh doanh
     kinh doanh
     kinh doanh
     kinh doanh
     kinh doanh
     kinh doanh
     kinh doanh
     kinh doanh
     kinh doanh
      10 - 11
        Hûúáng ài naâo               Baão vïå thöng tin                  Giaá dêìu    30  %      30
                                                         LEÄNH CAÁM VAÄN IRAN
        cho súã hûäu                ngûúâi mua haâng                   vêîn chûa    20 10
                                                20
        ngên haâng?          12      trûåc tuyïën            20        thïí tùng    0 Trung Quoác AÁn Ñoä Haøn Quoác Thoå Nhó Kyø YÙ Phaùp Nhaät UAE
   1   2   3   4   5   6