Page 1 - DNSG Tuần Số 520-521 (26.12.2018 - 8.1.2109)
P. 1

SOÁ 520+521 (26.12.2018 - 8.1.2019)                                                             CHÀO NĂM


                                                               BAØ LÖU THÒ THANH MAÃU
                                                               TOÅNG GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY CP
                                                             ÑAÀU TÖ & XAÂY DÖÏNG PHUÙC KHANG
                                                          ROME BY DIAMOND LOTUS
     CÔ CHEÁ ÑAËC THUØ CHO TP.HCM                                    Baãn giao hûúãng xanh
     CHUÁ TROÅNG
     CHUÁ TROÅNG
     CHUÁ TROÅNG
     CHUÁ TROÅNG
     CHUÁ TROÅNG
     CHUÁ TROÅNG
     CHUÁ TROÅNG                                              giûäa loâng Thuã Thiïm
     CHUÁ TROÅNG
     CHUÁ TROÅNG
     CHUÁ TROÅNG
     CHUÁ TROÅNG
     CHUÁ TROÅNG
     CHUÁ TROÅNG
                                                                           15-C
     NÊNG CAO NÙNG LÛÅC
     NÊNG CAO NÙNG LÛÅC
     NÊNG CAO NÙNG LÛÅC
     NÊNG CAO NÙNG LÛÅC                                          “Töi giaãi quyïët àûúåc
     NÊNG CAO NÙNG LÛÅC
     NÊNG CAO NÙNG LÛÅC
     NÊNG CAO NÙNG LÛÅC
     NÊNG CAO NÙNG LÛÅC
                                                                 BAØ ÑOÃ THÒ KIM LIEÂN
                                                              CHUÛ TÒCH AQUA ONE GROUP:
     CAÅNH TRANHÅNH TRANHÅNH TRANHÅNH TRANHÅNH TRANHÅNH TRANHÅNH TRANHÅNH TRANHÅNH TRANHÅNH TRANHÅNH TRANHÅNH TRANHÅNH TRANH möåt phêìn “cún khaát”
     CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA
     CU
     CU
     CU
     CU
     CU
     CU
     CU                                                       cuãa thõ trûúâng”
     CU
     CU
     CU
     CU
     CU
     CU
     CUÃA DOANH NGHIÏÅPÃA DOANH NGHIÏÅPÃA DOANH NGHIÏÅPÃA DOANH NGHIÏÅPÃA DOANH NGHIÏÅPÃA DOANH NGHIÏÅPÃA DOANH NGHIÏÅPÃA DOANH NGHIÏÅPÃA DOANH NGHIÏÅPÃA DOANH NGHIÏÅPÃA DOANH NGHIÏÅPÃA DOANH NGHIÏÅPÃA DOANH NGHIÏÅPÃA DOANH NGHIÏÅPÃA DOANH NGHIÏÅPÃA DOANH NGHIÏÅPÃA DOANH NGHIÏÅP
     CU
     CU
     CU
                                                                          18 -19
      1 1 1 1
      10 - 110 - 110 - 110 - 110 - 11
        Hïå quaã sau khi              CPTPP thuác àêíy                    Nhûäng
                                                          THEÁ GIÔÙI 2018 - 2019
        FED tùng                  caãi caách sêu röång                 “giai àiïåu
        laäi suêët  13               nïìn kinh tïë             16 16       trêìm böíng”31
   1   2   3   4   5   6