Page 1 - DNSG Tuần Số 519 (19 - 25.12.2018)
P. 1

SOÁ 519 (19 - 25.12.2018)
                                                                      BAØ LAÕ THÒ LAN
                                                              TOÅNG GIAÙM ÑOÁC TIEÁN LOÄC GROUP
                                                                 Biïët àuã laâ àuã


      THÙNG TRÊÌM
      THÙNG TRÊÌM                                                        Nùng suêët
      THÙNG TRÊÌM
      THÙNG TRÊÌM
      THÙNG TRÊÌM
      THÙNG TRÊÌM
                                                                           18 -19
      DOANH NGHIÏÅP
      DOANH NGHIÏÅP
      DOANH NGHIÏÅP
      DOANH NGHIÏÅP
      DOANH NGHIÏÅP
      DOANH NGHIÏÅP
      DOANH NGHIÏÅP                                                     vaâ hiïåu ûáng
      DOANH NGHIÏÅP
      DOANH NGHIÏÅP
      DOANH NGHIÏÅP
      DOANH NGHIÏÅP
      DOANH NGHIÏÅP
      DOANH NGHIÏÅP
                                                                   traân tûâ FDI
    “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
                                                                             5
  AÛnh: Hoaøng Chöông “VANG BOÁNG MÖÅT THÚÂI”VANG BOÁNG MÖÅT THÚÂI”VANG BOÁNG MÖÅT THÚÂI”VANG BOÁNG MÖÅT THÚÂI”VANG BOÁNG MÖÅT THÚÂI”VANG BOÁNG MÖÅT THÚÂI”VANG BOÁNG MÖÅT THÚÂI”VANG BOÁNG MÖÅT THÚÂI”VANG BOÁNG MÖÅT THÚÂI”VANG BOÁNG MÖÅT THÚÂI”VANG BOÁNG MÖÅT THÚÂI”
       10 - 11
         Röån raâng                  MOBILE ADS                     Chúi
                                Phûúng thûác
         Giaáng sinh                 quaãng caáo                     nhaâ cöí

               9                tiïìm nùng 212121212121                   26
   1   2   3   4   5   6