Page 1 - DNSG Tuần Số 518(12 - 18.12.2018)
P. 1

SOÁ 518 (12 - 18.12.2018)
                                                           OÂNG PHIDSANU PONGWATANA
                                                            TOÅNG GIAÙM ÑOÁC MM MEGA MARKET
                                                                    VIEÄT NAM (MM VN):
                                                                 “Viïåt Nam laâ


                                                       thõ trûúâng quan troång
     “Kinh tïë liïn kïët”                                        thõ trûúâng quan troång
      vaâ phaát triïín bïìn vûäng                                           taåi Àöng Nam AÁ”


                                                                         1
       5                                                                  16 -17D6 -17D
      CÖNG NGHÏÅ SÖË
      CÖNG NGHÏÅ SÖË
      CÖNG NGHÏÅ SÖË                                                TRUNG NGUYEÂN INTERNATIONAL
                                                              BAØ LEÂ HOAØNG DIEÄP THAÛO
                                                                TOÅNG GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY
      PHUÅC VUÅ CHO VAYUÅ CHO VAYUÅ CHO VAYUÅ CHO VAYUÅ CHO VAYUÅ CHO VAYUÅ CHO VAYUÅ CHO VAYUÅ CHO VAYUÅ CHO VAYUÅ CHO VAYUÅ CHO VAYUÅ CHO VAY
                                                                  Khaát khao
      PHUÅC V
      PHUÅC V
      PHUÅC V
      PHUÅC V                                          möåt thûúng hiïåu caâ phï
      PHUÅC V
      PHUÅC V
      PHUÅC V
      PHUÅC V
      PHUÅC V
      PHUÅC V
      PHUÅC V
      PHUÅC V
      TIÏ
      TIÏ
      TIÏ
      TIÏ
      TIÏ
      TIÏ
      TIÏU DUÂNGU DUÂNGU DUÂNGU DUÂNGU DUÂNGU DUÂNGU DUÂNGU DUÂNGU DUÂNGU DUÂNGU DUÂNG
      TIÏ
      TIÏ
      TIÏ
  AÛnh: Hoaøng Chöông TIÏ                                           Viïåt Nam nöíi tiïëng
                                                                          18 -19
       10 - 11
        Chung söëng vúái                 Choån àõa àiïím                   Vaâo höåi,
        laäi suêët tùng                 àùåt doanh nghiïåp                  phaãi “loppy”!
             12                          21 21 21 21 21 21 21 21 21           24
   1   2   3   4   5   6