Page 1 - DNSG Tuần Số 522 ( 9 - 15.1.2019)
P. 1

SOÁ 522 (9 - 15.1.2019)


      Lan toãa thöng àiïåp

     “Chaåm túái tûúng lai xanh”
     “Chaåm túái tûúng lai xanh”


      15 - C
      KIEÁN TRUÙC SÖ NGUYEÃN NGOÏC DUÕNG:
    “Thaânh phöë thöng minh”Thaânh phöë thöng minh”Thaânh phöë thöng minh”
    “ “

      cêìn vùn minh vaâ tiïån ñch


       18 - 19

       Àïí gaåo saåch Viïåt Nam
       Àïí gaåo saåch Viïåt Nam
       Àïí gaåo saåch Viïåt Nam
       Àïí gaåo saåch Viïåt Nam
       Àïí gaåo saåch Viïåt Nam
       Àïí gaåo saåch Viïåt Nam
       Àïí gaåo saåch Viïåt Nam
       Àïí gaåo saåch Viïåt Nam
       Àïí gaåo saåch Viïåt Nam
       Àïí gaåo saåch Viïåt Nam
       Àïí gaåo saåch Viïåt Nam
       Àïí gaåo saåch Viïåt Nam
       Àïí gaåo saåch Viïåt Nam
       Àïí gaåo saåch Viïåt Nam
       Àïí gaåo saåch Viïåt Nam
       Àïí gaåo saåch Viïåt Nam
       Àïí gaåo saåch Viïåt Nam
       Àïí gaåo saåch Viïåt Nam
       Àïí gaåo saåch Viïåt Nam
       Àïí gaåo saåch Viïåt Nam
       Àïí gaåo saåch Viïåt Nam
       Àïí gaåo saåch Viïåt Nam
       vûún têìm thïë giúái
       vûún têìm thïë giúái
       vûún têìm thïë giúái
       vûún têìm thïë giúái
       vûún têìm thïë giúái
       vûún têìm thïë giúái
       vûún têìm thïë giúái
       vûún têìm thïë giúái
       vûún têìm thïë giúái
       vûún têìm thïë giúái
       vûún têìm thïë giúái
       vûún têìm thïë giúái
       vûún têìm thïë giúái
  AÛnh: Hoaøng Chöông vûún têìm thïë giúái
       10-11
       10-11
        Lêëy thõ trûúâng                                          Phñ “àeâ”
        nöåi àõa laâm                                           giêëc mú
                                          25
                                          25
                                          25
                                          25
                                          25
                                          25
                                          25
                                          25
                                          25
                                          25
                                          25
                                          25
                                          25
                                          25
                                          25
                                          25
        bïå àúä  24                   Saâi Goân    25               xïë höåp”           34
   1   2   3   4   5   6