Page 1 - DNSG Tuần Số 524 (23 - 29.1.2019)
P. 1

SOÁ 524 (23 - 29.1.2019)

                  Số
           Tất niên       Möi trûúâng kinh doanh

       vêîn chúâ nhûäng caãi caách


       thûåc chêët


       7
      OÂNG NGUYEÃN THEÁ TAÂN
      TOÅNG GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY COÅ PHAÀN NATANI
     “Töi muöën höìi sinh


      àùåc saãn maäng cêìu Baâ Àen”


       18 - 19
      T T T T T T T T T T T                                                 THÖÔNG HIEÄU PHUONG MY
      Thuã tuåc haãi quan huã tuåc haãi quan huã tuåc haãi quan huã tuåc haãi quan huã tuåc haãi quan huã tuåc haãi quan huã tuåc haãi quan huã tuåc haãi quan huã tuåc haãi quan huã tuåc haãi quan huã tuåc haãi quan huã tuåc haãi quan


                                                                    GIAÙM ÑOÁC SAÙNG TAÏO
      hûúáng túái sûåsûåsûåsûåsûåsûå
      hûúáng túái
      hûúáng túái
      hûúáng túái
      hûúáng túái                                                    Muöën ài xa
      hûúáng túái
      minh baåchbaåchbaåch                                            phaãi laâm nïn
      minh
      minh
                                                             thûúng hiïåu                                                                           15 - C
       10-11
       10-11                                                                  15 - C


        THÒ TRÖÔØNG                   Thöíi buâng khaát voång
        CHÖÙNG KHOAÙN                                          Nghïå sô tuöíi Húåi
        Nhûäng dûå baáo                 khúãi nghiïåp                 àang sung sûác
        thêån troång    12              cho giúái treã         22 22     cuãa showbiz Viïåt         28
   1   2   3   4   5   6